کتاب صوتی مدارا و مدنیت نوشته‌ی آرش نراقی

کتاب صوتی مدارا و مدنیت نوشته‌ی آرش نراقی

مقالاتی در باب اخلاق اجتماعی ؛ کوششی نظری برای ترسیم اقتضائات اخلاقی زیستن در یک جامعه‌ی مدنی

عقیده‌ی نویسنده با توجه به آن‌چه که خود در مقدمه‌ی کتاب ذکر کرده، این است که شرط لازم زندگی اخلاقی در متن یک جامعه‌ی مدنی، حرمت نهادن به حقوق فردی و جمعی شهروندان است و بستر اخلاقی این ساختار مدنی را پرهیز از خشونت ناعادلانه و التزام به فضیلت مدارا و بخشایش فراهم می‌آورد.

کتاب صوتی مدارا و مدنیت هفده فصل دارد

عنوان‌های این فصل‌ها عبارتند از:

رئالیسم و ضد رئالیسم در اخلاق

رابطه دین و اخلاق

اخلاق و عرفان

نسبت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرال

مسلمانی و فضیلت مدارا در عرصه عمومی

پارادوکس مدارا

فضیلت بخشایش

جامعه مدنی و خشونت عادلانه

درباره خشونت عادلانه

عدالت و روح قانون؛ اخلاق شکنجه

هتک کرامت جسمانی

خیانت در روابط زناشویی

دموکراسی و مساله حقوق گروهی

طلاق سیاسی

گفت‌وگویی درباره حقوق بشر و حقوق اقوام

و فضیلت گیاهخواری