بهترین کتاب های تاریخ ایران بر اساس تایم لاین| به گواه اندیشمندان و مورخان بزرگ جهان، پیشینیه تاریخ ایران بیش از شش هزار سال است و ایران زمین در طول قرنها شاهد فراز و فرودهای و پیروزی و شکست های فراوانی بوده است، اما اینک و در پس قرن ها ، سرزمین ایران استوار و پابرجاست و علیرغم ویرانی های بسیار، فرهنگ و تمدن خود را حفظ کرده است

اسکندر مقدونی با نابودی کتابخانه ها، چنگیزخان مغول با نابودی شهرها و سربازان تازی با تحت فشار قراردادن ملت ایران برای تغییر زبان و فرهنگ ، هیچکدام نتوانستند به مقصود خود برسند هر چند در مقاطعی از تاریخ رنج های بسیاری بر مردم ایران تحمیل کردند.

در طی دویست سال گذشته هم علیرغم اینکه سرزمین های زیادی همچون افغانستان ، بلخ ، سمرقند و بخارا و شهرهای قفقاز از ایران زمین جدا شدند اما فرهنگ و تمدن پارسی در این سرزمین ها کماکان زنده و جاری است.

در روزگاری که دانش در همه زمین ها از جمله تاریخ ، رشد فزاینده ای یافته است، بر فرزندان ایران زمین است که تاریخ و فرهنگ و تمدن خود را به خوبی بشناسیم و در انتقال آن به نسل های آتی کمک کنیم و این میسر نمی شود مگر با مطالعه کتاب های تاریخ ایران.

لذا در این نوشته تلاش کرده ایم که بهترین کتاب های تاریخ ایران را بر اساس تایم لاین و در دو بخش تاریخ ایران پیش از اسلام و پس از اسلام معرفی کنیم.

شایان ذکر است که در تاریخ ایران پس از اسلام و به ویژه از سال 200 هجری به بعد ، پیش می آمده که همزمان چند دولت بر سرزمین ایران حکومت میکرده اند و این دولت ها خود تحت نظر خلافت اموی یا عباسی بوده اند.

لذا تاریخ پس از اسلام خود به دو بخش تاریخ خلافت و تاریخ حکومت های ایرانی تقسیم شده است.

بهترین کتاب های تاریخ ایران بر اساس تایم لاین
کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران از بهترین کتاب های تاریخ ایران

معرفی بهترین کتاب های تاریخ ایران پیش از اسلام

570 سال قبل از میلاد -تا 320 سال قبل از میلاد

کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

پادشاهی هخامنشیان
تاریخ ایران باستان


نام کتاب:
کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی هخامنشی
نوشته دست آلبرت تن آیک اومستد

320 سال قبل از میلاد -تا 129 سال قبل از میلاد

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

حمله اسکندر مقدونی
حکومت سلوکیان (جانشینان اسکندر)

نام کتاب: کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان جلد سوم تاریخ کمبریج

256 سال قبل از میلاد تا سال 224 میلادی

کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی يوزف ولسكی

پادشاهی اشکانیان

نام کتاب:
کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی
اثر شروین وکیلی

از سال 212 تا 652 میلادی

کتاب صوتی تاریخ باستانی ایران

پادشاهی ساسانیان

نام کتاب:
تاریخ باستانی ایران -نلسون فرای

معرفی بهترین کتاب های تاریخ ایران پس از اسلام

الف: تاریخ خلفا

661 سال تا 749 میلادی (41 تا 132 ه.قمری)

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هفتم  نوشته محمد بن جریر طبری 

تاریخ خلفای اموی

نام کتاب:
تاریخ طبری جلد هفتم تا دهم

از سال 212 تا 652 میلادی

بهترین کتاب های تاریخ ایران,تاریخ ایران,کتاب های تاریخ ایران

تاریخ خلفای عباسی

نام کتاب:
کتاب تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه

معرفی بهترین کتاب های تاریخ ایران پس از اسلام

ب- حکومت ها و پادشاهان ایرانی تا حمله مغول

از سال 821 تا 864 میلادی ( 206 تا 259 هـ.ق)

تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

حکومت طاهریان
تاریخ ایران پس از اسلام


نام کتاب:
تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام
نوشته دکتر امیر اکبری

از سال 864 تا 928 میلادی (250 تا 316 هـ.ق)

تاریخ حکومت علویان

نام کتاب:
کتاب علویان طبرستان، نخستین حکومت شیعه‌مذهب در ایران
نویسنده : علی‌اصغر مشکینی

از سال 932 تا 1055 میلادی (320 تا 447 هـ.ق)

دانلود کتاب صوتی تاریخ آل بویه

حکومت آل بویه

نام کتاب:
کتاب صوتی آل بویه
نوشته علی اصغر فقیهی

از سال 861 تا 1002میلادی (247تا 393هـ.ق)

کتاب تاریخ سیستان: از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان

حکومت صفاریان

نام کتاب:
کتاب تاریخ سیستان: از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان
کلیفوردادموند بازورث

از سال 892 تا 998میلادی (279 تا 389هـ.ق)

کتاب تاریخ سامانیان عصر طلایی ایران بعد از اسلام

حکومت سامانیان

نام کتاب:
کتاب تاریخ سامانیان عصر طلایی ایران بعد از اسلام
نوشته جواد هروی

از سال 962 تا 1182 میلادی (351 تا 582هـ.ق)

تاریخ غزنویان مؤلف: کلیفوردادموند بازورث

پادشاهی غزنویان

نام کتاب:
تاریخ غزنویان
مؤلف: کلیفوردادموند بازورث

از سال 1040تا 1200 میلادی (430 تا 596 هـ.ق)

کتاب صوتی از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان جلد 5 تاریخ ایران کیمبریج نوشته جمعی از پژوهشگران دانشگاه کمبریج

پادشاهی سلجوقیان

نام کتاب:
کتاب صوتی از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
جلد سوم تاریخ کمبریج

از سال 1080 تا 1240 میلادی (472 تا 637 هـ.ق)

کتاب صوتی تاریخ خوارزمشاهیان نوشته الهیار خلعتبری و محبوبه شرفی

پادشاهی خوارزمشاهیان

نام کتاب:
کتاب صوتی تاریخ خوارزمشاهیان
نوشته الهیار خلعتبری

معرفی بهترین کتاب های تاریخ ایران پس از اسلام

ج- حکومت ها و پادشاهان ایرانی پس از حمله مغول

از سال : 1256 – 1335 میلادی (654 – 736 ه.ق)

کتاب صوتی تاریخ مغول در ایران نوشته برتولد اشپولر مترجم: محمود میر آفتاب

حمله مغول
حکومت ایلخانان


نام کتاب:
کتاب صوتی تاریخ مغول در ایران
نوشته برتولد اشپولر 

از سال 1370 – 1507 میلادی (772 – 912 ه.ق)

کتاب صوتی منم تیمور جهانگشا

حکومت تیموریان

نام کتاب:
کتاب صوتی منم تیمور جهانگشا
مترجم: ذبیح الله منصوری

از سال1501 – 1721 میلادی (907 – 1134 ه.ق)

کتاب صوتی تاریخ ایران دوره صفویان پژوهشی از دانشگاه کمبریج

شاهنشاهی صفویان

نام کتاب:
کتاب صوتی تاریخ ایران دوره صفویان کمبریج
پژوهشی از دانشگاه

از سال ۱۷۲۲ تا۱۷۲۹ میلادی

هوتکیان (حمله اشرف افغان به ایران)

نام کتاب:
کتاب تاریخ ایران -کمبریج جلد ششم
پژوهشی از دانشگاه

از سال 1738 – 1796 میلادی (1150 – 1210 ه.ق)

تاریخ ایران کمبریج جلد هفتم: تاریخ ایران معاصر

پادشاهی افشاریان/ زندیه

نام کتاب:
جلد هفتم، کتاب اول، از نادرشاه تا زندیه
پژوهشی از دانشگاه


از سال 1796- 1925 میلادی (1150 – 1343 ه.ق)

کتاب صوتی هفت پادشاه ناگفته هایی از زندگی و روزگار سلاطین قاجار اثر محمود طلوعی

پادشاهی قاجار

نام کتاب:
کتاب صوتی هفت پادشاه 
نوشته محمود طلوعی

از سال 1925 – 1979 میلادی (1343 – 1399 ه.ق)

فهرست مطالب جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج

پادشاهی پهلوی

نام کتاب:
تاریخ معاصر ایران
جلد هفتم تاریخ کمبریج

معرفی بهترین کتاب های تاریخ ایران پس از اسلام

نخستین حکومت جمهوری در ایران

سال 1979 میلادی (1399 – ه.ق) آغاز حکومت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران

ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهمیان
کتاب تاریخ ایران مدرن نوشته یرواند آبراهامیان
تاریخ یک انقلاب اثر نویسنده ایرانی امیر طیرانی
کتاب شاهنشاه اثر ریشارد کاپوشچینسکی خبرنگار لهستانی