کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان و کودکان| حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین شاعران دنیا و ای بسا که بزرگترین شاعر جهان است

حکیم توس در اثر سترگ خود در همه ی جنبه های زندگی و صفات انسان همانند عشق، خشم، کینه، حسادت، خردمندی، سخن گفته است که گفتار او هیچ گاه کهنه نمی شود

داستان های شاهنامه سرشار از موضوعات و قالب های ادبی است که اگر با زبانی ساده و کلامی شیوا بازگفته شوند بی تردید کودکان و نوجوانان این سرزمین شیفته داستان هایش می شوند.

فراموش نکنیم که شرایط سیاسی و اجتماعی دوران فردوسی چگونه بوده است روزگاری که اعراب این را اشغال کرده و این سرزمین کهن توسط غزنویان و تحت لوای خلفای عباسی اداره می شد.

روزگاری که زبان رسمی حکومت در ایران عربی بود و چهارصد سال از اشغال ایران به دست اعراب گذشته بود و اعراب زبان و فرهنگ پارسی را تحقیر میکردند

فردوسی بزرگ در چنین دوران که زبان پارسی آخرین نفس های خود را می کشید تمام عمر و ثروت خود را برای سرودن شاهنامه و بازسازی دوباره فرهنگ کهن پارسی گذاشت.

و اینک در دوران دیگری که مردم این سرزمین نیازمند همراهی و همدلی هستند، بزرگداشت شاهنامه میتواند ما را با تاریخ و فرهنگ باستی ایران آشتی دهد که البته نقش و جایگاه کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان این سرزمین مهمتر از سایرین است.

کودک و نوجوان و جوان ایرانی که شاهنامه بخواند و بشنود که بی تردید به سطح بالاتری از حکمت و خردمندی دست خواهند یافت.

سلام صدا در راستای رسالت فرهنگی خود تلاش میکند تا تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان با داستان های شاهنامه آشنا کند و با همین هدف دانلود کتاب صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان را در برنامه کاری خود قرار داده است.

کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

فهرست مطالب دانلود کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

 • مقدمه شاهنامه
 • داستان پادشاهی کیومرث اولین پادشاه ایران
 • داستان پادشاهی هوشنگ
 • داستان پادشاهی تهمورت دیوبند
 • داستان پادشاهی جمشید
 • داستان مرداس تازی (عرب)
 • جنگ جمشید و ضحاک
 • عاشق شدن دخترکورنگ
 • کشته شدن جمشید به دست ضحاک
 • پادشاهی ضحاک
 • داستان ارمایل و گرمایل
 • پیدا شدن آبتین نوه جمشید
 • رفتن مادر آبتین به خواستگاری
 • به خواب دیدن جمشید شاه
 • خواب دیدن ضحاک
 • آمدن سپاهیان ضحاک
 • به دنیا آمدن فریدون
 • داستان کاوه آهنگر
 • جنگ فریدون و ضحاک

ادامه فهرست کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

 • پایان کار ضحاک
 • ازدواج کردن فریدون
 • داستان خواستگاری و ازدواج پسران فریدون
 • نقشه وزیر برای کشتن شاهزاده های فریدون
 • آزمودن پسران فریدون
 • تقسیم جهان بین پسران فریدون
 • لشکر کشی سلم و تور به ایران
 • دیدار ایرج با برادرانش
 • کشته شدن ایرج و آوردن تابوت او نزد فریدون
 • جنگ ایرانیان و تورانیان
 • تنبیه ویسه
 • انتقام ویسه
 • داستان جنگ طورک و سرند
 • غول در سپاه تورانیان
 • الاپیسه جادوگر
 • پیدا کردن جادوگر
 • ازدواج پشنگ با دختر الاپیسه جادوگر
 • خبردارشدن ملکه توران
 • برگشتن پشنگ به جنگ توران و ایران
 • آمدن مله به باغ
 • آغاز جنگ ایران و توران
 • جنگ تن به تن طورک و کلسم
 • بازگشتن طورک از جنگ
 • حمله کاکوی و عمرو
 • ادامه ماجرای کاکوی و عمرو
 • قارن پسر کاوه
 • حمله به کاویان قلعه
 • پیداکردن پریچهر
 • خیانت بهرام
 • برگشتن قارن
 • ادامه جنگ ایران و توران
 • بازگشتن پهلوان طورک
 • حمله افغانها
 • حمله به قلعه کک
 • طورک وهفت سنگ
 • پایان کار طورک
 • تولد گرشاسب
 • حمله کک
 • جنگیدن درمقابل کک
 • بیدارشدن گرشاسب
 • حمله گرشاسب
 • پایان جنگ
 • باغ بلیان
 • حمله به ایران
 • پیداشدن جانوری در جنگل
 • دام گذاشتن سر راه جانور جنگلی
 • به حرف آمدن مرد جنگلی
 • پایان آموزشهای ویسه
 • بهرام و پسر جنگل
 • رویارویی با بهرام
 • پایان کار بهرام
 • شکست تورانیان به دست گودرز
 • نقشه جدید ویسه
 • پیشنهاد چاچ کماندار
 • مقابله با ارژنگ دیو
 • رسیدن پیک شهریار به زابل
 • رفتن گرشاسب به جنگ
 • پیدا شدن کرگ دیوانه ایرج
 • آغاز جنگ دیو سفید و ایرانیان
 • آغاز جنگ تن به تن
 • جنگ ابرمها و قباد
 • به میدان رفتن دیو سفید
 • نبرد رستم و دیو سفید

ادامه فهرست کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

 • ورود گرشاسب
 • هوشنگ چهل دست
 • ایران و توران مقابل هم
 • آغاز جنگ
 • از راه رسیدن نریمان
 • نریمان در مقابل هوشنگ چهل دست
 • دیدار با فریدون
 • پیکی با پیام مهم
 • کک در چنگال گودرز
 • حمله به کک کوهزاد
 • دزدیدن کک
 • مجازات کک
 • بازگشت کاوه وگودرز به میدان
 • فرار نریمان
 • گودرز در آتش
 • گرفتاری گودرز
 • از دست رفتن دل گودرز
 • خواستگاری گودرز
 • پایان کار گودرز و ماه
 • پیدا کردن خورشید
 • دستور کشتن ماه دختر والی
 • ماه و شیران درنده
 • فرزند جنگل
 • آشکار شدن نسب فرزند جنگل برای کاوه و قارن
 • جستجوی امیرمردار
 • ملاقات کوتاه مادر و پسر
 • ربودن و رام کردن گیو
 • شکستن طلسم
 • بیداری شاه
 • حمله یل ایران زمین
 • شبیخون تورانیان
 • کشته شدن تور و فرستادن سر تور برای شاه فریدون
 • گرفتن دژ آلانان
 • نبرد کاکوی با منوچهر شاه و کشته شدن کاکوی
 • جنگ سلم و منوچهر
 • شکست تور
 • حمله کک به زابل
 • رسیدن کک به زابل
 • فرار کک
 • شکایت از گرشاسب

شاهنامه آنلاین داستان ضحاک- کاوه آهنگر

داستان کاوه آهنگر را بخوانید و بشنوید

ادامه فهرست کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

 • اولین دادگاه در دنیا به دست کاوه
 • رودر رویی کاوه و گرشاسب
 • نبرد گرشاسب با با اژدها
 • بازگشت گرشاسب به زندگي
 • رفتن سام به دنبال آهو
 • ديدن عکس پريدخت
 • رسيدن به قلعه ژَند جادوگر
 • آگاه شدن خاقان از نجات دخترش
 • ملاقات سام و پريدخت
 • آمدن سام به شکارگاه
 • گرفتار شدن سام
 • نوشتن نامه به قمر رخ
 • آمدن قلواد و قلواش به ياري سام
 • آمدن فرهنگ ديوزاد
 • آوردن جنازه پريدخت
 • آشکار شدن سياست وزير توسط پسرش
 • نجات دادن دختران خاقان
 • معذرت خواهي خاقان از سام
 • دستور خاقان به بريدن سر پريدخت
 • بردن پريدخت توسط فرهنگ
 • پرخاش پريدخت به سام
 • داستان رستم و اکوان دیو
 • جنگ رستم و اژدها
 • داستان رستم و تهمینه
 • تولد سهراب
 • داستان سهراب و گرد آفرید
 • جنگ رستم و سهراب

کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان مناسب برای رده سنی 10 سال به بالا به مدت 18ساعت فایل MP3 و در یک فایل زیپ به حجم 680 مگابایت 


شاهنامه خوانی کودکان صوتی

شاهنامه خوانی کودکان صوتی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب