وپای من كه قلم شد نوشت برگرديم

وپای من كه قلم شد نوشت برگرديم

0:00
0:00