کتاب صوتی زن در ريگ روان اثر کوبو آبه

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی زن در ريگ روان اثر کوبو آبه

کتاب صوتی زن در ريگ روان خوانشی است از کتابی به همین نام The Woman In The Dunes اثر نویسنده ژاپنی Kōbō Abe 

کتاب «زن در ریگ روان» اثر «کوبو آبه» است.

کتاب صوتی زن در ريگ روان رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺮد ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﻮﻗعیتی عجیب که بدان گرفتار شده

زن در ریگ روان کتاب اﺳﻄﻮره ﺳﯿﺰﯾﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد من ﻣﯽ آورد و ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن و درد زﯾﺴﺘﻦ و ﺗﻼش ﻋﺒﺚ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ اﺳﺖ.

کوبو آبه نویسنده ژاپنی در اﯾﻦ رﻣﺎن ﺳﻮالﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ زیادی درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﺮدﯾﺖ و ﻣﺮگ مطرح میکند.

کتاب صوتی زن در ريگ روان رﻣﺎنی نسبتا ﮐﻮﺗﺎه در ۳۱ ﻓﺼﻞ  اﺳﺖ و ﺑﻪ دلیل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ عجیبی  ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه، ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را تا پایان و حتی پس از آن درگیر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

خلاصه داستان:

کتاب صوتی زن در ريگ روان درﺑﺎره ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ اش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﯽ رود.

او در پی کشف و شناسایی ﺣﺸﺮه جدیدی است ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را بر آن ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮای همیشه ﺟﺎدواﻧﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ای ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮدی از اﻫﺎﻟﯽ ده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از ده، ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺠﯿﺐ دارد

او را به ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﮐﻠﺒﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮدای آنروز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ ﺧﻼﺻﯽ ازاﯾﻦﮔﻮدال ﻣﻤﮑﻦﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮنﮔﻮدال از ﺷﻦﻫﺎی روان ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﻬﺎدراﯾﻦﮔﻮدال زﻧﺪاﻧﯽﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻦ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و در زﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

اﮔﺮ ﯾﮏ روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﮐﻠﺒﻪ روی ﺳﺮﺷﺎن ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ در آن زﻧﺪه زﻧﺪه دﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮدال ﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺷﻦ و از ﺳﺎﯾﺮ ده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮایﻫﻤﯿﻦﻣﺮدم دهﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪآﻧﻬﺎﮐﺎرﺷﺎن راﺑﻪ درﺳﺘﯽاﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ وﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ.

درتوضیحات پشت  جلد کتاب صوتی زن در ريگ روان آمده است:

«زن در ریگ روان یکی از پرآوازه ترین رمانهای معاصر ژاپنی است.

این رمان داستان مردی است که همراه زن جوانی در ده ساحلی دور افتادهای ته گودال پهناور شنی گیر افتاده است.

دراین گودال هردم خطر ریگ روان که باد آنرا میآورد تهدیدشان میکند.

این رمان به نحو چشمگیری عناصر داستان دلهرهآور را با اصول رمان های اگزیستانسیالیستی معاصر در هم میآمیزد.

این رمان خصوصیت اسطورههای بزرگ را دارد که با دقت داستانهای واقعی روایت میشود.

استعدادی را نمایان میکند که محدود به مرزهای جغرافیایی نمیشود. دستاوردی است عظیم

مشاهده نقد و بررسی این کتاب