دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ ترجمه پرویز رجبی

دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ ترجمه پرویز رجبی

پیش گفتار کتاب از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ Heidemarie Koch

 هاید ماری کخ نویسنده کتاب صوتی از زبان داریوش ضمن حفریات تخت جمشید، پایتخت امپراتوري پارس، در دیوار استحکامات، چندین هزار لوح گلی با متن هایی به خط میخی عیلامی به دست آمد.

این مجموعه بخش کوچکی است از بایگانی واقعی دیوان شاهی را برمی گیرد.

اسکندر مقدونی پس ازتسخیر تخت جمشید مجموعه کاخ ها را به آتش کشید، در حالی که تعداد نامشخصی از لوح ها براي همیشه نابود شد، تصادفا بخشی از آن ها در لهیب آتش بزرگ پخته شد و براي ما محفوظ ماند.

لوح هاي موجود ، مربوط به سرزمین اصلی هخامنشیان، یعنی پارس یا فارس امروز و سرزمین جلگه اي و پرآب عیلام در دامنه ي فارس مرتفع است.

در میان این اسناد حتی گاهی پرداخت ها و مخارج چند ماه یا حتی یک سال تمام در یک حسابرسی نهایی جمع بندي شده است.

در این لوح ها از کارمندان گوناگون زیادي، با اشاره به محل کارشان و همچنین از کارگرانی که حقوق شان را از این کارمندان دریافت می کردند، یاد می شود.

کارگران مسئولیت انجام کارهاي زیادي را به عهده دارند و متناسب با کارشان مزد می گیرند.

با در کنار هم نهادن این اطلاعات مجرد و پراکنده ، به تصویر جان داري از زندگی امپراطوري هخامنشیان دست می یابیم.

بازیابی این لوح ها از این روي داراي اهمیت زیاد است

با این لوح ها براي نخستین بار به سرچشمه اي غنی از منابع دست اول برمی خوریم.

منابعی آکنده از یادداشت هاي دیوانی موثق. مورخ به هنگام استفاده از این منابع هرگز نگران نیست که مثلا به ملاحظات سیاسی در منبعی تقلب شده باشد.

این لوح ها اطلاعات لازم را براي پاسخ به پرسشهاي زیادي در اختیار ما قرار می دهد.

اطلاعاتی نه تنها درباره ي مسائل دیوانی، بل درباره ي محیط، شیوه ي زیست و زندگی روزمره ي مردم، مزدها و اقدامات اجتماعی ، موقعیت زن ، دین و آیین و رفتارهاي مذهبی – فرهنگ و همچنین جغرافیا و اقتصاد.

مورخ به هنگام بررسی این سندها پیوسته شگفت زده در می یابد که امپراطوري ایران باستان تا چه حد سازمان یافته و از بسیاري جهات مدرن بوده است.

در این کتاب کوشیده ایم تا بر اساس این اطلاعات و بررسی آن ها و نیز تکیه بر منابع شناخته شده ي قبلی، به ویژه توجه به آخرین دست آوردهاي پرارزش باستان شناسی، تصویر روشن تري از حیات امپراطوري بزرگ ایران، به ویژه  سالی که حدودا از فرمانروایی هخامنشیان باقی مانده بود، بیاندازیم.

فهرست مطالب کتاب صوتی از زبان داریوش

پیشگفتار کتاب صوتی از زبان داریوش

دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ ترجمه پرویز رجبی به مدت 11:30 در یک فایل زیپ به حجم 155مگابایت