کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران (مجموعه چهار جلدی) اثر عبدالعظیم رضایی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران عبدالعظیم رضایی

کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران خوانشی است از مجموعه چهار جلدی به همین نام اثر عبدالعظیم رضایی شامل 56 ساعت فایل صوتی و به همراه فایل pdf مجلدات چهار گانه کتاب

این کتاب گرانسنگ و فاخر ،یکی از منابع مستند و کاملی است که تاریخ ایران عزیز را از دوران ساسانیان تا قاجاریه به روانی و با تنی جذاب روایت کرده است.

.مجموعه چهار جلدی حاضر یک دوره تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای و پیشینه اقوام آریایی تا پایان حکومت قاجاریه است.

کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران در جلد اول با مقدمه‌ای در جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران و سلسله‌های حاکم و اسطورها ، ادیان و عقاید کهن آریایی‌ها آغاز می‌شود و با رعایت توالی زمانی تا عصر حاضر ادامه می‌یابد .

مطالب و سرفصل‌های این مجموعه عظیم تاریخی بدین شرح است:

فهرست مطالب جلد اول کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران ( به مدت 15 ساعت فایل صوتی و در 30 فایل mp3)

نظری کوتاه بر جغرافیای ایران باستان

سلسله پیشدادی

کیانیان

دولت‌های متشکله پیش از چیره شدن مادها

ایران پیش از تاریخ (انسان غار)، قوم ماد

هخامنشیان

سلوکی‌ها

حکومت پارت‌ها

فهرست مطالب جلد دوم کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران ( به مدت 15 ساعت فایل صوتی و در 30 فایل mp3)

ساسانیان

عرب و پیشروی به سوی ایران

ایرانیان در راه کسب استقلال

طاهریان و علویان

صفاریان

سامانیان

دیلمیان یا آل بویه

آل زیار

فهرست مطالب جلد سوم کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران ( به مدت 14ساعت فایل صوتی و در 28 فایل mp3)

سلسله غزنویان آل افراسیاب

سلاطین غور

غوریان و خوارزمشاهیان

سلاطین سلجوقی

سلجوقیان مشرق ایران

سلجوقیان مغرب ایران

اسماعیلیان

اتابکان و خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان

چنگیزخان

ایلکانیان

مظفریان

سربداران

اتابکان یزد

اتابکان لرستان

ظهور امیرتیمور و تشکیل سلسله گورکانیان

حکومت ترکمانان

سلسله صفویه

فهرست مطالب جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران ( به مدت 12 ساعت فایل صوتی و در 24 فایل mp3)

افشاریه

سلسله زندیه

سلسله قاجاریه

تاریخ دیپلماسی ایران

فهرست اعلام (دودمان‌ها، طوایف و قبایل، ملت‌ها و نژادها)

منابع و همچنین نقشه‌های سیاسی از دوره‌های مورد بحث در پایان هر جلد آمده است.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب