کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی

علاقه مندی
ارسال به...
کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی، آغازی است برای ھمه ی کسانی که دوست دارند بر آینده مالی خود کنترل قاطعی داشته باشند.

رابرت کیوساکی به مردم آموزش می دھد که چگونه میلیونر شوند.

به ھمین دلیل مردم نام او را معلم مدرسه ی میلیونرھا گذاشته اند.

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی
کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

خلاصه کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول در لیست 10 کتاب پرفروش دنیا در سال 2001 میلادی است.

این کتاب حرف ھای زیادی برای گفتن دارد.

کتاب با داستانی که نویسنده از کودکی خویش نقل کرده است به آموزش روش ھایی که به پولدار شدن می انجامند می پردازد.
شنیدن کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول عقیده ی “درآمد بیشتر لازمه ی پولدار شدن است” را از بین می برد.

کتاب با تفکر “خانه ی خود را در حکم یک دارایی به حساب آوردن”به مقابله بر می خیزد.

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول به پدر و مادرھا نشان می دھد چرا نمی توانند برای آموزش ھای مالی به فرزندانشان، به سیستم آموزش مدارس متکی باشند..

رابرت کیوساکی یکبار و برای ھمیشه مفھوم دارایی و بدھی را برای ما روشن میسازد.

و بالاخره به شما یاد می دھد چگونه مسائل مالی و نقش پول را به فرزندانتان بیاموزید تا آینده ی مالی موفقی پیشرو داشته باشند.

درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

در ابتدای فصل اول کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول می شنویم :

«من دو پدر داشتم، یکی پولدار و دیگری بی پول.

اولی تحصیل کرده و باھوش بود.

او مدرک دکتری داشت و دوره چھار ساله ی دانشگاه را در کمتر از دو سال به پایان رسانده بود.

سپس به دانشگاه ھای استانفورد، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه شمال غرب برای ادامه ی تحصیلات عالیه رھسپار شده و در تمام دوران دانشجویی، از کمک ھزینه ی تحصیلی بسیار خوبی برخوردار بود.

در حالی که پدر دیگرم، حتی کلاس ھشتم ابتدایی را تمام نکرده بود.»

در این فصل ازکتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول ؛ رابرت کیوساکی به تفاوت ھای تفکر اقتصادی دو پدرش می پردازد.

یکی ایمان به پول و پولدار شدن ندارد و دیگری پول را معیار خوشبختی و سعادت میداند.

وی در این باره تعریف می کند:

“گرچه ھر دو پدر من به سختی کار می کردند.

متوجه شدم یکی از آنان عادت دارد هنگام رو به رو شدن با موضوعات مالی، مغزش را به استراحت وا دارد.

در حالی که دیگری، مغزش را به فعالیت وا می داشت.

نتیجه اش در دراز مدت، این بود که یکی از نظر مالی روز به روز قوی تر می شد و دیگری ضعیف تر.”

دو پدر من در تفکراتشان دارای دو نقطه نظر متفاوت بودند.

یکی عقیده داشت که “ثروتمندان باید مالیات بیشتری بپردازند تا برای رفاه افرادی خرج شود که ثروت کمتری دارند.”

دیگری می گفت: “مالیات ھا به تنبیه تولید کننده ھا می پردازد، حال آنکه پاداشی است برای آنان که تولید کننده نیستند»

درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول
درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

درس اول : ثروتمندان برای پول کار نمی کنند

درس دوم: چرا باید سواد مالی آموزش داده شود؟

غالب مردم در فھم این مطلب که در زندگی، میزان پولی که به دست می آوریم مھم نیست بلکه حفظ آن مھم است، با مشکل مواجه اند.

شما باید تفاوت میان یک دارایی و و بدھی را بدانید و به خرید دارایی ھا بپردازید.

درس سوم: به فکر تجارت خود باشید

پدر پولدار، پدر بی پول در این قسمت بیان میکند:

منظورم از اینکه می گویم در فکر کسب شخصیتان باشید، این است که به قوی تر ساختن و حفظ ستون دارایی ھایتان ادامه دھید.

درس چھارم : تاریخچه مالیات ھا و به قدرت رسیدن شرکت ھای سھامی.

آنچه تاریخ قدرت بیانش را ندارد این است که این مالیات ھا، در ابتدا فقط بر علیه ثروتمندان وضع می شد .

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول می گوید:

وقتی به مطالعه ی تاریخ مالیات ھا می پردازید، دورنمای بسیار جالبی پیش رویتان، جان میگیرد.

گذرگاه مالیات ھا فقط به این دلیل ھموار و میسر شد که توده ھا، در علم اقتصاد، به نظریه ی رابین ھود معتقد بودند. یعنی گرفتن از اغنیا و دادن به فقرا

این مطلب را هم ببینید
کتاب صوتی 1Q84 نوشته هاروکی موراکامی

درس پنجم: ثروتمندان پول می آفرینند قدرتمندترین و یگانه دارایی ھمه ی ما انسان ھا، مغزمان است.

درس ششم: برای یاد گرفتن کار کنید نه برای پول

درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول
درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

در این درس بیان می شود که دانش مالی، عبارت از ھمکاری چھار مهارت است:

  • حسابداری
  • سرمایه گذاری
  • بازاریابی

و وقتی صحبت از پول به میان می آید، تنھا مھارتی که اکثریت مردم در این خصوص میشناسند، سخت کار کردن است

موانع پیروزی از منظر کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

در کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول ، می شنویم پنج عامل عمده بر سر راه مردمی که از نظر مالی آموزش دیده اند، وجود دارد که ھنوز مانع از آن است که بتوانند ستون دارایی ھای خود را رشد دھند.

این پنج عامل شامل:

  • ترس
  • بدبینی
  • تنبلی و سستی
  • عادات غلط
  • تکبر یا همان گستاخی است .

ویژگی کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول و سایر تفکرات رابرت کیوساکی کاربردی بودن آنھا و ارتباطات فوق العاده ی این نظریات با زندگی واقعی افراد جامعه است.

وی علاوه بر پدر پولدار، پدر بی پول دو اثر موفق دیگر با نام ھای «چرا میخواھیم شما ھم ثروتمند شوید» و «دو مرد و یک پیام» از خود به جای گذاشته است.

وقتی برای اولین بار گفته بودیم «از عھده من برنمی آید» کسی به ما گفته بود درستش این است که بگویی «چگونه میتوانم از عھده آن برآیم»؟

آیا وقتی آرزویمان این بود که «درس بخوانیم تا در شرکت بزرگی استخدام شویم» کسی به ما آموخته بود که «درس بخوانیم تا شرکت بزرگی بخریم»؟

تا 300 سال پیش، زمین منبع ثروت بود .

زمین داران ثروتمند به حساب می آمدند، پس از آن دوران صنعتی فرارسید و صاحبان صنایع به ثروت رسیدند.

در کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول می شنویم که امروز دوران دانش و اطلاعات است.

کسانی که به اطلاعات تازه و روز دسترسی داشتھ باشند، ثروتمندند.

ھوشمندی مالی از منظر رابرت کیوساکی مشمول چھار مهارت است:

• آشنایی با حسابداری
• روش ھای سرمایه گذاری
• بازاریابی
• آگاھی از قوانین

و بالاخره پیام اصلی کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول این است:

”برای پول کار نکنید، بگذارید پول برایتان کار کند“.

درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول
درس هایی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول نوشته ی رابرت کیوساکی یکی از بھترین کتاب ھای نوشته شده در حوزه ی علوم اقتصادی و مالی است.

رابرات کیوساکی نقل کرده که یکی از پدرانش اعتقاد داشته که : «عشق به پول ریشه ی ھمه ی بدی هاست».

در حالی که دیگری بیان می کرده که : «بی پولی ریشه ی ھمه ی بدی ھاست.»

کیوساکی در این اثر به مخاطبانش می آموزد که چگونه می توانند پول را به خدمت خود درآورند.

در نھایت رابرت کیوساکی تمام آنچه را که از آن دو نفر آموخته بود باھم ترکیب کرد و درس بزرگی به تمام مردم دنیا داد:
پول آنقدر ارزش ندارد که برایش کار کنید، کاری کنید که پول به خدمت شما درآید!

بسیاری از ثروتمندانی که می شناسیم تحصیلات بالا نداشتند.

آنھا سواد مالی داشتند و این موضوع به ثروتمند شدن آنھا کمک کرده است.

این کتاب ھم در تلاش است تا سواد مالی مخاطبان را افزایش دھد.

رابرت کیوساکی خودش یکی از ثروتمندترین افراد در دنیا به شمار می رود.

مطالبی که رابرت کیوساکی در کتابش آورده است، بر اساس سالھا تجربه ی شخصی نوشته شده است.

تجربه ای که می توان به آن اعتماد کرد.این اثر قرار است تا جای خالی این بخش را در تحصیلات ما پر کند.

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول به ما سواد مالی را آموزش میدھد.

بخشی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول
بخشی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

بخشی از کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

پول شکلی از قدرت است، اما آنچه قدرتمند تر از آن است، آموزش مالی است.

پول می آید و می رود.اما اگر در مورد چگونگی کارکرد پول آموزش دیده باشی، بر آن قدرت پیدا میکنی و میتوانی شروع به ثروت سازی و ثروت اندوزی کنی.

علت این که تفکر مثبت به تنھایی در این زمینه کارایی ندارد این است که اکثر مردم به مدرسه می روند، اما ھرگز در مورد کارکرد پول چیزی یاد نمی گیرند.

به ھمین سبب عمر خود را صرف کار کردن برای پول و کسب درآمد می کنند.

چون من در نه سالگی شروع به یادگیری کردم، درس ھایی که پدر پولدارم به من آموزش می داد آسان بودند.

تمام آنچه طی این 30 سال تکرار و اجرا میشد، 6 درس اصلی بود.

این کتاب در مورد این 6 درس است و سعی می کند مانند پدر پولدارم، آنھا را تا حد ممکن به شکلی ساده مطرح کند.
قرار بر این نیست کھ این دروس پاسخ اصلی باشند.

بلکه ھمانند علایم راهنمایی ھستند که شما و فرزندانتان را، صرف نظر از اتفاقات متغیر و ناایمن جھان، در مسیر پولدار شدن ھمراھی میکنند .

مخاطب ایرانی کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول باید توجه کند که با آموزه ھای «کیوساکی» نه به صورت پیاده سازی دقیق که بر مبنای پیاده سازی مفھومی پیش برود.

در این کتاب رابرت کیوساکی درباره ی روش ھای زندگی افراد پولدار و افراد بی پول صحبت می کند.

این مطلب را هم ببینید
نقد داستان باغ گذرگاههای هزارپیچ نوشته بورخس

او نقل می کند که پدر پولدارم معتقد بود که آدم پولداری است، حتی یک بار پس از ورشکستگی ای که افسرده اش کرده بود، باز ادعا کرد آدم ثروتمندی است.

او می گفت بین فقیر بودن و ورشکسته بودن یک اختلاف بزرگ است و آن این که ورشکستگی موقتی، ولی فقر دائمی است .

رابرت کیوساکی، در کتاب پدر پولدار پدر بی پول، به آموزش نکات مھم اقتصادی و علم کسب ثروت می پردازد.

او معتقد است که برای رسیدن به درآمدی خوب که منجر به کسب سرمایه و ثروت شود، لازم است اصول، قواعد و نکات کتاب به خوبی آموخته و اجرا شوند .

کتاب صوتی پدر پولدار پدر بی پول مناسب چه افرادی است؟

افرادی که قصد دارند راه درست پولدار شدن را یاد بگیرند

والدینی که میخواھند به فرزندان خود شیوه ی صحیح کسب درآمد مناسب را بیاموزند

افراد علاقمند به درک پیچیدگی ھای مالی زندگی خود

کیوساکی می گوید: ترس از مذمت جامعه نمی گذارد که از « دور باطل » خارج شویم و ثروتمند شویم .
بیشتر ما می دانیم که دور باطل به چه معنی است.

یکی از تعاریفش این است « روال بی پایان کار برای ھر کسی به جز خود».

این یعنی شما تمام عمر کار می کنید، ولی بیشتر پاداش به دیگران (دولت و روسا) می رسد.

منظورمان از دور باطل چیزی است که ھمه ی ما گرفتارش ھستیم.

در عین حال، آن را چیز منفوری میدانیم.

پس معمولا چرا به دویدن ادامه می دھیم؟

چون زندگی بیشتر مردم زیر طلسم ترس از مذمت جامعه است.

روسای شما و نه خودتان دارند به خاطر کار زیاد شما ثروتمند می شوند.

با این حال، ھنوز ھم به خاطر ترس از عدم رعایت انتظاراتی که از زمان تولد در مغز ما کاشته اند، به این شعار باور داریم و از آن پیروی میکنیم.

قطعا ثروتمندتر ھم نمیشویم Tنتیجه ی این مسیر چه می شود؟

شاید از فقر فرار کنیم، ولی در زمینه ی پول، ھر کسی (ثروتمند و غیرثروتمند) دو ھیجان اساسی را تجربه میکند : ترس و طمع.

اگر پول داشته باشید،روی این تمرکز می کنید که چه چیزھای جدیدی می توانید بخرید (طمع).

اگر نداشته باشید، احتمالا نگرانید که شاید ھمیشه کم بیاورید (ترس) .

افرادی که دانش کافی برای مدیریت امور مالیشان ندارند، به احتمال زیاد ممکن است که در گرفتن تصمیم خود تحت تاثیر این ھیجانات باشند.

اگر شما از لحاظ مالی ضعیف باشید، مدیریت کار دست ھیجانتان خواھد افتاد.

ترس از دست دادن پول آنقدر قوی است که نمی گذارد به خاطر ریسک ادراک شده، در سھام یا دارایی ھای دیگری سرمایه گذاری کنید.

اگرچه این سرمایه گذاری ھا در بلند مدت برایتان ثروت خواھد آورد .

ایده ھایی که کیوساکی در کتاب پدر پولدار پدر بی پول Rich Dad Poor Dad مطرح کرده به نظر خیلی از والدین، عجیب و خشک می آید.

مثلا اگر فرزندانتان را تشویق کنید که کارمند خوبی باشند آن وقت آنھا را مجبور کرده اید که بیشتر از آنچه سھمشان است مالیات به جیب دولت بریزند و در عوض ھم انتظار مقرری بازنشستگی ناچیزی را بکشند یا اصلا ھم منتظر مقرری گرفتن نمانند.

شاید چندان ایده ی بدی نباشد اگر به فرزندانمان بگوییم که ھمزمان با کارمند خوبی بودن تلاش کنند تا صاحب شرکت سرمایه گذاری شخصیشان ھم باشند .

اگر شمایی که کتاب صوتی پدر پولدار پدر بی پول را می شنوید باغبان یا سرایدار ھستید یا حتی بیکارید باز ھم میتوانید به خودتان آموزش بدھید و به آنھایی که دوستشان دارد یاد بدھید تا از لحاظ مالی بتوانند از خودشان محافظت کنند.

یادتان باشد که ھوش مالی یک روند ذھنی است که طی آن ما می توانیم مشکلات مالی مان را حل کنیم .

رابرت کیوساکی معتقد است دلیل مشکلات اکثر مردم این است که سال ھا در مدرسه درس خوانده اند، اما ھیچ چیز در مورد پول یاد نگرفته اند.

وی می گوید: مردم یاد میگ یرند تا برای پول کار کنند، اما ھرگز یاد نمی گیرندکاری کنند تا پول برایشان کار کند

کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی
رابرت کیوساکی نویسنده کتاب صوتی پدر پولدار، پدر بی پول

درباره رابرت کیوساکی نویسنده ی کتاب

رابرت کیوساکی از یک خانواده دو رگه ی ژاپنی – آمریکایی است و در ھاوایی به دنیا آمد.

رابرت پس از پایان دوره دبیرستان، در نیویورک به ادامه تحصیل پرداخت و پس از به پایان رساندن دانشگاه، به نیروی تفنگداران دریایی آمریکا پیوست.

او به عنوان افسر و خلبان ھلیکوپترھای سنگین نظامی در جنگ ویتنام حضور داشته است.

رابرت کیوساکی پس از بازگشت از ویتنام در سال ۱۹۷۷ ،شرکتی را تاسیس کرد و به تولید کیف پول مردانه از نایلون و ولکرو پرداخت.

رابرت در ادامه زندگی حرفه ای خود، مؤسسه ای به نام مؤسسه بین المللی آموزش تاسیس کرد و به آموش تجارت و سرمایه گذاری در ھفت کشور جھان پرداخت.

این تاجر موفق در سن 47 سالگی به سرمایه گذاری روی آورد و در این حوزه ھم بسیار موفق عمل کرد.

رابرت کیوساکی کلاس ھایی برگزار می کند و در آنھا از سرمایه گذاری با بالاترین بھره و کمترین ریسک و ھمچنین نحوه بیدار شدن نبوغ مالی در افراد میگوید.

مقالات و نقدهای مشابه

مشاهده همه

جدیدترین کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...