کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم نوشته محمد بن جریر طبری

کتاب تاريخ طبري در 16 جلد ، شرح زندگي بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ ي آن محمد بن جریر طبری در قرن سوم هجری است.

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری مورخ و محقق مسلمان ایرانی است.

نام اصلی کتاب تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک است و به زبان عربی نوشته شده است.

هدف طبري از نگارش تاريخ ، ثبت و ضبط تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا زمان خود او بوده است.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﻴﻤﻴﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺧﺎزم

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺎر ﻣﺨﺘﺎر و ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ و ﻇﻬﻮر ﻣﺨﺘﺎر در ﻛﻮﻓﻪ
 • ﺧﺒﺮاز ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﻴﻦ و ﻧﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ
 • ﺳﺨﻦاز اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻣﺨﺘﺎر اﻳﻦ ﺳﭙﺎه را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﭼﻪ ﺷﺪ؟
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ آﻣﺪن ﺧﺸﺒﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ
 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺮﺳﻰ ﻣﺨﺘﺎر ﻛﻪ ﻳﺎران وى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از ﺧﺪا ﻧﺼﺮت ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ زﻳﺎد
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺳﻮى ﻣﺨﺘﺎر و ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن وى

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺎر ازارﻗﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق
 • ﺳﺨﻦاز ﺧﺒﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺮ و ﺳﺒﺐ آن

آﻧﮕﺎه ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻧﻬﻢ درآﻣﺪ

آﻧﮕﺎه ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎدم در آﻣﺪ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻜﻢ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و دوم

 • ﻓﺼﻠﻰ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻛﺎﺗﺒﺎن را از آﻏﺎز اﺳﻼم ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
 • ﻧﺎم دﺑﻴﺮان ﭘﻴﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺎر ﻣﻬﻠﺐ و ﻛﺎر ﺧﻮارج
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ ﻋﺰل ﺑﻜﻴﺮ و وﻻﻳﺘﺪارى اﻣﻴﻪ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ ﺷﻮرﻳﺪن ﺑﺼﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺠﺎج
 • ﺳﺨﻦاز ﺑﺮون راﻧﺪن ﺧﻮارج و ﻛﺎر آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ
 • ﺳﺨﻦاز ﺟﻨﺒﺶ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى ﻗﻴﺎم و اﻋﻤﺎل وى ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ورود ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ و ﻛﺎر وى و ﻛﺎر ﺣﺠﺎج در آﻧﺠﺎ و ﺳﺒﺐ آﻧﻜﻪ ﺷﺒﻴﺐ وارد ﻛﻮﻓﻪ ﺷﺪ

آﻧﮕﺎه ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ در آﻣﺪ

 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺘﺎب ﺑﻦ ورﻗﺎ و زﻫﺮة ﺑﻦ ﺣﻮﻳﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ورود ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ و ﺟﻨﮓ وى ﺑﺎ ﺣﺠﺎج
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﺖ ﺷﺒﻴﺐ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻗﻴﺎم ﻣﻄﺮف و ﺧﻠﻊ ﻛﺮدن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ وﻗﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺧﻮارج از ارﻗﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼﻛﺸﺎن ﺷﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﺖ ازارﻗﻪ
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ وﺷﺎح اﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ را ﻛﺸﺖ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ﻋﺎﻣﻼﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ اﻳﺸﺎن

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻬﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ﻧﺒﺮد ﻋﺒﻴﺪ اﷲ و رﺗﺒﻴﻞ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎدم ﺑﻮد

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻳﻜﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺤﻴﺮ ﺑﻦ ورﻗﺎ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﺠﺎج، و ﻛﺎر وى ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻳﻜﻢ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و دوم

 • ﺳﺨﻦ از ﺟﻨﮓ دﻳﺮ اﻟﺠﻤﺎﺟﻢ و ﺳﺒﺐ رﻓﺘﻦ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و آﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎن وى و ﺣﺠﺎج رﻓﺖ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﺑﺎز آﻣﺪن ﻣﻬﻠﺐ از ﻛﺶ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻬﻠﺐ و ﺟﺎى آن

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم

 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻫﺰﻳﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻜﻦ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم

 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻴﺰك ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻠﺐ

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم به مدت 18 ساعت و شامل 38 فایل mp3 است که در قالب دو فایل زیپ شده با حجم کل 290 مگابایت آماده دانلود است.دانلود سریع سایر مجلدات کتاب صوتی تاریخ طبری:

پکیج کتاب صوتی تاریخ طبری نوشته محمد بن جریر طبری 15 جلد

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری بدون حذفیات و سانسور به انضمام فایل PDF آنها 

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب