شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی-جلد دوم

شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی-جلد دوم

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

دانلود کتاب صوتی شاهنامه - شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی جلد دوم از داستان شیفتن سودابه بر سیاوش تا جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 480 مگابایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی-جلد دوم

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود کتاب صوتی شاهنامه – شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی جلد دوم از داستان شیفتن سودابه بر سیاوش تا جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

جلد دوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی
جلد دوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

نام استاد میرجلال الدین کزازی با شاهنامه فردوسی اجین شده است. این استاد دانشگاه تمام عمر خود را صرف تحقیق و معرفی و زنده نگهداشتن شاهنامه کرده است.

بی شک کتاب صوتی شاهنامه – شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی ،  از درست ترین خوانش های موجود در ایران است.

جلد دوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

 1. شیفتن سودابه بر سیاوش (شروع بخش دوم)
 2. گذشتن سیاوش بر آتش، آگاهی یافتن کاووس شاه از آمدن افراسیاب به ایران
 3. نامه نوشتن سیاوش به پدر، خواب دیدن افراسیاب و هراسیدن او، فرستادن گرسیوز توسط افراسیاب به سوی سیاوش
 4. نامه نوشتن سیاوش به کاووس، پاسخ نامه ی سیاوش از کاووس
 5. فرستادن زنگنه ی شاوران توسط سیاوش به نزدیک افراسیاب، پاسخ افراسیاب به نامه ی سیاوش
 6. رفتن سیاوش از ایران به ترکستان، دیدار سیاوش با افراسیاب، هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب
 7. رفتن سیاوش و افراسیاب به شکار، به زنی دادن پیران جریره را به سیاوش، سخن گفتن پیران با سیاوش از فریگیس
 8. سخن گفتن پیران با افراسیاب، پیوند کردن سیاوش با افراسیاب
 9. پی افکندن سیاوش سیاوشگِرد را، رفتن گرسیوز به سیاوشگرد، هنر نمودن سیاوش پیش گرسیوز
 10. بازگشت گرسیوز و بدگویی از سیاوش نزد افراسیاب، بازآمدن گرسیوز به نزد سیاوش
 11. نامه نوشتن سیاوش به افراسیاب، خواب دیدن سیاوش، بازگفتن سیاوش بودنی ها را، گرفتار شدن سیاوش
 12. کشته شدن سیاوش به دست گُروی، اندر زادن کیخسرو
 13. بردن کیخسرو توسط پیران به نزد افراسیاب، رفتن کیسخرو به ایران زمین، کشتن سودابه به دست رستم
 14. کشته شدن وَرازاد توسط فرامرز، آگاهی یافتن افراسیاب از کشتن سُرخه
 15. گریختن افراسیاب از رستم
 16. در خواب دیدن سروش توسط گودرز، رفتن گیو به تُرکستان، آغاز داستان، یافتن کیسخرو توسط گیو
 17. آگاهی یافتن پیران از گریختن کیخسرو، رفتن پیران در پی کیخسرو
 18. آگاهی یافتن افراسیاب از گریختن کیخسرو، رسیدن کیخسرو و فریگیس و گیو به کنار جیحون
 19. رسیدن کیخسرو به ایران زمین، رفتن کیخسرو به دژ بهمن
 20. کیخسرو، آغاز داستان، گردیدن کیخسرو گرد پادشاهی، شمردن پهلوانان توسط کیخسرو
 21. فرستادن رستم به هند توسط کیخسرو، داستان فرود سیاوش، آغاز داستان، آگاهی یافتن فرود از آمدن لشکر ایرانیان

ادامه جلد دوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

 1. رفتن فرود و تُخار به دیدن لشکر، اندر شدن ریونیز به جنگ فرود، کشته شدن زَراَسب به دست فرود
 2. رفتن گیو به نزد فرود سیاوش، اندر جنگ بیژن با فرود، اندر خواب دیدن جریره، اندر نبرد بیژن با فَلاشان
 3. آگاهی یافتن افراسیاب از آمدن توس، اندر رزم ایرانیان با پَژاو، شبیخون پیران به توس
 4. نامه نوشتن کیخسرو به فریبرز کاووس، نشستن فربیرز کاووس به جای توس، رزم پَشَن و لاوَن
 5. داستان بهرام گودرز، رفتن گیو و بیژن پی بهرام گودرز،گریختن لشکر ایرانیان از پیش پیران، رزم کاموس کشانی
 6. آغاز داستان، رفتن گیو و گودرز به جنگ پیران
 7. نبرد توس با پیران ویسه
 8. آمدن پیران ویسه به نزدیک هومان، آگاهی یافتن شاه کیخسرو از توس و گودرز
 9. به خواب دیدن سیاوش توسط توس نوذر، آگاه شدن گودرز و توس از آمدن لشکر ایرانیان
 10. رسیدن فریبرز کاووس به کوه هماون، رسیدن رستم به نزدیک ایرانیان
 11. اندر راست کردن خاقان چین و پیران لشکر توران را، آمدن اشکبوس به میدان
 12. نبرد رستم با کاموس کشانی، رزم چنگش با رستم زال، رفتن ناشناس هومان ویسه به نزد رستم
 13. آمدن پیران ویسه به نزد رستم
 14. لشکر آراستن ایرانیان و تورانیان، رزم شَنگُل با رستم، رزم رستم با ساوه، رزم رستم با گَهار گَهانی
 15. پیغام فرستادن خاقان چین به رستم،گرفتن خاقان چین توسط رستم، هزیمت لشکر ترکان، نامه نوشتن رستم به کیخسرو
 16. پاسخ نامه ی شاه کیخسرو، آگاهی یافتن افراسیاب از شکستن لشکر، رسیدن رستم به دَن دژ
 17. آمدن شیده به طلب پولادوند، نبرد پولادوند با پهلوانان ایران و رستم، گریختن افراسیاب از پیش رستم
 18. بازگشت رستم و پهلوانان ایران از ترکستان، داستان اَکوان دیو، آغاز داستان، رفتن افراسیاب از پس رستم
 19. داستان بیژن و منیژه، آغاز داستان، رفتن بیژن به جنگ گرازان، فریب بیژن توسط گرگین، رفتن بیژن به دیدن منیژه

ادامه جلد دوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

 1. آمدن بیژن به خیمه ی منیژه، بردن بیژن توسط گریسوز به نزد افراسیاب، جان بیژن خواستن پیران از افراسیاب
 2. به زندان افکندن بیژن توسط افراسیاب،رفتن گرگین به ایران زمین و دروغ گفتن درباره او، آوردن گرگین توسط گیو به نزد خسرو
 3. دیدن بیژن در جام گیتی نما توسط کیخسرو،نامه نوشتن خسرو به رستم،بردن نامه به نزد رستم توسط گیو،مهمانی رستم از بهر گیو
 4. آمدن رستم نزد خسرو، بزم کیسخرو با پهلوانان، خواستن گرگین از شاه توسط رستم، آراستن رستم لشگر خویش را
 5. رفتن رستم به توران، آمدن منیژه به نزد رستم، آگاهی یافتن بیژن از آمدن رستم، درآورن بیژن از چاه توسط رستم
 6. شبیخون کردن رستم به ایوان افراسیاب،آمدن افراسیاب به جنگ رستم، رفتن رستم به نزدیک کیخسرو، جشن آراستن خسرو
 7. داستان 12 رخ، آغاز داستان،فرستادن گودرز توسط کیخسرو به جنگ تورانیان،پیام بردن گیو از گودرز به نزد پیران
 8. رفتن گیو به ویسه گرد به نزد پیران، رویارویی دو لشکر، رفتن بیژن به نزد گیو و رزم خواستن
 9. دستور نبرد خواستن هومان از پیران، رزم خواستن هومان از رُهام، رزم خواستن هومان از فریبرز، رزم خواستن هومان از گودرز
 10. آگاه شدن بیژن از کردار هومان، دادن دِرع سیاوش به بیژن توسط گیو، آمدن هومان به جنگ بیژن، کشته شدن هومان به دست بیژن
 11. :شبیخون کردن نَستیهن و کشته شدن او، یاری خواستن گودرز از خسرو،پاسخ نامه گودرز از خسرو،لشکر آراستن خسرو
 12. نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتی خواستن، پاسخ نامه ی پیران از گودرز، یاری خواستن پیران از افراسیاب
 13. پاسخ پیغام پیران از افراسیاب، رزم ایرانیان و تورانیان به انبوه، رزم گیو و پیران و فروماندن اسب گیو
 14. پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ 12 رخ، سخن گفتن پیران با نامداران خویش، نامزد گردن گوان برای جنگ
 15. رزم فریبرز با کَلباد، رزم گیو با گُروی رزه، رزم گُرازه با سیامک، رزم فُروهَل با زَنگَله، رزم رهام با بارمان، رزم بیژن با رویین
 16. رزم هُجیر با سپهرم،رزم زنگه ی شاوران با اَخواست، رزم گرگین با اَندریمان،رزم بِرته با کُهرَم، رزم گودرز با پیران
 17. آمدن گودرز به نزد گَوان ایران، زاری کردن لَهاک و فرشیدوَرد بر پیران، راه توران گرفتن لَهاک و فرشیدوَرد
 18. رفتن گُستَهم از پس لَهاک و فرشیدوَرد، رفتن بیژن از پس گُستهم، کشته شدن لَهاک و فرشیدوَرد به دست گُستهم
 19. دیدن گُستَهم توسط بیژن در مرغزار، دخمه کردن کیخسرو پیران و سران توران را، زنهار خواستن تورانیان از کیخسرو
 20. بازآمدن بیژن با گُستهم، جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب، آغاز داستان رزم بزرگ

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : فردوسی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

زندگی و آثار میر جلال الدین کزازی

زندگی و آثار میر جلال الدین کزازی

میر جلال الدین کزازی شاهنامه پژوه و پژوهشگر برجسته‌ی زبان و ادب فارسی در سال 1327 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. کزازی به استفاده از واژگان پارسی سره در زبان گفتار و نوشتار بسیار شهره است. او از کودکی در خانواده‌ای فرهنگی و اهل ادب بالیده و بزرگ شده است. پدر نقش به سزایی در گرایش او به ادب و به ویژه ادب کهن ایران زمین داشته است و همچنان که پیداست این گرایش و شیفتگی او به زبان و ادبیات فارسی، مسیر زندگی او را رقم …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 2128 بازدید بدون دیدگاه