کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم نوشته محمد بن جریر طبری

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم به مدت 18 ساعت به حوادث مهم تاریخ اسلام از سال شصت و پنج تا هشتاد هجری  از جمله حوادث مربوط به خروج مختار ثقفی و سایر اتفاقات تاریخ دوران مذکور می پردازد

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 290MB
30,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد
خرید پستی محصولامکان خرید پستی این محصول وجود دارد

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم نوشته محمد بن جریر طبری به حوادث مهم تاریخ اسلام از سال شصت و پنج تا هشتاد هجری  از جمله حوادث مربوط به خروج مختار ثقفی و سایر اتفاقات تاریخی دوران مذکور می پردازد

کتاب تاريخ طبري در 16 جلد ، شرح زندگي بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ ي آن محمد بن جریر طبری در قرن سوم هجری است.

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری مورخ و محقق مسلمان ایرانی است.

نام اصلی کتاب تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک است و به زبان عربی نوشته شده است.

هدف طبري از نگارش تاريخ ، ثبت و ضبط تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا زمان خود او بوده است.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﻴﻤﻴﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺧﺎزم

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺎر ﻣﺨﺘﺎر و ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ و ﻇﻬﻮر ﻣﺨﺘﺎر در ﻛﻮﻓﻪ
 • ﺧﺒﺮاز ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﻴﻦ و ﻧﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ
 • ﺳﺨﻦاز اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻣﺨﺘﺎر اﻳﻦ ﺳﭙﺎه را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﭼﻪ ﺷﺪ؟
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ آﻣﺪن ﺧﺸﺒﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ
 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺮﺳﻰ ﻣﺨﺘﺎر ﻛﻪ ﻳﺎران وى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از ﺧﺪا ﻧﺼﺮت ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ زﻳﺎد
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺳﻮى ﻣﺨﺘﺎر و ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن وى

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺎر ازارﻗﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق
 • ﺳﺨﻦاز ﺧﺒﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺮ و ﺳﺒﺐ آن

آﻧﮕﺎه ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻧﻬﻢ درآﻣﺪ

آﻧﮕﺎه ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎدم در آﻣﺪ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻜﻢ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و دوم

 • ﻓﺼﻠﻰ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻛﺎﺗﺒﺎن را از آﻏﺎز اﺳﻼم ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
 • ﻧﺎم دﺑﻴﺮان ﭘﻴﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم

 • ﺳﺨﻦاز ﻛﺎر ﻣﻬﻠﺐ و ﻛﺎر ﺧﻮارج
 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ ﻋﺰل ﺑﻜﻴﺮ و وﻻﻳﺘﺪارى اﻣﻴﻪ

ﺳﺨﻦاز ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ

 • ﺳﺨﻦاز ﺳﺒﺐ ﺷﻮرﻳﺪن ﺑﺼﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺠﺎج
 • ﺳﺨﻦاز ﺑﺮون راﻧﺪن ﺧﻮارج و ﻛﺎر آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ
 • ﺳﺨﻦاز ﺟﻨﺒﺶ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى ﻗﻴﺎم و اﻋﻤﺎل وى ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ورود ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ و ﻛﺎر وى و ﻛﺎر ﺣﺠﺎج در آﻧﺠﺎ و ﺳﺒﺐ آﻧﻜﻪ ﺷﺒﻴﺐ وارد ﻛﻮﻓﻪ ﺷﺪ

آﻧﮕﺎه ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ در آﻣﺪ

 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺘﺎب ﺑﻦ ورﻗﺎ و زﻫﺮة ﺑﻦ ﺣﻮﻳﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ورود ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ و ﺟﻨﮓ وى ﺑﺎ ﺣﺠﺎج
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﺖ ﺷﺒﻴﺐ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻗﻴﺎم ﻣﻄﺮف و ﺧﻠﻊ ﻛﺮدن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ وﻗﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺧﻮارج از ارﻗﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼﻛﺸﺎن ﺷﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﺖ ازارﻗﻪ
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ وﺷﺎح اﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ را ﻛﺸﺖ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ﻋﺎﻣﻼﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ اﻳﺸﺎن

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻬﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ﻧﺒﺮد ﻋﺒﻴﺪ اﷲ و رﺗﺒﻴﻞ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎدم ﺑﻮد

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻳﻜﻢ

 • ﺳﺨﻦ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺤﻴﺮ ﺑﻦ ورﻗﺎ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﺠﺎج، و ﻛﺎر وى ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻳﻜﻢ

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و دوم

 • ﺳﺨﻦ از ﺟﻨﮓ دﻳﺮ اﻟﺠﻤﺎﺟﻢ و ﺳﺒﺐ رﻓﺘﻦ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و آﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎن وى و ﺣﺠﺎج رﻓﺖ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﺑﺎز آﻣﺪن ﻣﻬﻠﺐ از ﻛﺶ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻬﻠﺐ و ﺟﺎى آن

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم

 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻫﺰﻳﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻜﻦ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن

ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم

 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻴﺰك ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻠﺐ

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد هشتم به مدت 18 ساعت فایل mp3 است که در یک فایل زیپ شده با حجم کل 290 مگابایت آماده دانلود است.دانلود سریع سایر مجلدات کتاب صوتی تاریخ طبری:

پکیج کتاب صوتی تاریخ طبری نوشته محمد بن جریر طبری 15 جلد

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری بدون حذفیات و سانسور به انضمام فایل PDF آنها 

 

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

دیدگاه کاربران در مورد

بهترین نویسندگان زن ایران

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب معظم تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب معظم تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبری با نام کامل ابوجعفر محمد بن ‌جریر بن ‌کثیر بن غالب طبری آملی (۳۱۰-۲۲۴ قمری) مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی، مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است که در آمل از شهرهای مازندران به دنیا آمد. کتاب تاریخ طبری، شرح زندگی بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ی آن در سال 310 هجری قمری است. تاریخ طبری مرجع عمده تاریخ جهان و ایران تا اول سده چهارم هجری است، همچنین این کتاب در واقع مأخذ عمده تمام …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 4255 بازدید بدون دیدگاه