کتاب صوتی رامشگر نوشته فواد فاروقی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی رامشگر نوشته فواد فاروقی به مدت 18 ساعت

کتاب صوتی رامشگر رمانی تاریخی  از وقایع دوران مغولان در کشور پس از مرگ تیمور لنگ است که با قحطی گرسنگی و فقر توام بود. همسران تيمور جهان گشا در این دوران برای گذران زندگی به رنج و سختی افتاده بودند و امکان تامین مایحتاج آنان مقدور نبود. بازمانگان تيمور جهانگشا براي آنكه قحط و غلا رنجشان ندهد ناگزير به حراج همسران تيمور بودند اما عشق به پرتوافشاني اش ادامه مي داد و به هر گوشه و كنار ايران سرك مي كشيد آنهم در زمانه اي كه بيوگان و كنيزكان تيمور با اعمال فشار با افراد فردست وصلت مي كردند.

در این دوران سختی و رنج و ستم ، عشقی میان یکی از همسران تیمور و جوانی برومند شکل میگیرد که عاقبتی عجیب برای آنان و البته تاریخ ایران دارد.

این کتاب تاریخی را که بخشی از تاریخ ایران عزیز را با روایتی داستان گونه بیان میکند به مدت 18 ساعت بشنوید و لذت ببرید.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب