جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی

جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

دانلود کتاب صوتی شاهنامه -شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی جلد 4 از لشکرکشی سکندر به سوی کید تا پادشاهی هرمزد

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 524 مگابایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی از لشکرکشی اسکندر به سوی کید تا پادشاهی هرمزد

استاد میرجلال الدین کزازی نویسنده و پژوهشگر شهیر ایرانی زاده شهر باستانی کرمانشاه هستند که ضمن تسلط بر زبان های کوردی، انگلیسی و اسپانیایی در کار و زندگی روزمره خود به زبان پارسی سره سخن می گوید

دکتر کزازی دهها کتاب در زمینه ادبیات کهن پارسی و از جمله نامه باستان جمع آوری و ویرایش اشعار شاهنامه نگاشته اند.

استاد کزازی وقت زیادی را صرف تحقیق و مطالعه در زمینه اشعار شاهنامه کرده و بی تردید شاهنامه خوانی با اجرای ایشان از درست ترین خوانش های موجود در ایران است.

شاهنامه خوانی دکتر کزازی از روی کتاب شاهنامه ویرایش مسکو است(دانلود فایل pdf شاهنامه مسکو)

جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی از لشکرکشی سکندر به سوی کید تا پادشاهی هرمزد به مدت 41 ساعت آماده دانلود است


جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی
فهرست جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی

فهرست موضوعی فایل های صوتی جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی

 1. لشکرکشی سکندر به سوی کید، فرستادن 9 مرد دانا توسط اسکندر برای دیدن 4 چیز شگفت و آوردن آن به نزد اسکندر (بخش سوم)
 2. آزمودن فیلسوف هندوستان توسط اسکندر، آزمودن پزشک هندوستان توسط اسکندر، آزمودن جام کید توسط اسکندر
 3. نامه اسکندر به فور هندی،لشکر آراستن و جنگیدن با هندوان و کشته شدن فور به دست سکندر،رفتن اسکندر به زیارت کعبه
 4. لشکرکشی اسکندر به مصر، نامه اسکندر به قیدافه، گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان
 5. رفتن اسکندر به سوی قیدافه، پند دادن قیدافه به اسکندر، چاره نمودن اسکندر با تینوش، پیمان اسکندر با قیدافه
 6. رفتن اسکندر به شهر بَرهمَنان، رفتن اسکندر به دریای خاور، رسیدن اسکندر به شهر نرم پایان و کشتن اژدها
 7. دیدن شگفتیهای شهر هروم توسط اسکندر،به مغرب لشگر راندن و جستجوی آب حیوان توسط اسکندر،گفتگوی اسکندر با مرغان
 8. دیدار اسکندر و اسرافیل، بستن سد یأجوج و مأجوج، دیدن مرده در ایوان یاقوت زرد و دیدن درخت گویا توسط اسکندر 188
 9. رفتن اسكندر نزد فغفور چین، رسیدن اسکندر به کشور سِند، لشگرکشی اسکندر به بابل، رفتن اسکندر نزد ارسطاطاليس
 10. نامه اسکندر به مادر، مردن اسکندر در بابل و شیون حکیمان، مادر و زن او، گله ی فردوسی از پیری و دهر
 11. پادشاهی اشکانیان،آغاز داستان اشکانیان،خواب دیدن بابک در کار سامان،زادن اردشیر بابکان، آمدن اردشیر نزد اردوان
 12. دیدار اردشیر و گلنار و مردن بابک، فرار اردشیر با گلنار و آگاهی یافتن اردوان از آن، گردآوری لشگر توسط اردشیر
 13. رزم اردشیر با بهمن،اردوان و کردان،داستان کرم هفت واد،رزم اردشیر با هفت واد،تاراج خانه اردشیر توسط مهران نوشزاد
 14. کشتن اردشیر کرم هفت واد را، کشتن اردشیر هفت واد را،پادشاهی ساسانیان،اردشیر و دختر اردوان، زادن شاپور اردشیر
 15. گوی زدن شاپور و شناختن پدر او را، فال پرسیدن اردشیر از کید هندی، ازدواج شاپور با دختر مهرک،زادن اورمزد شاپور
 16. تدبیر اردشیر در پادشاهی،اندرز اردشیر به مهتران و مردمان،ستودن خُراد اردشیر را،سپردن اردشیر پادشاهی را به شاپور
 17. پادشاهی شاپور اردشیر، بر تخت نشستن شاپور، رزم شاپور با رومیان، اندرز شاپور به پسرش اورمَزد، پادشاهی اورمَزد
 18. اندرز کردن اورمزد و مردن،پادشاهی بهرام اورمزد،تخت سپردن بهرام به پسرش بهرام بهرام و مردن،پادشاهی بهرام بهرام
 19. پادشاهی بهرام بهرامیان، پادشاهی نِرسی بهرام، پادشاهی اورمزد نرسی، پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
 20. بردن طایر عرب دختر نرسی را، عاشق شدن مالکه دختر طایر بر شاپور، دادن مالکه دز طایر را به شاپور، رفتن شاپور به روم

جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی

 1. رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر، گریختن شاپور از روم به ایران، شناسایی شاپور توسط ایرانیان، شبیخون شاپور به روم
 2. نامه نوشتن شاپور به کارداران، لشگرکشی شاپور به روم، بر تخت نشاندن بَرانوش توسط رومیان، رفتن برانوش نزد شاپور
 3. آمدن مانی و پیغمبر خواندن خویش، جانشینی اردشیر به جای شاپور، پادشاهی اردشیر نکوکار، پادشاهی شاپورِ شاپور
 4. پادشاهی بهرامِ شاپور، پادشاهی یزدگرد بزه‌گر، زادن بهرام پسر یزدگرد، سپردن یزدگرد بهرام را به مُنذر و نُعمان
 5. داستان بهرام با کنیزک چنگ زن، هنرنمایی بهرام در شکارگاه، آمدن بهرام با نُعمان نزد پدرش، بند کردن یزگرد بهرام را
 6. آمدن یزدگرد به توس و کشتنش،نشاندن مهان خسرو را برتخت،آگاهی یافتن بهرام گور از مردن پدر،نامه نوشتن ایرانیان به منذر
 7. آمدن بهرام گور به جهرم، سخن گفتن بهرام با ایرانیان، تاج برداشتم بهرام گور از میان دو شیر، پادشاهی بهرام گور
 8. بدرود بهرام گور با منذر و نعمان،داستان بهرام با لُنبک آبکش و بَراهام جهود،بخشیدن بهرام گور خواسته براهام لنبک را
 9. داستان بهرام گور با مهربُنداد و کَبروی، داستان کودک کفش گر، داستان بهرام گور و دهی که ویران و آباد شد
 10. داستان بهرام گور با چهار خواهران، یافتن بهرام گور گنج جمشید را، داستان بهرام گور با بازرگان و زن پالیزبان
 11. داستان بهرام گور با دختران بُرزین دهقان ،گوهر فروش، فرشیدوَرد کدیور و مرد خارکن، رفتن بهرام گور به نخجیرگاه 211
 12. هنرنمایی بهرام در نخجیرگاه،لشگرکشی خاقان چین به ایران و تاختن بهرام،میل برآوردن بهرام بر مرز ایران و توران
 13. نامه بهرام به برادرش نِرسی،بازگشت بهرام به ایران،اندرزنامه نوشتن بهرام به کارداران و فرستادن نرسی به خراسان
 14. پرسش و پاسخ فرستادۀ رومی با موبدان ایران و بدرود بهرام با آنها،سخن گفتن بهرام با سرداران،نامه بهرام به شنگُل
 15. رفتن بهرام به هندوستان با نامه خود و پاسخ شنگل، کشتی گرفتن بهرام در بارگاه شنگل، در گمان افتادن شنگل از بهرام
 16. جنگ بهرام با کَرگ، کشتن بهرام اژدها را، ازدواج بهرام با دختر شاه هندوستان، نامه فغفور چین به بهرام گور
 17. گریختن بهرام از هند با دختر شنگل و تاختن شنگل پس او، پذیرش ایرانیان بهرام را،آمدن شنگل با 7 پادشاه نزد بهرام
 18. بازگشتن شنگل از ایران،بخشیدن بهرام خراج را به دهقانان، خواندن بهرام لوریان را از هند، سپری شدن روزگار بهرام گور
 19. پادشاهی یزدگرد، پادشاهی هرمز، پادشاهی پیروز یزدگرد، جنگ پیروز با تورانیان، نامه خوشنواز با پیروز
 20. افتادن پیروز در چاه،پادشاهی بَلاش پیروز، رزم سوخرای با خوشنواز،بازگشت قباد به ایران، پادشاهی قباد پیروز

جلد چهارم شاهنامه خوانی استاد کزازی

 1. بدگمانی قباد به سوخرای و کشتنش،بند کردن ایرانیان قباد را و برگزیدن جاماسپ،گریختن قباد،بازگشت قباد از هیتال
 2. سربرآوردن مزدک و پذیرفتن قباد دین او را،آویختن کسری مزدک را و کشتنش،ولیعهدی و پادشاهی کسری
 3. اندرز نوشین روان به سرداران ایران،بخشیدن کسری پادشاهی را به 4 بحر،نامه نوشین روان به کارداران،داستان بابک
 4. فرداد و فرهنگ نوشین روان،برگشتن نوشین روان گرد پادشاهی خویش،سزا دادن کسری،فریاد خواستن منذر تازی
 5. نامه نوشین روان به قیصر،لشگرکشی نوشین روان به روم و دژها گرفتش،رزم نوشین روان با فَرفوریوس رومی
 6. فتح نوشین روان شهر اَنتاکیه را،آشتی قیصر با نوشین روان،داستان نوشزاد و زن ترسا،بیماری نوشین روان
 7. جنگِ رام بُرزين با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد،خواب دیدن نوشین روان، گزاردن بوزرجمهر خواب کسری را
 8. هفت بزم نوشین روان با موبدان و بوزرجمهر
 9. داستان مهبود،آشکار شدن افسون زَروان و یهودی،ساختن نوشين روان شارستان سورستان را،رزم خاقان چین با هیتالیان
 10. آگاه شدن نوشین روان از کار هیتالیان،لشگرکشی نوشین روان برای جنگ خاقان،نامه خاقان به نوشین روان و پاسخ او
 11. نامه خاقان به نوشین روان،فرستادن نوشین روان مهران ستاد را برای دیدن دختر خاقان و آوردنش،بازگشت خاقان
 12. بازگشت نوشین روان به ایران،آرام یافتن جهانیان از آیین نوشین روان،پند بوزرجمهر به نوشین روان
 13. فرستادن رای هند شطرنج را به ایران،ساختن بوزرجمهر نرد را و فرستادن به هند،ناشناختن دانندگان هند راز بازی نرد
 14. داستان گِو و تلخند و پیدا شدن شطرنج،گفتگوی گِو و تلخند،جنگ ساختن گِو و تلخند،پند دادن گِو تلخند را
 15. جنگ گو و تلخند،جنگ دوباره گو و تلخند و مردن تلخند،آگاهی مادر تلخند از مرگ او،شطرنج ساختن از بهر مادر تلخند
 16. آوردن بُرزویه کلیله و دمنه را از هند،خشم نوشین روان بر بوزرجمهر و بند کردنش،فرستادن قیصر دُرج سربسته را
 17. توقیع نوشین روان،پند نوشین روان به پسرش هُرمُزد،پرسش موبد از نوشین روان،نامه نوشین روان به پسر قیصر
 18. لشگرکشی کسری به روم،آمدن فرستادگان قیصر نزد نوشین روان،ولیعهد کردن نوشین روان هرمزد را،پرسش موبدان از هرمزد
 19. عهد نوشتن نوشین روان هرمزد را، پادشاهی هرمزد و بر تخت نشستنش ،کشتن هرمزد ایزدگُشسب را

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : فردوسی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

خوانش اشعار شاهنامه توسط میر جلال الدین کزازی

زندگی و آثار میر جلال الدین کزازی

میر جلال الدین کزازی شاهنامه پژوه و پژوهشگر برجسته‌ی زبان و ادب فارسی در سال 1327 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. کزازی به استفاده از واژگان پارسی سره در زبان گفتار و نوشتار بسیار شهره است. او از کودکی در خانواده‌ای فرهنگی و اهل ادب بالیده و بزرگ شده است. پدر نقش به سزایی در گرایش او به ادب و به ویژه ادب کهن ایران زمین داشته است و همچنان که پیداست این گرایش و شیفتگی او به زبان و ادبیات فارسی، مسیر زندگی او را رقم …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 2365 بازدید بدون دیدگاه