جلد سوم شاهنامه خوانی دکتر کزازی

جلد سوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

دانلود کتاب صوتی شاهنامه - جلد سوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی از داستان آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران تا پادشاهی اسکندر

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 385 مگابایت
45,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

جلد سوم شاهنامه خوانی دکتر کزازی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود جلد سوم شاهنامه خوانی دکتر کزازی از داستان آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران تا پادشاهی اسکندر

شنیدن اشعار شاهنامه با صدا و اجرای زیبا و حماسی دکتر کزازی بهترین راه برای آشتی با این اثر سترگ و آشنایی با شیوه درست خواندن اشعار است.

استاد میرجلال الدین کزازی نویسنده، مترجم و پژوهشگر برجسته ادبیات کهن ایران سالها عمر خود را صرف مطالعه و پژوهش پیرامون مهمترین آثار ادبی ایران و جهان به ویژه شاهنامه حکیم توس کرده اند

کتاب صوتی شاهنامه با صدای استاد کزازی شامل خوانش درست و حرفه ای اشعار شاهنامه فردوسی است که از روی کتاب شاهنامه ویرایش مسکو است. در صورتیکه به کتاب مذکور دسترسی ندارید می تونید فایل PDF شاهنامه مسکو را دانلود بفرمایید

جلد سوم شاهنامه خوانی دکتر کزازی از داستان آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران تا پادشاهی اسکندر به مدت 30 ساعت آماده دانلود است


جلد سوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی
جلد سوم شاهنامه خوانی دکتر کزازی

فهرست موضوعی فایل های جلد سوم شاهنامه خوانی دکتر کزازی

 1. آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران، آگاهی یافتن کیخسرو از آمدن افراسیاب به جنگ، آمدن پَشنگ به نزد افراسیاب (بخش دوم)
 2. پیغام فرستادن افراسیاب به کیخسرو، پاسخ فرستادن کیخسرو به افراسیاب، رزم کیخسرو با شیده پسر افراسیاب
 3. کشته شدن شیده بر دست خسرو، رزم دو لشکر به انبوه، شکست افراسیاب، فتح نامه نوشتن کیخسرو به کاووس
 4. رسیدن افراسیاب به گَنگ دژ،گذشتن کیخسرو بر جیحون،رزم دیگر کیخسرو با افراسیاب،پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت
 5. نامه افراسیاب به فغفور چین،آمدن کیخسرو به گَنگ دژ،آمدن جَهن به پیغام افراسیاب،پاسخ کیخسرو به جهن
 6. رزم کیخسرو با افراسیاب و گشودن گنگ، گریختن افراسیاب از گنگ، زنهار دادن خسرو به خویشان افراسیاب
 7. پند دادن کیخسرو به ایرانیان،نامه خسرو به کاووس به نوید پیروزی،آگاهی یافتن خسرو از رفتن افراسیاب بالشکر فغفور
 8. نامه افراسیاب به کیخسرو،جنگ ایرانیان با تورانیان،شبیخون افراسیاب به کیخسرو،رسول فرستادن خاقان چین نزد کیخسرو
 9. برگذشتن افراسیاب از آب زره، فرستادن بندیان با گنج نزد کاووس توسط کیخسرو، پاسخ نامه خسرو از کاووس
 10. پیغان فرستادن کیخسرو به فغفور چین، رزم کیخسرو با شاه مُکران، درگذشتن کیخسرو از آب رزه، رسیدن کیخسرو به گنگ دژ
 11. بازگشت خسرو از گنگ دژ به سیاوش گرد، بازگشت کیخسرو از توران به ایران، بازآمدن کیسخرو به نزد نیا
 12. گرفتار شدن افراسیاب به دست هوم، گریختن افراسیاب از دست هوم، آمدن کاووس و کیخسرو به نزد هوم
 13. گرفتار شدن افراسیاب بار دوم، بازآمدن کاووس و خسرو به پارس، بردن کیکاووس، ناامید گشتن کیخسرو از جهان
 14. پژوهش کردن بزرگان از باربستن کیخسرو، خواندن ایرانیان زال و رستم را، دیدن سروش در خواب توسط کیخسرو
 15. اندرز زال به کیخسرو، پاسخ کیخسرو به زال، نکوهش زال به کیخسرو، پاسخ کیخسرو و پوزش خواستن زال
 16. 136 اندرز دادن کیخسرو به ایرانیان، سفارش کردن خسرو به گودرز، خواستن زال منشور از خسرو برای رستم
 17. منشور دادن کیخسرو به گیو، منشور دادن کیخسرو به توس، دادن پادشاهی به لُهراسب توسط کیخسرو
 18. بدرود کردن کیخسرو با کنیزان خود، غرقه شدن پهلوانان در میان برف،آگاه شدن لهراسب از ناپدید شدن کیخسرو
 19. پادشاهی لهراسب،رفتن گشتاسب از پیش لهراسب به خشم،بازآمدن گشتاسب با زَیرز، رفتن و رسیدن گشتاسب به روم

جلد سوم شاهنامه خوانی دکتر کزازی

 1. بردن دهقانی گشتاسب را به خانه خویش، داستان کتایون و گشتاسب،دادن کتایون به گشتاسب توسط قیصر،داستان میرین با قیصر روم
 2. گشتن گرگ توسط گشتاسب، به زن خواستن اَهرن دختر سوم را، گشتن اژدها توسط گشتاسب، هنر نمودن گشتاسب در میدان
 3. نامه قیصر به الیاس و باج خواستن از او، رزم گشتاسب با الیاس و کشته شدن الیاس، باج ایران خواستن قیصر از لهراسب
 4. بردن پیغام لهراسب به قیصر توسط زریر، بازرفتن گشتاسب با زریر به ایران و دادن تخت ایران به گشتاسب توسط لهراسب
 5. پادشاهی گشتاسب، به بلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب، پیدا شدن زردشت و پذیرفتن دین او توسط گشتاسب
 6. نپذیرفتن گشتاسب باژ (باج) ایران اَرجاسپ را، نامه نوشتن ارجاسپ به گشتاسب، پیامبران فرستادن ارجاسپ به گشتاسب
 7. پاسخ دادن زَریر به ارجاسپ، بازآمدن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسب، گردآوردن گشتاسب لشگر خویش را
 8. پیش گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسب، لشگر آراستن گشتاسب و ارجاسپ، آغاز رزم ایرانیان و تورانیان
 9. کشته شدن گرامی پسر جاماسپ، کشته شدن زریر برادر گشتاسب به دست بیدرفش، آگاه شدن اسفندیار از کشته شدن زریر
 10. رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ، کشتن بَستور و اسفندیار بیدرفش را، فرار ارجاسپ از کارزار، عفو ترکان توسط اسفندیار
 11. بازآمدن گشتاسب به بلخ،فرستادن گشتاسب اسفندیار را به همه کشور و دین به گرفتن ایشان از او،بدگویی گُرَزم از اسفندیار
 12. آمدن جاماسپ نزد اسفندیار، بند کردن گشتاسب اسفندیار را، رفتن گشتاسب به سیستان و لشگر آراستن دوباره ارجاسپ
 13. سخن فردوسی و نکوهیدن او مَر دقیقی را، آمدن لشگر ارجاسپ به بلخ و کشتن لهراسب،آگاه شدن گشتاسب از کشته شدن لهراسب
 14. شکست خوردن گشتاسب از ارجاسپ، رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار، دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدوَرد را
 15. رسیدن اسفندیار بر کوه به نزد گشتاسب،فرار ارجاسپ از رزم، فرستادن دوباره اسفندیار به جنگ ارجاسپ توسط گشتاسب
 16. داستان هفت خوان اسفندیار، آغاز داستان، خوان 1: کشتن گرگ ها توسط اسفندیار، خوان 2: کشتن شیرها توسط اسفندیار
 17. خوان 3: کشتن اژدها توسط اسفندیار، خوان 4: کشتن زن جادو توسط اسفندیار، خوان 5: کشتن سیمرغ توسط اسفندیار
 18. خوان 6: گذشتن اسفندیار از برف، خوان 7: گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گُرگسار
 19. رفتن اسفندیار به رویین دژ در جامه ی بازرگانان، شناختن خواهران اسفندیار را، تاختن پَشوتَن به رویین دژ
 20. کشتن ارجاسپ توسط اسفندیار، کشتن کُهرَم توسط اسفندیار، نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسب و پاسخ او
 21. بازگشت اسفندیار نزد گشتاسب، داستان رستم و اسفندیار، آغاز داستان، خواستن اسفندیار پادشاهی را از پدر

جلد سوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

 1. پاسخ دادن گشتاسب پسر را، پند دادن کتایون اسفندیار را، لشگر آوردن اسفندیار به زابل
 2. فرستادن بهمن به نزد رستم توسط اسفندیار، رسیدن بهمن به نزد زال، پیغام دادن بهمن به رستم، پاسخ دادن رستم به بهمن
 3. بازگشتن بهمن، رسیدن رستم و اسفندیار به یکدیگر، نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانی و پوزش خواستن او
 4. نکوهیدن اسفندیار نژاد رستم را،پاسخ رستم به اسفندیار،ستودن اسفندیار نژاد خویش را، ستودن رستم پهلوانی خود را
 5. زورآزمایی رستم و اسفندیار با یکدیگر،می خوردن رستم با اسفندیار،بازگشتن رستم به ایوان خود، پند دادن زال رستم را
 6. رزم رستم با اسفندیار، کشته شدن پسران اسفندیار به دست زُواره و فرامرز، گریختن رستم به بالای کوه
 7. مشورت رستم با خویشان،چاره ساختن سیمرغ برای رستم،بازگشتن رستم به رزم اسفندیار، تیرانداختن رستم به چشم اسفندیار
 8. اندرز کردن اسفندیار به رستم، آوردن تابوت اسفندیار نزد گشتاسب توسط پشوتن، بازفرستادن بهمن به ایران توسط رستم
 9. داستان رستم و شَغاد، رفتن رستم به کابل، چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و افتادن رستم و زُواره در آن
 10. کشتن رستم شَغاد را و مردن، آگاهی یافتن زال از کشته شدن رستم، لشکر کشیدن فرامز به کین ستانی رستم و کشتن شاه کابل
 11. بیهوش شدن سودابه از سوگ رستم، مردن گشتاسپ و سپردن پادشاهی به بهمن، پادشاهی بهمنِ اسفندیار
 12. دربند انداختن زال توسط بهمن، رزم فرامرز با بهمن و کشته شدن او، رها کردن زال توسط بهمن و بازگشتن به ایران
 13. ازدواج بهمن با دخترش هُمای، پادشاهی همای چهرزاد،پروردن گازُر داراب را، پرسیدن داراب نژاد خود را از زن گازُر
 14. آگاه شدن رَشنَواد از کار داراب، رزم داراب با لشگر روم، شناختن همای پسر را، بر تخت نشاندن داراب توسط همای
 15. پادشاهی داراب، آغار داستان، شکستن داراب لشگر تازیان را، رزم داراب با فیلقوس و ازدواج با دختر او
 16. بازفرستادن داراب ناهید را و زادن سکندر از او، پادشاهی دارایِ داراب، مردن فیلقوس و بر تخت نشستن اسکندر
 17. آمدن اسکندر به رسولی به نزد دارا، رزم دارا با سکندر و شکستن یافتن او، رزم دوم دارا با اسکندر
 18. رزم سوم دارا با اسکندر و فرار دارا به کرمان،نامه دارا به اسکندر و آشتی جستن،کشته شدن دارا به دست دستوران خود
 19. اندرز کردن دارا به اسکندر و مردن، نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران
 20. پادشاهی اسکندر، نامه اسکندر به مادر روشنک، ازدواج اسکندر با روشنک، خواب دیدن کید پادشاه قنوج، پاسخ مهران به کید

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های ناشر : سلام صدا

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

خوانش اشعار شاهنامه توسط میر جلال الدین کزازی

زندگی و آثار میر جلال الدین کزازی

میر جلال الدین کزازی شاهنامه پژوه و پژوهشگر برجسته‌ی زبان و ادب فارسی در سال 1327 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. کزازی به استفاده از واژگان پارسی سره در زبان گفتار و نوشتار بسیار شهره است. او از کودکی در خانواده‌ای فرهنگی و اهل ادب بالیده و بزرگ شده است. پدر نقش به سزایی در گرایش او به ادب و به ویژه ادب کهن ایران زمین داشته است و همچنان که پیداست این گرایش و شیفتگی او به زبان و ادبیات فارسی، مسیر زندگی او را رقم …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 2523 بازدید بدون دیدگاه