کتاب صوتی تاریخ طبری جلد نهم به همراه فایل pdf

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد نهم نوشته محمد بن جریر طبری

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد نهم به مدت 16 ساعت به حوادث مهم تاریخ اسلام از حوادث مهم تاریخ اسلام از سال هشتاد و پنج تا 118 هجری از جمله قیام سرداران ایرانی علیه حکومت امویان می پردازد

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 293MB
30,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد
خرید پستی محصولامکان خرید پستی این محصول وجود دارد

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد نهم به همراه فایل pdf

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد نهم نوشته محمد بن جریر طبری به حوادث مهم تاریخ اسلام از حوادث مهم تاریخ اسلام از سال هشتاد و پنج تا 118 هجری از جمله قیام سرداران ایرانی علیه حکومت امویان می پردازد

کتاب تاريخ طبري در 16 جلد ، شرح زندگي بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ ي آن محمد بن جریر طبری در قرن سوم هجری است.

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری مورخ و محقق مسلمان ایرانی است.

نام اصلی کتاب تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک است و به زبان عربی نوشته شده است.

هدف طبري از نگارش تاريخ ، ثبت و ضبط تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا زمان خود او بوده است.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ کتاب صوتی تاریخ طبری جلد نهم

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﺖ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺣﺠﺎج، ﻳﺰﻳﺪ را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻔﻀﻞ را ﮔﻤﺎﺷﺖ؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﺑﺎدﻏﻴﺲ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺳﻰ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺬ رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ؟
 • ﺳﺨﻦ از ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ در ﻣﻮرد ﺧﻠﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ و آﻧﭽﻪ در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺸﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﻣﻘﺪار ﺳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت
 • ﺳﺨﻦ از ﻧﺴﺐ و ﻛﻨﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺳﺨﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺧﻼﻓﺖ وﻟﻴﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر ﻗﺘﻴﺒﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺸﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر ﻗﺘﻴﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺰك ﻃﺮﺧﺎن و ﺻﻠﺢ ﺑﺎدﻏﻴﺲ
 • ﺳﺨﻦ از ﻗﺘﻴﺒﻪ و ﻏﺰاى ﺑﻴﻜﻨﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﻏﺰاى ﻧﻮﻣﺸﻜﺚ وراﻣﻴﺜﻨﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻧﻮدم ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻓﺘﺢ ﺑﺨﺎرا و ﻫﺰﻳﻤﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺎن ﻗﺘﻴﺒﻪ و ﺷﺎه ﺳﻐﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻴﺰك و ﺳﺒﺐ ﻇﻔﺮ ﺑﺮ او
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻃﺎﻟﻘﺎن
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻓﺮار ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻠﺐ و ﺑﺮادراﻧﺶ از زﻧﺪان ﺣﺠﺎج و رﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺳﻠﻴﻤﺎن
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻧﻮد و ﻳﻜﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﻏﺰاى ﺷﻮﻣﺎن و ﻛﺶ و ﻧﺴﻒ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻃﺮﺧﺎن
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻧﻮد و دوم
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻧﻮد و ﺳﻮم
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺎه ﺧﺎم ﮔﺮد و ﺻﻠﺢ ﺧﻮارزم و ﺳﺒﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن
 • ﺳﺨﻦ از ﻏﺰا و ﻓﺘﺢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﻋﺰل ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا وﻟﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ را از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻧﻮد و ﭼﻬﺎرم
 • ﺳﺨﻦ از ﻏﺰاى ﻗﺘﻴﺒﻪ در ﭼﺎچ و ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ وﻻﻳﺘﺪارى ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻣﺮى
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﻮد و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﻏﺰاى ﭼﺎچ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺑﻌﻀﻰ روﺷﻬﺎى وﻟﻴﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﻓﺘﺢ ﻛﺎﺷﻐﺮ و ﻏﺰاى ﭼﻴﻦ
 • ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺘﻴﺒﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻧﻮد و ﻫﻔﺘﻢ
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻠﺐ را وﻻﻳﺘﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﺮد؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻧﻮد و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻧﻮد و ﻧﻬﻢ
 • ﺳﺨﻦ از ﺑﻌﻀﻰ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪ؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺻﺪم ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر ﻗﻴﺎم ﺧﺎرﺟﻴﺎن در ﻋﺮاق
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻳﺰﻳﺪ را ﭘﻴﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ وى را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﺮد؟
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ؟
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺸﻴﺮى را ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ؟
 • آﻏﺎز دﻋﻮت ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺻﺪ و ﻳﻜﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻠﺐ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ از زﻧﺪان ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﮔﺮﻳﺨﺖ؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺑﻌﻀﻰ روﺷﻬﺎى ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
 • اﺿﺎﻓﻪ درﺑﺎرهروﺷﻬﺎى ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺎ آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺧﻼﻓﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻮذب ﺧﺎرﺟﻰ
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻠﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ را ﺧﻠﻊ ﻛﺮد! و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺎن وى و ﻳﺰﻳﺪ رخ داد
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺻﺪ و دوم ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻠﺐ
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر ﺳﻌﻴﺪ در وﻻﻳﺘﺪارى ﺧﺮاﺳﺎن در اﻳﻦ ﺳﺎل
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﻪ را ﻣﻌﺰول ﻛﺮد و ﺳﺒﺐ ﻧﺒﺮد ﻗﺼﺮ ﺑﺎﻫﻠﻰ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﻌﻴﺪ در ﻏﺰاى ﺳﻐﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻋﺰل ﻣﺴﻠﻤﻪ از ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ وﻻﻳﺘﺪار اﻓﺮﻳﻘﻴﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺻﺪ و ﺳﻮم رخ داد
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮه، ﺣﺮﺷﻰ را ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﺮد؟
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر ﻣﺮدم ﺳﻐﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواى ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر ﺣﺮﺷﻰ و ﻛﺎر دﻫﻘﺎﻧﺎن در اﻳﻦ ﻧﺒﺮد
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺿﺤﺎك ﻓﻬﺮى را از ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺟﺎﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ؟
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮه، ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺮﺷﻰ را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ؟
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮه ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ را وﻻﻳﺘﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﺮد؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻏﺰاى ﺗﺮﻛﺎن و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﻣﺮدم اﻓﺸﻴﻨﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺑﻌﻀﻰ روﺷﻬﺎ و ﻛﺎرﻫﺎى ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺧﻼﻓﺖ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﺷﺸﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺐ ﻧﺒﺮدى ﻛﻪ در ﺑﺮوﻗﺎن ﺑﻠﺦ ﻣﻴﺎن ﻣﻀﺮﻳﺎن و ﻳﻤﻨﻴﺎن و رﺑﻴﻌﻪ رخ داد
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﻏﺰاى ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻪ در اﺛﻨﺎى آن ﻣﻌﺰول ﺷﺪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻏﺰاى اﺳﺪ در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻏﻮر
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﻧﻬﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻣﻨﺬر
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻫﺸﺎم، ﺧﺎﻟﺪ و ﺑﺮادرش را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ؟
 • ﺳﺨﻦ از دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺎس
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و دﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺎر اﺷﺮس و ﻣﺮدم ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻣﺠﺎوراﻧﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺟﺰﻳﻪ
 • ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻫﺸﺎم اﺷﺮس را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﻨﻴﺪ را ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺠﺎ ﻛﺮد؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و دوازدﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﻧﺒﺮد ﺟﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﺎن و ﺳﺒﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ آن
 • ﺳﺨﻦ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮرة ﺑﻦ ﺣﺮ ﺗﻤﻴﻤﻰ
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از وﻓﺎت ﺟﻨﻴﺪ و وﻻﻳﺘﺪارى ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻮد
 • ﺳﺨﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻫﺸﺎم ﻋﺎﺻﻢ را ﻋﺰل ﻛﺮد و ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ داد؟
 • ﺳﺨﻦ از ﺧﺒﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﻮد
کتاب صوتی تاریخ طبری جلد نهم به مدت 16 ساعت و شامل 33 فایل mp3 است که در قالب یک فایل زیپ شده با حجم کل 293 مگابایت به همراه فایل pdf آماده دانلود است.

 


دانلود سریع سایر مجلدات کتاب صوتی تاریخ طبری:

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری بدون حذفیات و سانسور به انضمام فایل PDF آنها 

پکیج کتاب صوتی تاریخ طبری نوشته محمد بن جریر طبری 15 جلد

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب معظم تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب معظم تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبری با نام کامل ابوجعفر محمد بن ‌جریر بن ‌کثیر بن غالب طبری آملی (۳۱۰-۲۲۴ قمری) مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی، مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است که در آمل از شهرهای مازندران به دنیا آمد. کتاب تاریخ طبری، شرح زندگی بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ی آن در سال 310 هجری قمری است. تاریخ طبری مرجع عمده تاریخ جهان و ایران تا اول سده چهارم هجری است، همچنین این کتاب در واقع مأخذ عمده تمام …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 4160 بازدید بدون دیدگاه