کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم ربع مهلکات و ربع منجیات

مشخصات محصول

 • زمان: 32 ساعت
 • نویسنده: غزالی
خلاصه کتاب

کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم ربع مهلکات و ربع منجیات نوشته ابوحامد امام محمد غزالی طوسی به کوشش حسین خدیوجم

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 800 مگابایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم ربع مهلکات و ربع منجیات نوشته ابوحامد امام محمد غزالی طوسی به کوشش حسین خدیوجم

کیمیای سعادت از مشهورترین کتب عرفانی و دینی که دربارهٔ اصول دین اسلام که در آخرین سال‌های قرن پنجم هجری به زبان پارسی نگاشته شده‌است و از نظر فصاحت کلام، سلاست، انشاء و خالی بودن از تکلف و تصنع کم نظیر است.

علامه امام محمد غزالی این کتاب را به چهار رکن تقسیم کرده است که هر رکن را یک ربع از کتاب گویند.

 • رکن عبادات
 • رکن معاملات
 • رکن مُهلکات
 • و رکن مُنجیات

قبلا جلد اول کتاب صوتی کیمیای سعادت شامل رکن های عبادات و معاملات تقدیم دوستداران ادبیات عرفانی و مذهبی شده است و اینک کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم شامل ربع مهلکات و منجیات تقدیم میگردد.

اصول ربع مهلکات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

ربع مهلکات به عنوان رکن سوم کتاب کیمیای سعات شامل ده اصل است

 1. اصل اول: اندر ریاضت نفس
 2. اصل دوم: در علاج شهوت شکم و فرج
 3. اصل سوم: در علاج شره سخن و آفتهای زبان
 4. اصل چهارم: در علاج بیماری خشم و حقد و حسد.
 5. اصل پنجم: در علاج دوستی دنیا
 6. اصل ششم: در علاج دوستی مال و آفت بخل
 7. اصل هفتم: در علاج دوستی جاه و حشمت
 8. اصل هشتم: در علاج ریا و نفاق اندر عبادت
 9. اصل نهم: در علاج کبر و عُجب
 10. اصل دهم: در علاج غرور و فریفتگی

اصول ربع منجیات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

ربع منجیات به عنوان رکن چهارم کتاب، شامل ده اصل است

 1. اصل اول: در توبه
 2. اصل دوم: در صبر و شکر
 3. اصل سوم: در خوف و رجا
 4. اصل چهارم: در فقر و زهد
 5. اصل پنجم: در صدق و اخلاص
 6. اصل ششم: در محاسبه و مراقبه
 7. اصل هفتم: در تفکر و ندامت
 8. اصل هشتم: در توکل و توحید
 9. اصل نهم: در محبت و شوق
 10. اصل دهم: در مرگ و احوال آخرت

کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم به مدت 32 ساعت فایل mp3 به دوستداران ادبیات کهن ایرانی تقدیم میگرد


فهرست مطالب ربع مهلکات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

اصول ربع مهلکات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم
اصول ربع مهلکات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

اصل اول اندر ریاضت نفس و طهارت آن از خوی بد

 • پیدا کردن فضیلت و ثواب خوی نیکو
 • حقیقت خوی نیکو
 • پیدا کردن آنکه خُلق نیکو به دست آوردن ممکن است
 • پیدا کردن طریق معالجت
 • راههای رسیدن به خلق نیکو
 • پیدا کردن تدبیر در شناختن بیماری دل و عیوب نفس
 • نشانه های درستی دل
 • و عیوب خویش به چهار طریق بتواند شناخت
 • اندر پیدا کردن علامات خوی نیکو
 • پیدا کردن پروردن و ادب کردن کودکان
 • پیدا کردن شرایط مرید اندر ابتدای مجاهده و چگونگی رفتن راه دین به ریاضت
 • حجاب های میان حق و خلق

اصل دوم از عقبات راه دین ، شهوت شکم و فَرج است

 • علاج شهوت شکم
 • پیدا کردن فضیلت و ثواب گرسنگی
 • پیدا کردن فواید گرسنگی و آفات سیری
 • پیدا کردن آفت دست بداشتن شهوات
 • شهوت فَرج
 • پیدا کردن ثواب کسی که این شهوت را خلاف کند
 • پیدا کردن آفت نگریستن به زنان و آنچه حرام است از آن

اصل سوم- شَرَهِ سنجن و آفت زبان است

 • پیدا کردن ثواب خاموشی
 • آفت های زبان
 • پیدا کردن رخصت در غیبت به عذرها

اصل چهارم اندر خشم و حِقد و حَسَد و آفت ها

 • اندر خشم
 • اسباب خشم
 • اندر حِقد
 • اندر حَسَد
 • اندر حقیقت حسد
 • پیدا کردن علاج حسد

اصل پنجم – علاج دوستی دنیا و پیدا کردن آنکه حب دنیا سر همه گناهان است

 • پیدا کردن آفت دنیا و مذمت دنیا به اخبار
 • پیدا کردن حقیقت دنیای مزموم

اصل ششم – علاج بُخل و حرص در گرد کردن مال

 • پیدا کردن کراهیت دوستی مال
 • پیدا کردن فواید و آفات حال به شرح و تفصیل
 • پیدا کردن آفت طبع و حرص و فایده قناعت
 • پیدا کردن علاج حرص و طبع
 • پیدا کردن فضل و ثواب سخاوت
 • پیدا کردن مذمت بُخل
 • پیدا کردن ثواب ایثار
 • پیدا کردن حد سَخا و بُخل که سَخی کدام است و بَخیل کدام
 • پیدا کردن بُخل
 • پیدا کردن افسون حال

اصل هفتم – علاج دوستی جاہ و حشمت

 • پیدا کردن حقیقت جاه
 • پیدا کردن دوستی جاه
 • پیداکردن علاج دوستی ثنا و ستایش خَلق و کراهیت نکوهش خلق
 • پیدا کردن تفاوت درجات مردمان اندر مَدح و ذَّم

اصل هشتم علاج ریا به طاعات و عبادات

 • پیدا کردن کارها که بدان ریا کنند
 • پیدا کردن درجات ریا
 • پیدا کردن ریایی که از رفتن مور پوشیده تر است.
 • پیدا کردن ریایی که عمل باطل کند.
 • پیدا کردن علاج بیماریِ دل به ریا
 • پیدا کردن رخصت اندر اظهار طاعت
 • پیدا کردن رخصت اندر نهان داشتن معصیت
 • پیدا کردن رخصت دست بداشتن از خیرات از بیم ریا

اصل نهم در علاج کِبر و عُجب

 • فضیلت تواضع
 • پیدا کردن حقیقت کِبر و آفات آن
 • پیدا کردن درجات کِبر
 • پیدا کردن اسباب کِبر و علاج آن
 • پیدا کردن علاج کِبر
 • پیدا کردن کردن عُجب و آفات آن
 • حقیقیت عُجب و ادلال
 • پیدا کردن علاج عُجب

اصل دهم در غفلت و ضَلالت و غرور

 • پیدا کردن علاج غفلت و نادانی
 • پیدا کردن ضلالت و گمراهی و علاج آن
 • پیدا کردن پندار و علاج آن

فهرست مطالب ربع منجیات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

اصول ربع منجیات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم
اصول ربع منجیات از کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم

اصل اول در توبه

 • فضیلت و ثواب توبه
 • حقیقت توبه
 • پیدا کردن آنکه توبه واجب است بر همه کسی و در همه اوقات
 • پیدا کردن قبول توبه
 • پیدا کردن گناه صغیر و کبیر
 • پیدا کردن آنچه صغایر بدان کبایر شود
 • پیدا کردن شرط توبه و علامت آن

اصل دوم در صبر و شکر

 • حقیقت صبر
 • پیدا کردن آنکه صبر یک نیمه ایمان چراست و روزه یک نیمه صبر چراست
 • پیدا کردن علاج صبر
 • پیدا کردن فضیلت شکر و حقیقت وی
 • حقیقت شکر
 • پیدا کردن حقیقت نعمت که کدام بود
 • پیدا کردن جمله اقسام نعمت و درجات وی
 • پیدا کردن سبب تقصیر خلق در شکر

اصل سوم در خوف و رجا

 • فضیلت رجا
 • حقیقت رجا
 • علاج حاصل کردن رجا
 • پیدا کردن فضیلت خوف و حقیقت و اقسام آن
 • حقیقت خوف
 • درجات خوف
 • پیدا کردن انواع خوف
 • پیدا کردن سوء خاتمت
 • علاج به دست آوردن خوف
 • حکایات پیغامبران و فریشتگان
 • حكايات صحابه وسلف

اصل چهارم در فقر و زهد

 • حقیقت فقر و زهد
 • فضیلت درویشی
 • فضیلت درویشی و خرسندی
 • درجات درویشان
 • پیدا کردن حقیقت زهد و فضیلت آن
 • فضیلت زهد
 • پیدا کردن درجات زهد
 • پیدا کردن تفصیل آنچه زاهد را بدان قناعت باید کرد در دنیا

اصل پنجم در نیت و صدق و اخلاص

 • باب اول در نیت
 • پیدا کردن آنچه به نیت بگردد از اعمال
 • پیدا کردن آنکه نیت در اختیار نیاید
 • باب دوم در اخلاص و فضیلت و حقیقت و درجات آن
 • حقیقت اخلاص
 • باب سوم در صدق

اصل ششم در محاسبه و در مراقبت

 • مقام اول در مشارطت
 • مقام دوم در مراقبت
 • مقام سوم محاسبت است پس از عمل
 • مقام چهارم در معاقبت نفس
 • مقام پنجم مجاهدت است
 • مقام ششم در معاتبه با نفس و توبیخ وی

اصل هفتم در تفکر

 • فضیلت تفکر
 • حقیقت تفکر
 • پیدا کردن تفکر که برای چه می باید
 • پیدا کردن میدان فکرت که در چه باشد و به کجا رود
 • میدان اول
 • میدان دوم تفکر در خدای تعالی است
 • پیدا کردن تفکر در عجایب خلق خدای تعالی

اصل هشتم در توحید و توکل

 • فضیلت توکل
 • حقیقت توحید که بنای توکل بروی است
 • پیدا کردن ایمان دیگر که بنای توکل بر آن است
 • پیدا کردن حقیقت توکل
 • درجات توکل
 • پیدا کردن اعمال متوکل
 • مقام اول در کسب و جذب منفعت
 • مقام دوم در توکل نگاه داشتن و ادخار
 • مقام سوم شناختن اسباب در دفع ضرر است
 • مقام چهارم در علاج بیماری و ازالت ضرری که حاصل آمده باشد

اصل نهم در محبت و شوق و رضا

 • فضیلت دوستی خدای تعالی
 • حقیقت دوستی
 • پیدا کردن آنکه هیچ لذت چون لذت دیدار حق تعالی نیست
 • پیدا کردن سبب پوشیدگی معرفت حق تعالی
 • پیدا کردن علاج محبت
 • علامات محبت
 • پیدا کردن معنی شوق به خدای تعالی
 • پیدا کردن حقیقت رضا و فضیلت آن
 • حقیقت رضا

اصل دهم در یاد کردن مرگ

 • علاج اثر کردن ذکر مرگ در دل
 • پیدا کردن فضیلت امل کوتاه
 • پیدا کردن اسباب طول امل
 • علاج طول امل
 • درجات طول امل
 • پیدا کردن سکرات مرگ و شدت جان کندن
 • داهیتهای جان کندن
 • پیدا کردن سخن گور با مرده
 • سؤال منكر و نكير
 • پیدا کردن احوال مردگان که مکشوف شده است به طریق خواب

درباره ابو حامد محمد غزالی

کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد اول ربع عبادات و ربع معاملات نوشته ابو حامد امام محمد غزالی طوسی‌
کتاب صوتی کیمیای سعادت جلد دوم ربع مهلکات و ربع منجیات نوشته امام محمد غزالی

علامه امام محمد غزالی عارف و از فلاسفه مشهور جهان در عصر طلایی اسلام است که در ایران و شهر توس دیده به جهان گشود.

محمد غزالی و برادر کوچکترش احمد در توس، جرجان و نیشابور به تحصیل علم پرداخته و سپس راهی بغداد شده و ثمره کسب علم خود را در ملاقاتی که با خواجه نظام الملک وزیر ملکشاه سلجوقی داشت، نمایان کرد.

امام محمد غزالی در سال 484هـ.ق به منصب استادی در مدرسه نظامیه بغداد منصوب شد

او سپس به عرفان روی آورده و بغداد را رها کرده و پس از سفرهایی به حج و دمشق، به وطن خود توس بازگشت و تا پایان عمر در همانجا ماند

غزالی دهها کتاب و رساله در علوم مختلف نگاشته است که مهمترین آنها را میتوان بدین ترتیب نام برد

 • کیمیای سعادت در تصوف به فارسی
 • نصیحت الملوک در تصوف به فارسی
 • زاد آخرت به فارسی
 • مقاصد الفلاسفه (در فلسفه)
 • تهافت الفلاسفه (در کلام)
 • معیار العلم فی فن المنطق (در منطق)
 • احیاء علوم الدین (در تصوف و اخلاق)
 • بدایةالهدایة (در اخلاق)
 • مشکاةالانوار (در تصوف)

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...