کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی اثر شروین وکیلی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی اثر شروین وکیلی

در تاریخِ دیرینه و درازپای ایران زمین، که معمولا ناقص خوانده و بد فهم شده است، روایتهای موجود درباره ی تاریخ عصر اشکانی یکی از نامفهوم ترین و نارساترین تصویرها را به دست میدهد.

اشکانیان دیرپاترین دودمانِ حاکم بر ایران زمین بودهاند و تأثیر و ژرفای ایشان بر تعریف «ایرانی بودن»، از بسیاری از سویه ها، یگانه و رقابت ناپذیر است.

با وجود این، دیرزمانی است که این دوران کهن تنها با تکیه بر متون رومی و یونانی فهم شده، و به بازگویی نقدناشده و ناسنجیده ی برداشت تاریخ نویسان غربی کهن فرو کاسته شده است.بخشی از این نقص، به گسیختگی و نامنسجم بودنِ روایت های بومی از تاریخ این دوران باز میگردد.

شروین وکیلی نویسنده کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی شروین وکیلی در کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی به تحلیل یکی از دیرپاترین و طولانی‌ترین دوران تاریخی ایران پرداخته است  دوران پانصد ساله‌ی شاهنشاهی  اشکانیان به تنهایی از تاریخ بیشتر کشورهای امروزین جهان طولانی‌تر است!

ایران در این دوران قدرتی جهانی بود که گذشته از تاثیر فرهنگی و اقتصادی‌اش از مجرای جاده ابریشم ، در سپهر سیاسی هم  دایره‌ی نفوذ امپراتوری روم را محدود کرده بود و هم با فشاری که بر قبایل سکا می‌آورد، در ساخت سیاسی امپراتوری چین نقشی مهم ایفا می‌کرد. با این همه، رسم بر آن است که دولت اشکانی را تنها واسطه‌ای میان دو دورانِ باشکوه هخامنشی و ساسانی بدانند و از زاویه‌ی دید مورخان رومی بدان بنگرند.

کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی  اشکانیان اثر شروین وکیلی

فهرست کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی

پیش درآمد: پیشداشت ها و بازتعریف ها

بخش نخست: پویایی قدرت پس از فروپاشی هخامنشیان

 • گفتار نخست: میراث اسکندر
 • گفتار دوم: جنگهای جانشینی و الگوی توسعه ی مقدونیان
 • گفتار سوم: شهریاران ایرانی در برابر امیران مقدونی

بخش دوم: فراز آمدن دولت های ایرانی

 • گفتار نخست: تاریخ ایران غربی
 • گفتار دوم: تاریخ ایران شرقی
 • گفتار سوم: دولت هرات
 • گفتار چهارم: دولت بلخ
 • گفتار پنجم: دولت پارت
 • گفتار ششم: تخاریها و ظهور دولت کوشانی

بخش سوم: کوشان و اشکان

 • گفتار نخست: تاریخ دولت کوشانی
 • گفتار دوم: تاریخ دولت اشکانی

بخش چهارم: تاریخ جهان در عصر اشکانی

 • گفتار نخست: تاریخ مصر بطلمیوسی
 • گفتار دوم: تاریخ روم
 • گفتار سوم: تاریخ چین

بخش پنجم کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی : ایران و همسایگانش

 • گفتار نخست: خاک و خون
 • گفتار دوم: نخستین تماسهای رومیان و ایرانیان
 • گفتار سوم: جنگهای اشکانیان و رومیان

بخش ششم: ایران و همسایگانش

 • گفتار نخست: پیکربندی مجدد هویت ایرانی در عصر اشکانی
 • گفتار دوم: نقدی بر آرای نیولی
 • گفتار سوم: رمزنگاری انسان کامل در عصر اشکانی
 • گفتار چهارم: جمعبندی

پی نوشت: الگوها و چارچوبها بخش پایانی کتاب صوتی تاریخ شاهنشاهی اشکانی

 • تصویرها
 • کتابنامه
مشاهده نقد و بررسی این کتاب