کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم، روسو و انقلاب نوشته ویل دورانت

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ، روسو و انقلاب

جلد دهم تاریخ تمدن به تاریخ فرانسه ، انگلیس و آلمان و بقیه اروپا از سال 1756 تا 1789 می پردازد

” به جز تاریخ تمدن ، هیچ کتاب تاریخ مشهوری وجود ندارد که همانند دائره المعارف و خواندنی باشد. ”

کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم، روسو و انقلاب

فهرست کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ، روسو و انقلاب

کتاب اول: پیش درآمد

فصل اول : روسو سرگردان

 • اعترافات
 • بی خانمان
 • مامان
 • لیون، ونیز، و پاریس
 • آیا تمدن یک بیماري است
 • پاریس و ژنو
 • جنایت تمدن
 • محافظه کار
 • فرار از پاریس

فصل دوم : جنگ هفت ساله:

 • چگونه جنگی را باید آغاز کرد
 • یاغی
 • از پراگ تا روسباخ
 • روباه در تنگنا
 • بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا
 • فرسودگی و ناتوانی
  صلح

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم : کتاب دوم فرانسه قبل از طوفان

فصل سوم : حیات کشور

 • رفیقه میرود
 • بهبود اوضاع فرانسه
 • فیزیوکراتها
 • روي کار آمدن تورگو
 • کمونیستها
 • پادشاه
 • دو باري
 • شوازول
 • انقلاب پارلمانها
 • درگذشت شاه
فصل چهارم : هنر زندگی
 • اصول اخلاقی و برازندگی
 • موسیقی
 • تئاتر
 • مارمونتل
 • زندگی هنر
 • مجسمه سازي
 • معماري
 • گروز
 • فراگونار
 • سالونهاي بزرگ
 • مادام ژوفرن
 • مادام دو دفان
 • مادموازل دو لسپیناس
فصل پنجم : ولتر، زعیم قوم
 • ارباب خوب
 • قدرت قلم
 • ولتر سیاستمدار
 • اصلاح طلب
 • ولتر به عنوان یک انسان
فصل ششم : روسو رمانتیک
 • در ارمیتاژ
 • عاشق
 • هیاهوي بسیار
 • جدایی از فلاسفه
 • هلوئیز جدید
فصل هفتم : روسو فیلسوف
 • قرارداد اجتماعی
 • امیل
 • تعلیم و تربیت
 • مذهب
 • عشق و ازدواج
فصل هشتم : روسو مطرود:
 • فرار
 • روسو و اسقف اعظم
 • روسو و کالونی مذهبان
 • روسو و ولتر
 • بازول روسو را ملاقات میکند
 • قانون اساسی براي کرس
 • فراري
 • روسو در انگلستان

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب سوم جنوب کاتولیک

فصل نهم : ایتالیاي سعادتمند

 • چشم انداز
 • موسیقی
 • مذهب
 • از تورن تا فلورانس
 • ملکه آدریاتیک
 • زندگی ونیز
 • ویوالدي
 • تجدید خاطرهها
 • تیپولو
 • گولدونی و گوتتسی
 • رم
 • ناپل
 • پادشاه و مردم
 • جامباتیستا ویکو
 • موسیقی ناپل

فصل دهم : پرتغال و پومبال:

 • ژان پنجم
 • پومبال و یسوعیان
 • پومبال مصلح
 • پیروزي گذشته
فصل یازدهم : اسپانیا و نهضت روشنگري:
 • اوضاع محیط
 • فیلیپ پنجم
 • فردیناند ششم
 • نهضت روشنگري وارد اسپانیا میشود
 • کارلوس سوم
 • حکومت جدید
 • اصلاح دینی اسپانیا
 • اقتصاد جدید
 • خلق و خوي مردم اسپانیا
 • ذهن اسپانیایی
 • هنر اسپانیا
 • فرانثیسکو د گویا اي لوئینتس
 • رشد و نمو
 • ماجراي عشقی
 • نقطه اوج
 • انقلاب
 • ناپیدایی تدریجی

فصل دوازدهم : خداحافظ ایتالیا:

 • گردش خداحافظی
 • پاپها، پادشاهان، و یسوعیان
 • قانون و بکاریا
 • ماجراجویان
 • کالیوسترو
 • کازانووا
 • وی نکلمان
 • هنرمندان
 • موسیقی
 • آلفیري

فصل سیزدهم : نهضت روشنگري در اتریش:

 • امپراطوري جدید
 • ماري ترز
 • رشد یوزف
 • مادر و پسر
 • مستبد
 • امپراطور و امپراطوري
 • فرشته مرگ

فصل چهاردهم : اصلاح وضع موسیقی

 • کریستوف ویلیبالد گلوك
 • یوزف هایدن

فصل پانزدهم کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم : موتسارت

پسر اعجاب انگیز

 • نوجوانی
 • موسیقی و ازدواج
 • در پاریس
 • سالزبورگ و وین
 • آهنگساز
 • روح و جسم
 • اوج
 • حضیض
 • رکوئیم

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب چهارم اسلام و شرق اسلاوي

فصل شانزدهم : اسلام

 • ترکان
 • اسلام در آفریقا
 • ایران
فصل هفدهم : میان پرده روسیه
 • کار و فرمانروایی
 • مذهب و فرهنگ
 • اوضاع سیاسی روسیه
 • الیزابت پتروونا
 • پطر و کاترین
 • پطر سوم

فصل هجدهم : کاترین بزرگ:

 • فرمانرواي مستبد
 • عاشق پیشه
 • فیلسوف
 • کشوردار
 • اقتصاددان
 • جنگجو
 • به عنوان یک زن
 • ادبیات
 • هنر
 • پایان سفر

فصل نوزدهم : تجاوز بر لهستان:

 • منظره لهستان
 • پادشاهان ساکسی
 • پونیاتوفسکی
 • نخستین تجزیه
 • نهضت روشنگري لهستان
 • تقسیم

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب پنجم شمال پروتستان

فصل بیستم : آلمان عهد فردریک:

 • فردریک پیروز
 • نوسازي پروس
 • امیرنشینها
 • نهضت روشنگري در آلمان
 • گوتهولد لسینگ
 • عکسالعمل مکتب رمانتیک
 • شتورم اوند درانگ
 • هنرمندان
 • بعد از باخ
 • در آلته فریتس

فصل بیست و یکم : کانت

 • مقدمه
 • نقد عقل محض
 • نقد عقل عملی
 • نقد قضاوت
 • مذهب و عقل
 • مصلح
 • آثار پس از مرگ

فصل بیست و دوم : راههاي وایمار:

 • آتن آلمان
 • ویلانت
 • گوته پرومتئوس
 • رشد و نمو
 • گوتس و ورتر
 • ملحد جوان
 • هردر
 • دوران کارآموزي شیلر
فصل بیست و سوم : شکفتگی و ایمار
 • دنبالۀ ویلانت
 • هردر و تاریخ
 • گوته عضو شورا
 • گوته در ایتالیا
 • گوته در انتظار
 • شیلر در انتظار
 • شیلر و گوته

فصل بیست و چهارم : گوته، پیر دیر

 • گوته و ناپلئون
 • فاوست: بخش اول
 • پیر دیر عاشق
 • دانشمند
 • فیلسوف
 • فاوست: بخش دوم
 • نیل به آرزوها
فصل بیست و پنجم : یهودیان:
 • تنازع بقا
 • آرامش رازورانه
 • موزس مندلسون
 • به سوي آزادي

فصل بیست و ششم : از ژنو تا استکهلم

 • سویسیها
 • هلندیها
 • دانمارکیها
 • سوئدیها
 • سیاست
 • گوستاو سوم
 • جنبش روشنگري سوئد
 • قتل گوستاو

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب ششم انگلستان جانسن

فصل بیست و هفتم : انقلاب صنعتی

 • علل
 • اجزا و عناصر ترکیب کننده
 • شرایط و احوال
 • عواقب
فصل بیست و هشتم : نمایشنامۀ سیاسی:
 • ساختمان سیاسی
 • شخصیتهاي اول نمایشنامه
 • پادشاه علیه پارلمنت
 • پارلمنت علیه مردم
 • انگلستان علیه امریکا
 • انگلستان و هندوستان
 • انگلستان و انقلاب فرانسه
 • قهرمانان از صحنه خارج میشوند

فصل بیست و نهم : مردم انگلستان:

 • شیوههاي انگلیسی
 • اخلاقیات انگلیسیها
 • ایمان و شک
 • بلکستون، بنتم، و قانون
 • تئاتر
 • نمایش
 • گریک
  لندن

فصل سی عصر رنلدز

 • موسیقیدانان
 • معماران
 • وجوود
 • جاشوا رنلدز
 • تامس گینزبره
فصل سی و یکم : همسایگان انگلستان
 • ایرلند عصر گرتن
 • دورنماي اسکاتلند
 • جنبش روشنگري اسکاتلند
 • ادم سمیث
 • جیمز بازول
 • بچه خرس
 • بازول در خارج
 • بازول در موطن خود
فصل سی و دوم : صحنۀ ادبی
 • مطبوعات
 • لا رنس سترن
 • فنی برنی
 • هوریس والپول
 • ادوارد گیبن
 • مرحلۀ آمادگی
 • کتاب
 • گیبن به عنوان یک مرد
 • گیبن تاریخنویس
 • چترتن و کوپر
 • آلیور گولدسمیث
فصل سی و سوم : سمیوئل جانسن
 • سالهاي ادبار
 • فرهنگ زبان
 • محفل مسحور
 • خرس بزرگ
 • ذهن محافظه کارانه
 • خزان عمر
 • رهایی از بند
 • مرگ بازول

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب هفتم سقوط فرانسۀ فئودال

فصل سی و چهارم : شکوه آخرین:
 • وراث تاج و تخت
 • حکومت
 • ملکۀ باکره
 • پادشاه خوش باطن
 • وزارت تورگو،
 • نخستین دوران وزارت نکر
 • فرانسه و امریکا
فصل سی و پنجم : مرگ و فیلسوفان
 • پایان ولتر
 • نیمتاب در فرانسه
 • ستایش تا حد پرستش
 • تأثیر ولتر
 • پایان سخن دربارة روسو
 • روح سرگردان
 • تأثیر روسو
 • مارش عزا
 • آخرین فیلسوف
 • فیلسوفان و انقلاب
فصل سی و ششم : در آستانه
 • مذهب و انقلاب
 • زندگی در لبۀ پرتگاه
 • سالوانداران
 • موسیقی
 • هنر در دوران سلطنت لویی شانزدهم
 • ادبیات
 • بومارشه
فصل سی و هفتم : تجزیه و تحلیل انقلاب
 • نجبا و انقلاب
 • دهقانان و انقلاب
 • صنایع و انقلاب
 • بورژوازي و انقلاب
 • تجمع نیروها
فصل سی و هشتم : از هم پاشیدگی سیاسی
 • قضیۀ گردنبند الماس
 • کالون
 • لومنی دو برین
 • بار دیگر نکر
 • ورود میرابو به صحنه
 • آخرین تمرین
 • اتاژنرو
 • به سوي باستیل
 • آخرین پیام

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ،روسو و انقلاب شامل 136 فایل mp3 به مدت 68 ساعت آماده دانلود است


کتاب تاریخ تمدن