کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان جلد سوم تاریخ ایران کمبریج قسمت اول به مدت 40 ساعت

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 550mb
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان جلد سوم تاریخ ایران کمبریج قسمت اول

کتاب از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

دوران سلوکیان، پارتیان و ساسانیان، که دوره ای تقریباً هزار ساله را در بر می گیرد که در کتاب از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم از تاریخ ایران کمبریج )در دو قسمت (دو مجلد) و نُه بخش به آنها پرداخته شده است

این مطلب را مطالعه فرمایید: معرفی کامل مجلدات تاریخ ایران کمبریج

قسمت اول شامل چهار بخش، با مقدمه ای مفصل از احسان یارشاطر، ویراستار این جلد، درباره سنت های ایرانی پیش از دوره ساسانی و اوضاع اجتماعی و مناسک دینی و مناسبات فرهنگی ایران باستان آغاز می شود.

بخش اول، با عنوان «تاریخ سیاسی»، در باره تاریخ سیاسی سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان، بخش دوم در باره سکه شناسی، بخش سوم در باره تاریخ روایی ایران و بخش چهارم در باره مناسبات ایران و همسایگانش در آن روزگار است.

این جلد افزون بر آن‌که تاریخ ایران در دوران سه سلسله سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان را بررسی می‌کند، به تشریح اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم در زمان حکومت اشکانیان و ساسانیان و همچنین به شرح فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی و تاریخ حماسی و باورهای اساطیری و دین زرتشتی نیز پرداخته شده است.

این مجلد، با ویرایش ایلیا گرشویچ و با همکاری برخی از پژوهشگران نامدار از جمله ایگور میخائیلوویچ دیاکونوف، تادئوش سولیمیرسکی، ماکس مالوان، آدریان دیوید هیو بیوار، گرینفیلد و هارولد بیلی، و محمود صناعی در هیئت ویراستاری، در ۱۹۸۵ به چاپ رسیده‌است.

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان به مدت 40 ساعت در یک فایل زیپ به حجم 550mb آماده دانلود است

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان جلد سوم تاریخ ایران کمبریج قسمت اول
کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان جلد سوم تاریخ ایران کمبریج قسمت اول

فهرست مطالب کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

فهرست مطالب کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان را بشنوید

پیشگفتار (احسان بارشاطر)

پیشگفتار دکتر احسان یارشاطر را بشنوید
 • منابع
 • حضور یونانیان در ایران
 • سنتهای ایرانی پیش از ساسانی
 • آرمان سیاسی و دینی
 • ملی گرایی دینی
 • هنر
 • سازمان بندی اجتماعی
 • طبقات اجتماعی
 • زناشویی، جدایی و جانشینی
 • اندیشه و اعمال دینی
 • دستگاه دینی و دولت
 • زندگی دینی و شعایر آن
 • مناسبات بین المللی
  جبهه غربی
  جبهه شرقی
 • مناسبات بانواحی دیگر
 • مبادلات فرهنگی
 • نفوذهای خارجی
 • تاثیرات ایرانی
 • نتیجه گیری

قسمت یکم – تاریخ سیاسی

بخش یکم – دوره سلوکی

 • سازمان بندی سیاسی
 • ایران یونانی و ایران ایرانی
 • پیوست – سالشمار دودمان سلوکی

بخش دوم – تاریخ سیاسی ایران در دوره اشکانیان

 • آغاز فرمانروایی اشکانیان
 • گسترش قدرت اشکانیان
 • تحکیم پادشاهی پارت
 • جنگ حران
 • مارک آنتونی در آذربایجان
 • صلح رومی، و پیامدهای آن
 • ادامه کشاکش با روم بر سر ارمنستان
 • جنگ تراژان با پارتیان و پیامد آن
 • آخرین سده فرمانروایی اشکانیان
 • پیوست ۱- جدول سالشمار پادشاهان اشکانی پارتی

بخش سوم به ایران در آسیای صغیر

 • پادشاهان پونتوس
 • پادشاهان کاپادوکیه
 • پادشاهان کرماگنه
کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان
کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

ہخش چهارم – تاریخ سیاسی ایران در دوره ساسانیان

 • ظهور ساسانیان
 • پادشاهان نخستین: کشاکش با روم
 • پادشاهی شاپور دوم- ساسانیان در اوج قدرت
 • از یزد گرد یکم تا خسرو یکم، کشا کشی در مرزها؛ تشدید بحران ارمنستان
 • خسرو یکم و اصلاحات او ؛ دمیدن جان تازه در کالبد امپراتوری
 • زوال امپراتوری ساسانی
 • سخن آخر
 • پیوست 1 جدول سالشمار دودمان ساسانی
 • پیوست2 نامهای کسان و جایها
 • اصطلاحات خاص

بخش پنجم – تاریخ مشرق ایران (پیوار)

 • تاخت و تازهای صحراگردان
 • امپراتوری کوشان
 • عهد باستان اخیر در مشرق ایران
 • پیوست ۱: جدول سالشمار پادشاهان هندی- یونانی و هندی اسکوتیایی
 • پیوست ۲: جدول سالشمار امپراتوران هندی اسکوتیایی و هندی-پارتی
 • پیوست ۳: جدول سالشمار پادشاهان و امپراتوران کوشان
 • پیوست ۴: جدول کتیبه های مهم

بخش ششم – تاریخ سیاسی ماوراءاللهر

بخش هفتم ماندگاههای ایرانی در خاور کوههای پامیر

کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان
کتاب صوتی از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان

قسمت دوم – سکه شناسی

بخش هشتم (الف) – سکه های پارتی

بخش هشتم (ب) – دولتهای کوچک جنوب ایران

 • پیوست دوم جدول حروف رمز و نوشتارها

بخش نهم . سکه های ساسانی

 • پیشگفتار
 • تصاویر سکه ها
 • اجناس سکه و معیارهای وزن
 • نوشتار و نوشته های روی سکه ها
 • سکه خانه ها، سازمان بندی سکه خانه؛ گردش پولی
 • فن و هنر سکه زنی
 • شاهنشاهان و تاج هایشان
 • دیگر او حاد و اجناس سکه های ساسانی
 • ساسانیان مشرق ایران ( کوشان ساسانیان)
 • تقلیدهای تازیان
 • تقلید هونها از در اخم گونه های ساسانی

قسمت سوم – تاریخ روایی ایران

بخش دهم (الف) – باورهای عامیانه و جهان نگری ایرانیان (احسان یارشاطر)

 • باشندگان ایزدی و همانندان آنان
 • ایزدان دروغین، دیوان و روانهای بدسگال
 • جهان و آفرینش آن

بخش دهم (ب) ۔ تاریخ ملی ایران (احسان یارشاطر)

 • منابع
 • سیماهای تاریخ ملی
 • نگرش تاریخی ایرانیان
 • خلاصه کوتاهی از تاریخ ملی
 • سالشمار تاریخ ملی
 • اساطیر و افسانه های مغرب و جنوب ایران
 • اشکال ضبط تاریخ ملی
 • ویژگی و جنبه های تاریخ ملی
 • تاریخ ملی همچون آیینه اوضاع دوره ساسانی
 • اساطیر و افسانه ها در تاریخ ملی، خاستگاه و تحول آنها
 • گیومرد و پیدایی انسان
 • دودمان پیشدادی
 • دورہ کیانی
 • دودمان افراسیاب
 • دوره نخست کیانی
 • بزرگان جنگاور در بار کیانیان
 • دوره های تاریخی در روایت ملی اشکانیان
 • ساسانیان

قسمت چهارم – ایران و همسایگانش

بخش یازدهم به ایران و بین النهرین

بخش دوازدهم به ایران، ارمنستان و گرجستان

بخش سیزدهم – ایران و چین

بخش چهاردهم – مناسبات فرهنگی میان پارت و روم

بخش پانزدهم – بیزالس و ساسانیان

بخش شانزدهم – ایران و تازیان پیش از اسلام

بخش هفدهم – مناسبات ایرانیان و ترکان در اواخر دوره ساسانی

 • فهرست منابع و مآخذ

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : جمعی از پژوهشگران دانشگاه کمبریج

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...