کتاب صوتی دختر بخت نوشته: ایزابل آلنده 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی دختر بخت نوشته: ایزابل آلنده  مترجم: اسدالله امرایی

داستان الیزا؛ دختری سر راهی در شیلی که مقابل خانه رز و جرمی خواهر و برادر انگلیسی ثروتمند رها میشود و رز او را به فرزندخواندگی قبول می کند.

الیزا در این خانواده سرشناس بزرگ می شود اما در نوجوانی عاشق یکی از کارمندان فقیر جرمی به نام خواکین می شود و ماجراهای او شروع می شود.

دختر بخت حکایت انسانی و دردآور موقعیت کسانی است که با بلندپروازی میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند.

تراژدی دلگیر انسان در موقعیت پیچیده جهان که خوشبختی را نوید میدهد اما از خوشبختی در آن هیچ خبری نیست.

شخصیتهای بیشمار دختر بخت که هر کدام لحظات میدرخشند و بعد از نفس میافتند و جای خود را به دیگری میدهند، آدمی را به یاد تک گویی مکبث میاندازد که در رثای لیدی مکبث میخواند.

آلنده ، نویسنده سرشناس شیلیایی، هفت سال برای نوشتن این رمان وقت صرف کرد.

او این رمان را، تلاش و مبارزه در راه فمینیسم در زندگی خود می داند.

کتاب صوتی دختر بخت به علاقمندان رمان های عاشقانه و اجتماعی تقدیم میگردد.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب