دانلود رایگان کتاب صوتی و pdf جادوی باور

کتاب صوتی جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

علاقه مندی
ارسال به...
9 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
4,56/5
Loading...
کتاب صوتی جادوی باور اثر کلود مایرون بریستون

کتاب صوتی جادوی باور یک اثر انگیزشی کلاسیک و پیشگام است که در سال 1948 برای اولین بار نوشته شد.

کلود ماینر بریستول Claude M. Bristol نویسنده ی کتاب صوتی جادوی باور، در سال 1891 متولد و تحصیلات خود را در زمینه ی حقوق به پایان رساند.

بریستون در زمینه ی روزنامه نگاری فعالیت داشته است.کتاب انگیزشی جادوی باور را در سال 1948 منتشر کرد.

از این اثر به عنوان کتابی کلاسیک در میان کتب انگیزشی و موفقیت میتوان نام برد که بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید.

بریستول را میتوان یک نویسنده ی فرا زمانی دانست و بر این اساس، کتاب صوتی جادوی باور یک کتاب انگیزشی قدیمی با تاثیر گذاری بسیاراست.

پس اگر به دنبال تغییر و تاثیر گذاشتن به کمک باورھایتان در زندگی خود و دیگران ھستید، کتاب صوتی جادوی باور برای شما مفید و کارساز خواھد بود.

کتاب صوتی جادوی باور اثر کلود مایرون بریستون
کتاب صوتی جادوی باور اثر کلود مایرون بریستون

خلاصه کتاب صوتی جادوی باور

«ای برادر تو ھمه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای»

ھرازگاھی لازم است به انسان فراموشکار یادآوری کرد که خود، اندیشه و افکارش را دست کم نگیرد و خویشتن خویش را باور کند و به این باور ایمان بیاورد.

کلود ام بریستول در کتاب صوتی جادوی باور قصد دارد این ایمان و باور درونی را زنده کند.

در کتاب صوتی جادوی باور میشنویم که زندگی ما تحت تاثیر باورھایمان قراردارد .
به تعبیر روشن تر به هر آنچه اعتقاد داشته باشیم مسیر زندگیمان به همان سمت خواهد رفت و دنیا در مسیرتحقق رویاھای ما حرکت می کند.

اگرتوانایی های خود را باور کنیم و ھم سو با اعتقادات و باورھایمان تلاش کنیم بدون شک به سوی موفقیت در زندگی گام برداشته ایم.

ایمان به باورھای مثبت، ایمان به اینکه انسان توانمند و آزاد آفریده شده است و قدرت یافتن مسیر درست زندگی را دارد، انسان را به حرکت درمی آورد.

ایمان به توانمندی ها و جادوی باور موجب میشود انسان از خواستن و تلاش برای رسیدن دست نکشد و پرقدرت به سوی رویاھایش حرکت کند.

اینکه چگونه با تکیه بر جادوی باور فکار و رویاھایش را به واقعیت تبدیل کند.

اینکه چگونه از ناخودآگاه خویش برای رسیدن به قله ھای ترقی کمک بگیرد و چگونه جھان خود را با تفکر مدیریت کند.
انسان بسیاری از کارھایش را به کمک ناخودآگاھش و تحت تاثیر نیروی باور انجام میدھد.

نویسنده که خود سربازی کهنه کار در جنگ جھانی اول بوده است، کتاب جادوی باور را برای کمک به سربازان سابق نوشت تا آنھا بعد از خدمت بتوانند خود را با زندگی غیرنظامی سازگار کنند.

این مطلب را هم ببینید
کتاب چرا ملت ها شکست می خورند : ریشه های قدرت، ثروت و فقر

بریستول در آغاز کتاب جادوی باور خاطرات خود را بیان میکند و میگوید:

“دغدغه اش ھنگامی که شروع به یاد دادن دانش باور داشتن کرده است، برخورد افراد عادی جامعه با این موضوع بوده است.

اینکه آیا آنھا توانایی درک چنین ساختاری را دارند و گنجایش ذھنی آنھا به اندازه ای است که بتوانند از پس چنین موضوعی بر بیایند و به قولی میتوانند آن را در ظرف وجودی خود جای دھند یا نه ؟ “

وی ادامه میدھد :

” اما پس از مدتی با دیدن افرادی که به روش پیشرفت من توانسته بودند در مدتی کوتاه به ثروتی افزون دست یابند و از یک فرد با دارایی ھای اندک به کسی با داشته ھای فراوان که در جایگاه ثروتمندان قرار گرفته تبدیل شود فھمیدم شیوه آموزشی من بسیار کارآمد است و این بستگی به مردم دارد که چگونه با آن برخورد میکنند و از توان درونی خود بھره میگیرند “

بریستول، خطاب به کسانی که در ھمه اقشار جامعه بودند، از سیاستمداران و رھبران گرفته تا مجریان و فروشندگان میگوید:

“پیام وی درباره ی قدرت تفکر متمرکز و ایمان به خود، منبع حیاتی الھام و راھی عملی برای دستیابی به موفقیت است.”

در کتاب صوتی جادوی باور نویسنده به شما میآموزد که قدرت باور شما بسیار بیشتر از آن است که خود تصور میکنید.

پس با تغییر ذھنیت خود، میتوانید به تغییر و بھبود زندگیتان امیدوار باشید.

مطالب کتاب جادوی باور بر پایھی تحقیقات علمی معتبر و بررسی یافته ھای دقیق است که نشان میدھند ذھن چگونه مفاھیم را میسازد و به خدمت میگیرد.

سپس درباره ی ناخودآگاه و نحوه ی عملکرد آن سخن میگوید.
بخش زیادی از کتاب صوتی جادوی باور به ارائه ی روشھای عملی اختصاص داده شده که در جھت ارتقای عملکرد ذھن بسیار کارساز است.

روشھایی چون تلقین و روش آینه و… که ذھنیات شما را به واقعیات بدل میکنند.

کتاب صوتی جادوی باور رایگان بشنوید

کتاب صوتی جادوی باور داشتن- قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت 5
قسمت ششم-کتاب صوتی جادوی باور داشتن
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت آخر-کتاب صوتی جادوی باور داشتن

دانلود رایگان فایل pdf کتاب جادوی باور

کتاب صوتی جادوی باور اثر کلود مایرون بریستون
کتاب صوتی جادوی باور اثر کلود مایرون بریستون

جملاتی از کتاب جادوی باور

برای درک بهتر این موضوع، باید فکر و پدیده‌های فکری را بررسی کنید. هیچ‌کس نمی‌داند فکر واقعاً چیست جز نوعی کنش ذهنی؛ مانند برق که عنصری ناشناخته است، اما جلوه‌های آن را می‌توان در همه‌جا مشاهده کرد.

ما آن را در رفتار و گفتار یک کودک، یک فرد سالخورده، حیوانات و تا درجات مختلف در هر موجود زنده‌ای می‌بینیم. هرچه بیشتر اندیشه را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، بیشتر متوجه می‌شویم که این نیروی فوق‌العاده چیست و قدرت‌ آن تا چه اندازه نامحدود است.


اما من یقین دارم که اینطور نیست، و نیز یقین دارم که این کاپیتان (که در مورد این علم اطلاع چندانی ندارد) با من موافق است. در آن کشتی ده ها نفر بسیار مھمتر از من حضور داشتند.

این مطلب را هم ببینید
ابوالموید بلخی

من ھیچ تلاشی نکردم که خودم را متفاوت نشان دھم، تنھا یکی از افرادی بودم که ھمچون دیگران در حال سوار شدن به کشتی بود. بنابراین بدیھی است لباسی که من پوشیده بودم یا طرز نگاھم باعث نشده بود تا کاپیتان من را از بین صدھا مسافر برای دریافت توجه و محبت خود انتخاب کند.

در حین خواندن این متن به اطرافتان نگاه کنید. اگر در یک اتاق مبله ھستید، چشمانتان به شما میگوید که به تعدادی اشیاء بی جان نگاه می کنید. این واقعیت تا آن جا که به درک بصری مربوط میشود درست است، اما شما در واقع در حال نگاه کردن به اندیشه ھا یا ایده ھایی ھستید که حاصل خلاقیت یک انسان ھستند. در ابتدا ھمان اندیشه بود که مبلمان را خلق کرد، شیشۀ پنجره را ساخت و به پارچه ھا و روکشھا شکل داد.

اتومبیلھا، آسمانخراشھا، ھواپیماھای بزرگ که از استراتوسفر میگذرند، چرخھای خیاطی، سنجاقھای کوچک چگونه به وجود آمده اند؟ از آن نیروی عجیب، یعنی فکر! با تجزیه و تحلیل بیشتر، میفھمیم که این دستاوردھا و در حقیقت کل داراییھای ما -ھزار و یک چیز – حاصل تفکر خلاق ھستند.


رالف والدو امرسون معتقد بود که اندیشه، اساس ھر عملی است؛ وقتی این موضوع را درک کنید، متوجه میشوید کھ ھمان چیزی
جھان ما با تفکر مدیریت میشود و ھمتای ھر چیز در جھان خارج، در اصل در ذھن وجود دارد. یعنی دقیقا کھ بودا قرنھا قبل گفت: «آنچھ ھستیم نتیجۀ طرز تفکر ماست.»


بر این اساس، من از زبان یک تاجر نقل قول میکنم که معتقد است تفکر صادقانه، نوشتار واضح و استفاده از زبان ساده ھر پیامی را به روشنی منتقل میکند .

افرادی که داستان را شنیده اند _ و از جادوی باور چیزی نمیدانند _ اعلام کرده اند که انتخاب من توسط کاپیتان کاملا اتفاقی بوده است

کتاب صوتی جادوی باور داشتن
کتاب صوتی جادوی باور داشتن

فھرست کتاب صوتی جادوی باور داشتن

  • فصل اول: چگونه به قدرت باور پی بردم؟
  • فصل دوم: آزمایشات انجام شده روی خمیرمایه ی ذھن
  • فصل سوم: واقعیت ناخوداگاه چیست؟
  • فصل چھارم: قدرت تلقین
  • فصل پنجم: ھنر تصویر سازی ذھن
  • فصل ششم: تکنیک آینه برای فعالسازی ناخوداگاه
  • فصل ھفتم: چگونه افکارتان را بھ واقعیت تبدیل کنید؟
  • فصل ھشتم: زنان و علم باور
  • فصل نھم: باور باعث رخ دادن اتفاقات میشود

ترجمه های کتاب صوتی جادوی باور

کتاب صوتی جادوی باور یکی از معروفترین کتابھای انگیزشی در سراسر دنیا است.این کتاب به زبانھای مختلفی از جمله فارسی ترجمه شده است.

از جمله مترجمانی که دست به ترجمه ی این کتاب ارزشمند زده اند: مریم پورگلوی (انتشارات کتیبه فارسی) و عباس سلیمانی (انتشارات پازینه) ھستند.

کلود مایرون بریستول نویسنده کتاب

کلود مایرون بریستول
کلود مایرون بریستول نویسنده کتاب

کلود ماینر بریستول، خبرنگار، وکیل و بانکدار آمریکایی و نویسنده کتاب های پرفروش مدیریت و موفقیت مانند جادوی باور است که امروز پس از هفت دهه از نگارش آن هنوز هم ذهن مخاطب با خواندن این کتاب به چالش کشیده می شود.

با زندگی و کتاب های بریستول آشنا شوید

9 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
4,56/5
Loading...

مقالات و نقدهای مشابه

مشاهده همه

جدیدترین کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...