کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش

کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی نوشته علی رضاقلی مروری بر خودکامگی در جامعه ایرانی با استفاده از تحلیل داستان افسانه ای قیام فریدون و خودکامگی ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی است

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 320 مگابایت
40,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش

کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی نوشته علی رضاقلی مروری بر خودکامگی در جامعه ایرانی با استفاده از تحلیل داستان افسانه ای قیام فریدون و خودکامگی ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی است

کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی

علی رضاقلی تحلیلی جامع و خواندنی بر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی ایران ارائه کرده که پیشتر در دوران حکومت ترکان (سلجوقیان، غزنویان و … ) بر ایران حاکم بوده و البته مصداق های بارزی در اکثر حکومت های ایرانی در همه دوران ها دارد

با توجه به مطابقت شرایط معاصر با الگوی حکومتی تاریخی ، محتوای کتاب فراتر از بررسی اجتماعی تاریخی است و می توان به خوبی مصداق های بارز معاصر آن را نیز در ساختار اجتماعی حال حاضر ایران نیز مشاهده کرد.

ساختار اجتماعی جامعه ایرانی در کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی بر اساس داستان ضحاک و فریدون بررسی شده است. اینکه ماهیت رفتار و نگرش جامعه ایرانی به سمت ایجاد دیکتاتوری و حکومت خودکامه است.

نویسنده برای تک تک رفتارهای بیان شده در داستان مصداق واقعی اورده است. مبارزات در طول تاریخ ایران مبارزه برای تغییر رژیم بوده است نه ایجاد تغییر در رژیم؛ برای همین هر پادشاه جدیدی با گذشت زمانی تبدیل به خودکامه دیگری بدتر از قبلی می‏شود.

اینکه اصولا چیزی به عنوان قانون در تاریخ ما دیده نشده است در صورتی که در جامعه غربی از ابتدا چنین نبوده است.

کتاب صوتی جامعه شناسی نخبه کشی اثر علی رضاقلی
کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی از علی رضاقلی

فهرست مطالب کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی

 • پیشگفتار با صدای نویسنده کتاب زنده یاد علی رضاقلی 11 دقیقه
پیشگفتار کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی با اجرای نویسنده کتاب

فایل دوم- مقدمه (به مدت 39 دقیقه)

 • سنتی یا قبیله ای
 • حاکمیت نیروهای مرموز
 • تغییر ناپذیری نظامهای اجتماعی
 • بافت ذهنی جاد و مزاج
 • دین همبافت فرهنگ قبیله
 • عدم تحول و خشونت
 • قدرت مطلق و خصومت
 • نوع مبارزه قبیله ای
 • فرزانه توس و نظام سیاسی قبیله ای
 • ساختاری که فردوسی در آن می زیست.

فایل سوم- فصل اول (به مدت 90 دقیقه)

 • حاکمیت سیاسی و حاکمیت مدنی
 • رابطه دین قبیله ای با سیاست
 • اصلاحات از «بالا»
 • غارت رسم گنج نهادن
 • توسعه صنعت از «بالا»
 • کارکرد سیاسی اشراف
 • موبدان و قدرت سیاسی
 • ناتوانی قدرت مذهبی در مقابل قدرت سیاسی
 • سپاه و قدرت کشور
 • مالکیت بی اعتبار
 • طبقه چهارم
 • کاخهای قبیله ای
 • حدود فعالیتهای معدنی
 • قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند.
 • تناسب پیام با مخاطب
 • رهبری، کنش جمعی
 • اگر ملتها شاهانی دارند که جبارند، سزاوار آنند
 • سیرت کارشناسی
 • شبوه برخورد با ستم

فایل چهارم- فصل دوم (به مدت 80 دقیقه)

 • ملتی که رغبت به کار تولیدی ندارد
 • توطئه دایمی و بی ثباتی سیاسی
 • مکانیسم به قدرت رسیدن
 • فرق ساختار پادشاهی ایران با پادشاهی در غرب
 • زور، تنها عامل حکومت
 • توجیه مشروعیت سیاسی
 • زور و زر، غارت و کشتن
 • کشتار بدون درنگ
 • علل بخشش
 • ارتش و توسعه ارضی
 • خوردن خوردن
 • غارت، مصادره
 • مفلس در روبین تن
 • عدم حمایت مردم از حکومت

فایل پنجم – فصل سوم (به مدت 37 دقیقه)

 • راه حلهای خورشخانه ای
 • اژدها پرستی
 • ترکیب قبیله ای سپاه
 • مبارزه با خود کامگی
 • نظام «اره کشی»
 • روحية یأس
 • جبر ساختاری

فایل ششم -فصل چهارم (به مدت 34 دقیقه)

 • بافت ارتش دل انگیز ..
 • غارت زنان و بچه ها و اثرات اجتماعی آن
 • غارت دولتی و غارت مردمی

فایل هفتم -فصل پنجم (به مدت 13 دقیقه)

 • برخورد شخصی با متغیرهای اجتماعی
 • غالبهای شبیه به مغلوب

فایل هشتم- فصل ششم (به مدت 50 دقیقه)

 • نقش نیروهای موهوم در جامعه
 • خاک جادوستان
 • ساختار جهل و خرافات
 • نجوم و خرافات
 • جهل توده پایه ستم
 • پیام بی مخاطب
 • عوامفریبی پر رونق
 • ورود نیروهای اهورایی در مبارزه سیاسی
 • ویژگی کارشناسی قبیله ای
 • کینه کشی فردی از نظام اجتماعی

فایل نهم -فصل هفتم (به مدت 180 دقیقه)

 • شاه خجسته
 • الصاق دمکراسی به نظام قبیله ای
 • نظریه سیاسی فردوسی
 • آرزوهای سیاسی قرن چهارم
 • رهبران اهورایی
 • شکل گرفتن بخشی از مخالفت سیاسی در خارج از جامعه
 • قهرمانان جامعه دینی
 • متصوفه از دیدگاه جامعه شناسی
 • تفاوت نظریه های سیاسی قبل و بعد از اسلام در نظام شاهی
 • نظر عرب و ترک نسبت به آراء سیاسی ایرانی
 • نگرش فرانک و فریدون به نظام سیاسی
 • غزالی و اظهار نظر سیاسی نسبت به علما
 • به مظالم نشستن
 • منابع حقوقی و بافت قضات …
 • حقوق تکنیکی و حقوقی خود جوش
 • عدالت از بالا
 • ساختار قضایی
 • گواهی همه عالمان و مهتران به دادگری ستمگر
 • چگونگی برآمدن سالار نو
 • محدودیتهای سالارنو در فرهنگ قبیله ای
 • ترجیح روابط خانوادگی به روابط کاری
 • ورود گرز گران به صحنه مبارزات سیاسی
 • حضور زر و سیم در آغاز مبارزه
 • ساختار قبیله ای با مکانیکی
 • جامعة تخصصی و روابط ارگانیک
 • مغزشویی از «بالا»
 • کینه و قال بینی
 • پشت گرداندن
 • اختلافات خانوادگی در نظام شاهی
 • بنان سیه موی نخستین مشغله فریدون
 • رفتار عناصر اداری با تاجور تو
 • اقدام بعدی جشن و بوق و کرنا
 • مدیریت بی هویت و بی ثباتی مدیریت
 • سالارنو با گرزی چون لخت کوه
 • اوج تحریک قبیله ای
 • شباهت غالب به مغلوب

فایل دهم- فصل هشتم (به مدت 38 دقیقه)

 • فرهنگ اقتصادی مردم
 • فرهنگ عمومی مردم
 • حجاج بن یوسف را فضه بی دادند
 • مدیریت قبیله ای
 • سامان نسبی نظم اجتماعی
 • امنیت اقتصادی

کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش به مدت 10 ساعت فایل صوتی mp3 آماده دانلود است


کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش
کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش

مختصری از کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی

در کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی نویسنده در واقع با تحليل قسمتی از شاهنامه (گذار جمشيد به ضحاک و از او به فريدون) به تحليل جامعه ايران گذشته و حال می پردازد.

به تحليل مردمانی كه پادشاهی اژدهاپيكر را دوست دارند و باعث به وجود آمدنش می شوند و نه تنها با خودكامگان به مبارزه نمی نشينند بلكه با او همدست می گردند تا يكديگر را غارت كنند و اگر هم در راس ضحاک نباشد و فريدون باشد، با ساختار موجود در نظام اجتماعي ايران پس از مدتي فريدون هم تبديل به ضحاک مي شود.

منظور آقای رضاقلی از نظام خودكامه، نظامی ست كه در ظاهر یک نفر بدون ضابطه و قانون خواسته های خود را به كل جامعه تحميل میكند و جانمايه رابطه بين مردم و فردی كه در راس قرار دارد، ترس است.

حتی کسی هم که در راس حکومت قرار دارد، همواره هراس داشته و موجب بی ثبات شدن فعاليتهای اقتصادی، اجتماعی شده و راه توسعه جامعه را مسدود میکند

با مطالعه و بررسی تاريخ ايران می توان دید که حاکمان ستمگر يكی پس از ديگری مدتی بر اين سرزمين حكمرانی کرده اند.

چه بسا که آنانی که علیه حامان جبار شورش کرده اند، پس از سرنگونی حاکم و تکیه بر جای او خود به حاکم جبار دیگری مبدل گشته اند و گويا يک نوع نظام سياسي از گذشته تا حال مدام تكرار شده است.

از نظر نویسنده ، عوامل بسياري در تكرار اين نوع نظام دخيل هستند که می توان آنرا نتيجه ساختار جامعه قبيله ای دانست

دلایل قبیله ای بودن ساختار اجتماع ايران از دیدگاه کتاب

کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش
کتاب صوتی جامعه شناسی خودکامگی
 • ساختار اجتماع ايران مانند يك قبيله، رئيس دارد كه قدرت مطلقه است و قدرت مطلقه بدون كنترل توسط نهادهای ديگر فاسد كننده است. در ايران هيچگاه نهادهايی نبوده اند كه قدرت راس را محدود نمايند.
 • فرهنگ قبيله ای، فرهنگی قضا و قدری و حكومتش دينی است. در جامعه قبيله ای تكيه گاه بشر به بيرون از خود است و تغيير و اصلاح را به نيروهای ماورايی می سپارد. در اين فرهنگ تفاوتی بين قوانينی كه بر طبيعت حكمفرماست و قوانين اجتماعي وجود ندارد و افراد چون نمی توانند قوانين طبيعت را عوض كنند تصور مي كنند كه قوانين اجتماعي را هم نمی توانند و برای مهار آنها می خواهند از همان ابزار دعا، نفرين و جادو و … كه در مواجه با حوادث طبيعی مثل زلزله استفاده می كنند، بهره بگيرند.
 • نظام سياسي قبيله ای متکی بر زور و ارتش است نه نظامی مدنی و غيرنظامی و در حكومت سپاهيگيری ضروری ترين كار نگهداری سپاهيان و سير كردن شكم آنهاست. — سپاهی كه عمدتا خود مردم تشكيل دهنده آن هستند- و اگر اقتصاد كشور از وسعش برنيايد، نظام با غارت كشور خود و كشورهای اطراف به اين منظور می رسد. و چون تنها ابزار حكومتی زور است راس، خود را ملزوم به پاسخگویی نمی بيند و اگر هم موقعيت ايجاب كند از آنجا كه حكومت دينی است پاسخ اين است كه تنها در مقابل خداوند پاسخگو خواهم بود.
 • در فرهنگ قبيله ای رقابت كه باعث پيشرفت می شود به معنای خصومت است و افراد در مواجه با رقيب در فكر حذف و نابودی او هستند نه تقويت و اصلاح خود.
 • در ساختار قبيله ای افراد مكانيک وار در كنار هم قرار دارند يعني هيچ پيوستگی درون ساختار بين آنها وجود ندارد و هر كس به فكر آن است كه گليم خودش را از آب درآرد. حيات جمعی برای افراد ارزش ندارد. منافع فرد به منافع جمع ارجحيت دارد و فرد توقع دارد جامعه به خاطر منافع او خود را فدا كند و افراد همه فن حريف هستند نه متخصص. در صورتيكه در جامعه عقلانی افراد بر اساس تخصص شان تقسيم كار شده اند و روحيه اشتراک و همبستگی وجود دارد. آنها می دانند كه جامعه برای پيشرفت نياز به فداكاری دارد.

اما در ساختار قبيله ای تصور رفاه بدون زحمت و بهشت بدون عبادت وجود دارد، افراد قبيله مردمی تنبل و فرصت طلب هستند و رغبتی به كار توليدی ندارند. مردمی كه تاب تحمل شخصيت های اصلاح طلب مثل اميركبير و مصدق را نداشتند.

تولر می گويد: ‌اگر مردم شاهانی دارند كه جبارند، سزاوار آنند. پادشاهان ساخته دست مردم هستند. اگر مردم خود را در مقابل نهادها مسئول بدانند می توانند آن را اصلاح كنند.

بايد دانست كسانی كه حالا در راس قرار دارند همان هایی هستند كه ديروز از خود مردم بوده اند و الگوهای فكری و رفتاری خود را از همين جامعه با همين ساختار گرفته اند. پس بايد مبارزه با خودكامه را كناری نهاد و به جايش مبارزه با خودكامگی را پيش گرفت وگرنه تنها خودكامه ای جايش را به خودكامه ديگر میدهد.

از طرفي پياده سازی دموكراسي كه نسخه ای است از طرف جوامع ديگر با ساختار ديگر در يك نظام قبيله ای وجود ندارد. چون دموكراسی عملكرد شخص نيست بلكه از ساختار اجتماعی و فكری جامعه مي تراود.

زمانی اصلاحات در ايران به وقوع مي پيوندد كه ساختار قبيله ای به ساختار مدنی تبديل گردد و در اين زمان اصلاحات بايد خصوصيات زير را دارا باشد:

 1. از حمايت جامعه مدنی برخوردار باشد.
 2. با جامعه مدنی هماهنگ باشد.
 3. به صورت خودجوش از جامعه بتراود.
 4. قدرت سياسي با حمايت جامعه مدنی قوانين را اجرا نماید.

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : علی رضاقلی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...