شاهنامه خوانی با صدا و خوانش زیبای استاد قائم مقامی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی شاهنامه – شاهنامه خوانی با صدا و خوانش زیبای استاد سعید قائم مقام فراهانی به مدت 35 ساعت

خواندن و شنیدن شاهنامه برای هر ایرانی ضروری است

دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای حماسی دکتر میرجلاالدین کزازیپکیج کتاب صوتی آثار پائولو کوئلیو

  • دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای استاد قادرپناه پکیج کتاب صوتی آثار پائولو کوئلیو

  • دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای استاد زاگرسپکیج کتاب صوتی آثار پائولو کوئلیو

مشاهده نقد و بررسی این کتاب