کتاب صوتی زن در ريگ روان اثر کوبو آبه

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی زن در ريگ روان اثر کوبو آبه خوانشی است از کتابی به همین نام The Woman In The Dunes اثر نویسنده ژاپنی کوبه آبه Kōbō Abe  ترجمه مهدی غبرائی

کتاب صوتی زن در ريگ روان رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺮد ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﻮﻗعیتی عجیب که بدان گرفتار شده که فضای داستان و گفتگوهای آن اﺳﻄﻮره ﺳﯿﺰﯾﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن و درد زﯾﺴﺘﻦ و ﺗﻼش ﻋﺒﺚ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ اﺳﺖ.

کوبه آبه نویسنده ژاپنی در اﯾﻦ رﻣﺎن ﺳﻮالﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ زیادی درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﺮدﯾﺖ و ﻣﺮگ مطرح میکند.

کتاب زن در ريگ روان رﻣﺎنی نسبتا ﮐﻮﺗﺎه در ۳۱ ﻓﺼﻞ  اﺳﺖ و ﺑﻪ دلیل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ عجیبی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه، ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را تا پایان و حتی پس از آن درگیر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در باره نویسنده ی کتاب:

کوبو آبه نویسنده کتاب زن در ريگ روانکوبو آبه نام مستعار کیمیفوسا آبه نویسنده، نمایش‌نامه‌نویس و عکاس ژاپنی بود.

او از پیشگامان جریان آوانگارد در ژاپن بود. آشنایی او با ادبیات غرب، اگزیستانسیالیسم، سوررئالیسم و مارکسیسم بر تلقی او از مسائلی همچون ازخودبیگانگی و فقدان هویت در ژاپن بعد از جنگ تأثیر گذاشت.

آثار وی که به بحران هویت در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم می‌پرداختند توجه خوانندگان جهان را به خود جلب کرد.

آبه در توکیو زاده شد؛ کودکی و نوجوانی را در منچوری تحت اشغال ژاپن، که پدرش در آن‌جا استاد طب بود، گذراند.

در ۱۹۴۰ در دبیرستان سیجو در توکیو ثبت نام کرد و در ۱۹۴۳ به خواست پدرش به دانشکده پزشکی دانشگاه توکیو رفت.

تحصیلات او به سبب بحران روحی و گذراندن دوره کوتاهی در یک بیمارستان روانی ناتمام ماند.

آبه در پایان جنگ از راه دست‌فروشی امرار معاش می‌کرد، ضمن این‌که شعر می‌سرود و داستان‌های کوتاه می‌نوشت.

در ۱۹۴۷ نخستین کتاب شعرش را با نام «اشعار یک ناشناس» با هزینهٔ شخصی منتشر کرد.

سال بعد اشعار دیگرش با نام «تابلوی راهنمایی در انتهای جاده» در مجله‌ای انتشار یافت.

نخستین مجموعهٔ داستان‌های کوتاه کوبو آبه که در ۱۹۵۱ منتشر شد، جایزهٔ آکوتاگاوا را نصیبش کرد که مهم‌ترین جایزهٔ ادبی ژاپن است.

خلاصه داستان کتاب صوتی زن در ريگ روان:

داستان درﺑﺎره ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ اش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﯽ رود.

او در پی کشف و شناسایی ﺣﺸﺮه جدیدی است ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را بر آن ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮای همیشه ﺟﺎدواﻧﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ای ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮدی از اﻫﺎﻟﯽ ده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از ده، ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺠﯿﺐ دارد

او را به ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﮐﻠﺒﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮدای آنروز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ ﺧﻼﺻﯽ ازاﯾﻦﮔﻮدال ﻣﻤﮑﻦﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮنﮔﻮدال از ﺷﻦﻫﺎی روان ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﻬﺎدراﯾﻦﮔﻮدال زﻧﺪاﻧﯽﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻦ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و در زﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

اﮔﺮ ﯾﮏ روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﮐﻠﺒﻪ روی ﺳﺮﺷﺎن ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ در آن زﻧﺪه زﻧﺪه دﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮدال ﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺷﻦ و از ﺳﺎﯾﺮ ده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮایﻫﻤﯿﻦﻣﺮدم دهﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪآﻧﻬﺎﮐﺎرﺷﺎن راﺑﻪ درﺳﺘﯽاﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ وﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ.

درتوضیحات پشت جلد کتاب زن در ريگ روان آمده است:

«زن در ریگ روان یکی از پرآوازه ترین رمانهای معاصر ژاپنی است.

این رمان داستان مردی است که همراه زن جوانی در ده ساحلی دور افتادهای ته گودال پهناور شنی گیر افتاده است.

دراین گودال هردم خطر ریگ روان که باد آنرا میآورد تهدیدشان میکند.

این رمان به نحو چشمگیری عناصر داستان دلهرهآور را با اصول رمان های اگزیستانسیالیستی معاصر در هم میآمیزد.

این رمان خصوصیت اسطورههای بزرگ را دارد که با دقت داستانهای واقعی روایت میشود.

استعدادی را نمایان میکند که محدود به مرزهای جغرافیایی نمیشود. دستاوردی است عظیم

با خرید کتاب صوتی زن در ریگ روان فایل های زیر در دسترس شما قرار میگیرد:

  1. فایل های صوتی کل کتاب به مدت 7 ساعت در یک فایل زیپ به حجم 197 مگابایت
  2. فایل صوتی نمایش رادیویی خلاصه کتاب به مدت  168 دقیقه در یک فایل زیپ به حجم 79 مگابایت
  3. فایل PDF کتاب
مشاهده نقد و بررسی این کتاب