کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی بوستان سعدی شامل 10 باب در موضوعات مختلف با خوانش اشعار و شرح و توضیح دکتر اسماعیل آذر

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 550 مگابایت
35,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح

کتاب صوتی بوستان سعدی شامل 10 باب در موضوعات مختلف با خوانش اشعار و شرح و توضیح دکتر اسماعیل آذر به دوستداران ادبیات پارسی تقدیم میگردد

فهرست مطالب کتاب صوتی بوستان سعدی

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
کتاب صوتی بوستان سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

کتاب صوتی بوستان سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

فصل اول :مقدمه كتاب

فصل دوم : درسبب نظم كتاب

فصل سوم :باب اول:درعدل وتدبیر ورای

فصل چهارم :حكایت در تدبیر وتاخیر در سیاست

فصل پنجم: گفتار اندر بخشایش بر ضعیفان-در معنی شفقت بر حال رعیت و…

فصل ششم: حكایت مرزبان ستمگار با زاهد- گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان و …

فصل هفتم: اندر معنی عدل و ظلم و ثمره آن-حكایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان و …

فصل هشتم: گفتار اندر نكوكاری و بدكاری و عاقبت آن ها- حكایت شحنه مردم آزار- حكایت حجاج یوسف

فصل نهم: گفتار اندر بی وفایی دنیا- در تغییر روزگار و انتقال مملكت- حكایت قزل ارسلان با دانشمند و …

فصل دهم:حكایت مامون با كنیزك- حكایت درویش صادق و پادشاه بیدادگر و …

فصل یازدهم: حكایت در معنی خاموشی از نصیحت كسی كه پند نمی پذیرد- گفتار اندر رای و تدبیر ملك و لشكركشی

فصل دوازدهم: گفتار اندر دلداری هنرمندان- گفتار اندر حذر كردن از دشمنان و .

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
کتاب صوتی بوستان سعدی باب دوم : در احسان

کتاب صوتی بوستان سعدی باب دوم : در احسان

فصل اول: گفتار اندر نواخت ضعيفان، حكايت ابراهيم عليه السلام،گفتار اندر احسان با نيك و بد

فصل دوم: حكايت ممسك و فرزند ناخلف و حكايت كرم مردان صاحبدل

فصل سوم: گفتار اندر گردش روزگار، حكايت در معني رحمت و انديشه در عاقبت و …

فصل چهارم: حكايت درويش با روباه، حكايت حاتم طايي و صفت جوانمردي او

فصل پنجم: حكايت حاتم طايي و حكايت هاي ديگر…

فصل ششم:حكايت پدر بخيل و پسر لاابالی و حكايت در معني ثمرات نكوكاری در آخرت

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
کتاب صوتی بوستان سعدی باب سوم: در عشق و مستی و شور

کتاب صوتی بوستان سعدی باب سوم: در عشق و مستی و شور

فصل اول:تقریر عشق مجازی و قوت آن، حكایت در معنی تحمل محب صادق و حكایت در معنی اهل محبت

فصل دوم:حكایت در معنی غلبه وجد و سلطنت عشق، حكایت در فدا شدن اهل محبت و غنیمت شمردن، حكایت صبر و ثبات روندگان و …

فصل سوم:حكایت سلطان محمود و سیرت ایاز، گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری و …

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
کتاب صوتی بوستان سعدی باب چهارم: در تواضع

کتاب صوتی بوستان سعدی باب چهارم: در تواضع

فصل اول: حكایت در معنی نظر مردان در خود بحقارت،حكایت بایزید بسطامی و حكایت عیسی(ع) و عابد و ناپارسا

فصل دوم: حكایت دانشمند و حكایت توبه كردن ملك زاده گنجه

فصل سوم: حكایت در معنی تواضع نیكمردان، حكایت در معنی عزت نفس مردان و حكایت خواجه نیكوكار و بنده نافرمان و …

فصل چهارم: حكایت در معنی سفاهت نااهلان، حكایت در محرومی خویشتن بینان و حكایت در معنی تواضع و نیازمندی

فصل پنجم:حكایت حاتم اصم، حكایت زاهد تبریزی، حكایت در معنی احتمال از دشمن از بهر دوست و …

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
کتاب صوتی بوستان سعدی، باب پنجم: در رضا

کتاب صوتی بوستان سعدی، باب پنجم: در رضا

فصل اول:سرآغاز و حكایت

فصل دوم:حكایت تیرانداز اردبیلی، حكایت طبیب و كرد و حكایت مرد درویش و همسایه توانگر و …

فصل سوم:گفتار اندر اخلاص و بركت آن و ریا و آفت آن و حكایت …

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
بوستان باب ششم: در قناعت و باب هفتم: در عالم تربیت

کتاب صوتی بوستان سعدی، باب ششم: در قناعت و باب هفتم: در عالم تربیت

فصل اول:باب ششم در قناعت

فصل دوم: باب هفتم، سر آغاز: سخن در صلاح است و تدبیر و خوی و گفتار اندر فضیلت خاموشی

فصل سوم: حكایت سلطان تكش و حفظ اسرار، حكایت در معنی سلامت جاهل در خاموشی و حكایت عضد و مرغان خوش آواز…

فصل چهارم: گفتار اندر غیبت و خلل هایی كه از وی صادر شود و حكایت اندر نكوهش غمازی و مذلت غمازان و …

فصل پنجم: حكایت فریدون و وزیر و غماز و حكایت گفتار اندر سلامت گوشه نشینی و …

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
کتاب صوتی بوستان سعدی باب هفتم: در عالم تربیت

کتاب صوتی بوستان سعدی باب هفتم: در عالم تربیت و باب هشتم: در شکر بر عافیت

فصل اول:سرآغاز و گفتار اندر صنع باری عز اسمه در تركیب خلقت انسان

فصل دوم: حكایت اندر معنای شكر منعم سلطان تغرل و هندوی پاسبان

فصل سوم:حكایت، نظر در اسباب وجود عالم و در سابقه حكم ازل و توفیق خیر

فصل چهارم:حكایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان

کتاب صوتی بوستان سعدی با خوانش اشعار و شرح و توضیح
کتاب صوتی بوستان سعدی

کتاب صوتی بوستان سعدی باب نهم در توبه و راه صواب

فصل اول:آغاز باب نهم: حكایت پیرمرد وتحسر او بر روزگار جوانی گفتار اندر غنیمت شمردن جوانی پیش ازپیری و…

فصل دوم : حكایت عداوت درمیان دوشخص موعظه و تنبیه حكایت درعلم طفولیت و…

فصل سوم: حكایت زلیخا با حضرت یوسف حكایت سفر حبشه و…

کتاب صوتی بوستان سعدی باب دهم درمناجات و ختم كتاب

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...