کتاب صوتی شهامت مجموعه گفتارهای اشو

کتاب صوتی شهامت مجموعه گفتارهای اشو است که ضمن توضیح و تشریح مفاهیمی چون شهامت، ترس، عشق، خدا، تلاش میکند که راه های تقویت شهامت درونی را در بستر شناخت انسان بازگو کند و در پایان روش های عملی مراقبه را برای از بین بردن الگوهای قدیمی ترس و نیل به اعتماد معرفی میکند

ﻓﻬﺮﺳﺖ کتاب صوتی شهامت :

 • ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر
 • ﺷﻬﺎﻣﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
 • ﺗﺎﺋﻮی ﺷﻬﺎﻣﺖ
 • راه دل
 • راه ﻫﺸﻴﺎری
 • راه اﻋﺘﻤﺎد
 • راه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺖ
 • وﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰي ﺗﺎزه ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲزﻧﺪ، در ﺑﮕﺸﺎ!
 • ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻋﺸﻖ
 • ﻛﻴﻚ ﺧﻮﺷﻤﺰهاي اﺳﺖ!
 • ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود
 • ﻧﻪ ﺳﺨﺖ و ﻧﻪ آﺳﺎن، ﻓﻘﻂ طبیعی
 • از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪر آ
 • ﻟﻴﺴﺖ اﻋﺪاد
 • ﺑﻪاﺣﺴﺎس درونی ات ﮔﻮش ﻛﻦ
 • آزادي از، آزادي ﺑﺮاي
 • ﭼﻬﺮه اﺻﻠﻲات را درﻳﺎب
 • ﻟﺬت زﻧﺪﮔﻲِ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ
 • ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻜﻨﻲ، زﻧﺪﮔﻲ ﻫمﭼﻨﺎن راز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ
 • زﻧﺪﮔی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻜﺮ اﺳﺖ
 • ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ: بی آغاز ، ﺑﻲاﻧﺠﺎم
 • در ﺟﺴﺘﺠﻮي بی ترسی
 • (ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪﺳﺆاﻻت)
 • ﭼﺮا ﻣﻦ ﻫﻨﻮز از اﻓﺸﺎء ﺷﺪﻧﻢ در ﻫﺮاﺳﻢ؟
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮس از تهی بودن
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ برای از بینﺑﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎي قدیمی ترس
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ برای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ برای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮس ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
 • آﺧﺮﻳﻦﺳﺆال: ﺗﺮس از ﺧﺪا

در باره اشو

راجنیش چاندرا موهان جین (به هندی: रजनीश चन्द्र मोहन जैन) از عرفای هندی و از استادان باطنی است که بین سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۹۰می‌زیست.

او عارف، فیلسوف، گورو، استاد دانشگاه هندی، و رهبر جنبش راجنیش بود که در مدت زندگی خود به‌عنوان یک عارف بحث‌برانگیز و رهبر جنبشی جدید مورد توجه قرار گرفت.

کتاب صوتی شهامت به مدت 6 ساعت در یک فایل زیپ به حجم 69 مگابایت آماده دانلود است

بخشی از کتاب را با صدای خانم سارا گرجی بشنوید


زندگی و آثار اوشو را بخوانید 

زندگی و آثار اشو راجنیش