کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم، روسو و انقلاب نوشته ویل دورانت

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ، روسو و انقلاب

جلد دهم تاریخ تمدن به تاریخ فرانسه ، انگلیس و آلمان و بقیه اروپا از سال 1756 تا 1789 می پردازد
” به جز تاریخ تمدن ، هیچ کتاب تاریخ مشهوری وجود ندارد که همانند دائره المعارف و خواندنی باشد. “

کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم، روسو و انقلاب

فهرست کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ، روسو و انقلاب

کتاب اول: پیش درآمد

فصل اول : روسو سرگردان

اعترافات

بی خانمان

مامان

لیون، ونیز، و پاریس

آیا تمدن یک بیماري است

پاریس و ژنو

جنایت تمدن

محافظه کار

فرار از پاریس

فصل دوم : جنگ هفت ساله:

چگونه جنگی را باید آغاز کرد

یاغی

از پراگ تا روسباخ

روباه در تنگنا

بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا

فرسودگی و ناتوانی
صلح

کتاب دوم فرانسه قبل از طوفان

فصل سوم : حیات کشور

رفیقه میرود

بهبود اوضاع فرانسه

فیزیوکراتها

روي کار آمدن تورگو

کمونیستها

پادشاه

دو باري

شوازول

انقلاب پارلمانها

درگذشت شاه

فصل چهارم : هنر زندگی

اصول اخلاقی و برازندگی

موسیقی

تئاتر

مارمونتل

زندگی هنر

مجسمه سازي

معماري

گروز

فراگونار

سالونهاي بزرگ

مادام ژوفرن

مادام دو دفان

مادموازل دو لسپیناس

فصل پنجم : ولتر، زعیم قوم

ارباب خوب

قدرت قلم

ولتر سیاستمدار

اصلاح طلب

ولتر به عنوان یک انسان

فصل ششم : روسو رمانتیک

در ارمیتاژ

عاشق

هیاهوي بسیار

جدایی از فلاسفه

هلوئیز جدید

فصل هفتم : روسو فیلسوف

قرارداد اجتماعی
امیل
تعلیم و تربیت
مذهب
عشق و ازدواج

فصل هشتم : روسو مطرود:

فرار

روسو و اسقف اعظم

روسو و کالونی مذهبان

روسو و ولتر

بازول روسو را ملاقات میکند

قانون اساسی براي کرس

فراري

روسو در انگلستان

کتاب سوم جنوب کاتولیک

فصل نهم : ایتالیاي سعادتمند

چشم انداز

موسیقی

مذهب

از تورن تا فلورانس

ملکه آدریاتیک

زندگی ونیز

ویوالدي

تجدید خاطرهها

تیپولو

گولدونی و گوتتسی

رم

ناپل

پادشاه و مردم

جامباتیستا ویکو

موسیقی ناپل

فصل دهم : پرتغال و پومبال:

ژان پنجم

پومبال و یسوعیان

پومبال مصلح

پیروزي گذشته

فصل یازدهم : اسپانیا و نهضت روشنگري:

اوضاع محیط

فیلیپ پنجم

فردیناند ششم

نهضت روشنگري وارد اسپانیا میشود

کارلوس سوم

حکومت جدید

اصلاح دینی اسپانیا

اقتصاد جدید

خلق و خوي مردم اسپانیا

ذهن اسپانیایی

هنر اسپانیا

فرانثیسکو د گویا اي لوئینتس

رشد و نمو

ماجراي عشقی

نقطه اوج

انقلاب

ناپیدایی تدریجی

فصل دوازدهم : خداحافظ ایتالیا:

گردش خداحافظی

پاپها، پادشاهان، و یسوعیان

قانون و بکاریا

ماجراجویان

کالیوسترو

کازانووا

وی نکلمان

هنرمندان

موسیقی

آلفیري

فصل سیزدهم : نهضت روشنگري در اتریش:

امپراطوري جدید

ماري ترز

رشد یوزف

مادر و پسر

مستبد

امپراطور و امپراطوري

فرشته مرگ

فصل چهاردهم : اصلاح وضع موسیقی

کریستوف ویلیبالد گلوك

یوزف هایدن

فصل پانزدهم کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم : موتسارت

پسر اعجاب انگیز

نوجوانی

موسیقی و ازدواج

در پاریس

سالزبورگ و وین

آهنگساز

روح و جسم

اوج

حضیض

رکوئیم

کتاب چهارم اسلام و شرق اسلاوي

فصل شانزدهم : اسلام

ترکان

اسلام در آفریقا

ایران

فصل هفدهم : میان پرده روسیه

کار و فرمانروایی

مذهب و فرهنگ

اوضاع سیاسی روسیه

الیزابت پتروونا

پطر و کاترین

پطر سوم

فصل هجدهم : کاترین بزرگ:

فرمانرواي مستبد

عاشق پیشه

فیلسوف

کشوردار

اقتصاددان

جنگجو

به عنوان یک زن

ادبیات

هنر

پایان سفر

فصل نوزدهم : تجاوز بر لهستان:

منظره لهستان

پادشاهان ساکسی

پونیاتوفسکی

نخستین تجزیه

نهضت روشنگري لهستان

تقسیم

کتاب پنجم شمال پروتستان

فصل بیستم : آلمان عهد فردریک:

فردریک پیروز

نوسازي پروس

امیرنشینها

نهضت روشنگري در آلمان

گوتهولد لسینگ

عکسالعمل مکتب رمانتیک

شتورم اوند درانگ

هنرمندان

بعد از باخ

در آلته فریتس

فصل بیست و یکم : کانت

مقدمه

نقد عقل محض

نقد عقل عملی

نقد قضاوت

مذهب و عقل

مصلح

آثار پس از مرگ

فصل بیست و دوم : راههاي وایمار:

آتن آلمان

ویلانت

گوته پرومتئوس

رشد و نمو

گوتس و ورتر

ملحد جوان

هردر

دوران کارآموزي شیلر

فصل بیست و سوم : شکفتگی و ایمار

دنبالۀ ویلانت

هردر و تاریخ

گوته عضو شورا

گوته در ایتالیا

گوته در انتظار

شیلر در انتظار

شیلر و گوته

فصل بیست و چهارم : گوته، پیر دیر

گوته و ناپلئون

فاوست: بخش اول

پیر دیر عاشق

دانشمند

فیلسوف

فاوست: بخش دوم

نیل به آرزوها

فصل بیست و پنجم : یهودیان:

تنازع بقا

آرامش رازورانه

موزس مندلسون

به سوي آزادي

فصل بیست و ششم : از ژنو تا استکهلم

سویسیها

هلندیها

دانمارکیها

سوئدیها

سیاست

گوستاو سوم

جنبش روشنگري سوئد

قتل گوستاو

کتاب ششم انگلستان جانسن

فصل بیست و هفتم : انقلاب صنعتی

علل

اجزا و عناصر ترکیب کننده

شرایط و احوال

عواقب

فصل بیست و هشتم : نمایشنامۀ سیاسی:

ساختمان سیاسی

شخصیتهاي اول نمایشنامه

پادشاه علیه پارلمنت

پارلمنت علیه مردم

انگلستان علیه امریکا

انگلستان و هندوستان

انگلستان و انقلاب فرانسه

قهرمانان از صحنه خارج میشوند

فصل بیست و نهم : مردم انگلستان:

شیوههاي انگلیسی

اخلاقیات انگلیسیها

ایمان و شک

بلکستون، بنتم، و قانون

تئاتر

نمایش

گریک
لندن

فصل سی عصر رنلدز

موسیقیدانان

معماران

وجوود

جاشوا رنلدز

تامس گینزبره

فصل سی و یکم : همسایگان انگلستان

ایرلند عصر گرتن

دورنماي اسکاتلند

جنبش روشنگري اسکاتلند

ادم سمیث

جیمز بازول

بچه خرس

بازول در خارج

بازول در موطن خود

فصل سی و دوم : صحنۀ ادبی

مطبوعات

لا رنس سترن

فنی برنی

هوریس والپول

ادوارد گیبن

مرحلۀ آمادگی

کتاب

گیبن به عنوان یک مرد

گیبن تاریخنویس

چترتن و کوپر

آلیور گولدسمیث

فصل سی و سوم : سمیوئل جانسن

سالهاي ادبار

فرهنگ زبان

محفل مسحور

خرس بزرگ

ذهن محافظه کارانه

خزان عمر

رهایی از بند

مرگ بازول

کتاب هفتم سقوط فرانسۀ فئودال

فصل سی و چهارم : شکوه آخرین:

وراث تاج و تخت

حکومت

ملکۀ باکره

پادشاه خوش باطن

وزارت تورگو،

نخستین دوران وزارت نکر

فرانسه و امریکا

فصل سی و پنجم : مرگ و فیلسوفان

پایان ولتر

نیمتاب در فرانسه

ستایش تا حد پرستش

تأثیر ولتر

پایان سخن دربارة روسو

روح سرگردان

تأثیر روسو

مارش عزا

آخرین فیلسوف

فیلسوفان و انقلاب

فصل سی و ششم : در آستانه

مذهب و انقلاب

زندگی در لبۀ پرتگاه

سالوانداران

موسیقی

هنر در دوران سلطنت لویی شانزدهم

ادبیات

بومارشه

فصل سی و هفتم : تجزیه و تحلیل انقلاب

نجبا و انقلاب

دهقانان و انقلاب

صنایع و انقلاب

بورژوازي و انقلاب

تجمع نیروها

فصل سی و هشتم : از هم پاشیدگی سیاسی

قضیۀ گردنبند الماس

کالون

لومنی دو برین

بار دیگر نکر

ورود میرابو به صحنه

آخرین تمرین

اتاژنرو

به سوي باستیل

آخرین پیامکتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ،روسو و انقلاب شامل 136 فایل mp3 به مدت 68 ساعت آماده دانلود است