دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت

دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت  تاریخ در دوره  1648-1558 میلادی – شامل 111 فایل mp3 به مدت 55 ساعت

فهرست مطالب جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت

کتاب اول: دوره وجد انگلستان 1648-1558

فصل اول : ملکه کبیر: _1603-1558
مصارف سیه روزي
حکومت عصر الیزابت
باکره دلداده
الیزابت و دربارش
الیزابت و دین
الیزابت و کاتولیک ها
الیزابت و پیرایشگران
الیزابت و ایرلند
الیزابت و اسپانیا
رالی و اسکس
سالهاي آخر الیزابت

فصل دوم : انگلستان شادکام: __1625-1558

-کار
-مدارس
-تقوا و فساد
-عدالت و قانون
-خانه
-موسیقی انگلیسی
-هنر
-مردان دوره الیزابت

فصل سوم : در دامنه هاي پارناسوس: __1603-1558

-کتابها
-مبارزه ذوقها
-فیلیپ سیدنی
-ادمند سپنسر
فن نمایش
-کریستوفر مارلو

فصل چهارم : ویلیام شکسپیر: __1616-1564

-جوانی
-تکامل
-استادي
-هنرمندي
-فلسفه
-توافق
-پس از مرگ

فصل پنجم : ماري استوارت: __1587-1542

-ملکه زیبا
-اسکاتلند
-ماري و جان ناکس
-ملکه عاشق
کف – اره گناه

فصل ششم : جیمز ششم و اول: __1625-1567

-جیمز ششم، پادشاه اسکاتلند
-جیمز اول، پادشاه انگلستان
-توطئه باروت
-تئاتر در زمان جیمز اول
-بن جانسن
-جان دان
-جیمز و ایجاد اشکالات تازه

فصل هفتم : صلاي خرد: _15581649

-خرافات
-علم
-برآمدن و سقوط فرانسیس بیکن
-نوسازي عظیم
-فلسفه یک دولتمرد
-پرچمدار خرد

فصل هشتم : شورش بزرگ: __16251649

-اقتصاد در حال تغییر
-کشمکشهاي مذهبی
پیرایشگران و تئاتر
-نثر در دوره چارلز اول
-شعر در دوره چارلز اول
-مخالفت چارلز اول با پارلمنت
-استبداد چارلز
-پارلمنت طویل
-نخستین جنگ داخلی
-رادیکالها

کتاب دوم ایتالیا در مبارزه بر سر قدرت 1648-1556

فصل نهم : ایتالیا، مادر رضاعی:___1648-1564

-چکمه سحرانگیز
-رم و پاپها
-یسوعی ها
-شبها و روزهاي ایتالیا
-پیدایش اپرا
-ادبیات
-تاسو
-اشاعه سبک باروك
-هنرهاي رم
-برنینی

فصل دهم : عظمت و انحطاط اسپانیا: __1665-1556

-زندگی در اسپانیا
-فیلیپ دوم
-فیلیپ سوم
فیلیپ چهارم
-پرتغال

فصل یازدهم : عصر طلایی ادبیات اسپانیا: __1665-1556

-قرن طلایی
-سروانتس
-شاعران
-لوپه دوگا
-کالدرون

فصل دوازدهم : عصر طلایی هنر اسپانیا: ____1682-1556

-یک هنر و هزار نمونه
-الگرکو
-ثور باران
-ولاسکوئز
-موریلیو

فصل سیزدهم : مبارزه به خاطر فرانسه:_1574-1559

-رقیبان
-کاترین دو مدیسی
-حکمیت خون
-کشتار سن بارتلمی

فصل چهاردهم : هانري چهارم: __1610-1553

-عشق و ازدواج
-هانري سوم
-به سوي پاریس
-پادشاه مبتکر
-دیومرد
-قتل هانري چهارم

فصل پانزدهم : ریشلیو: _____1642-1585

-میان دو سلطنت
-لویی سیزدهم
-کاردینال و هوگنوها
-کاردینال و اشراف
-ریشلیو در اوج قدرت
-مرگ کاردینال

فصل شانزدهم : فرانسه درگیر جنگ ها: __1643-1559

-اخلاق
-آداب
-میشل دومونتنی
-جاودانهاي یکروزه
-پیرکورنی
-معماري
-هنرهاي دیگر
-پوسن و نقاشان

فصل هفدهم : شورش هلند: ______1648-1555

-صحنه گردانی
-مارگریت پارما
-آلوا در هلند
-رکوئسنس و دون خوان
-پارما و اورانژ
-پیروزي

فصل هجدهم : از روبنس تا رامبران: _1660-1555

-مردم فلاندر
-روبنس
-وان دایک
-اقتصاد هلند
-زندگی و ادبیات در هلند
-هنر هلند
-فرانس هالس
-رامبران

فصل نوزدهم : ترقی کشورهاي شمالی: __1648-1559

-اعتلاي دانمارك
-سوئد
ایمانهاي رقیب

-لهستان تسلیم میشود

-روسیه مقدس

فصل بیستم : مبارزه طلبی اسلام: _1648-1566

-ترکان عثمانی
-لپانتو
-انحطاط سلاطین عثمانی
-شاه عباس بزرگ
-ایران در دوره صفوي

فصل بیست و یکم : نبرد قاطع امپراطوران: ______1648-1564

-امپراطوران
-اخلاق و آداب
-ادبیات و هنر
-کیشهاي خصم
-جنگ سی ساله
-عهدنامه وستفالی

کتاب سوم : آزمایش هاي خرد 1648-1588

فصل بیست و دوم : علم در عصر گالیله: _1648-1558
-خرافات
-انتقال علم
ابزارها و روشهاي علمی
-علم و ماده
-علم و زندگی
-علم و تندرستی
-از کوپرنیک تا کپلر
-کپلر
-گالیله

فصل بیست و سوم : تولد مجدد فلسفه: __1648-1564
-شکاکان
-جوردانو برونو
-وانینی و کامپانلا
-فلسفه و سیاست
-خوان د ماریانا
– ژان بودن
– هوخو گروتیوس
-کشیش اپیکوري
-رنه دکارتخرید پستی مجموعه کامل کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت


دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن  شامل 111 فایل mp3 به مدت 55 ساعت