کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم، روسو و انقلاب نوشته ویل دورانت

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم، روسو و انقلاب نوشته ویل دورانت

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم، روسو و انقلاب نوشته ویل دورانت به مدت 68 ساعت به تاریخ فرانسه ، انگلیس و آلمان و بقیه اروپا از سال 1756 تا 1789 می پردازد

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 1.2GB
30,000 تومان

قبل از خرید بخش هایی از کتاب را بشنوید

پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد
خرید پستی محصولامکان خرید پستی این محصول وجود دارد

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم، روسو و انقلاب نوشته ویل دورانت

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ، روسو و انقلاب

جلد دهم تاریخ تمدن به تاریخ فرانسه ، انگلیس و آلمان و بقیه اروپا از سال 1756 تا 1789 می پردازد

” به جز تاریخ تمدن ، هیچ کتاب تاریخ مشهوری وجود ندارد که همانند دائره المعارف و خواندنی باشد. ”

کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم، روسو و انقلاب

فهرست کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ، روسو و انقلاب

کتاب اول: پیش درآمد

فصل اول : روسو سرگردان

 • اعترافات
 • بی خانمان
 • مامان
 • لیون، ونیز، و پاریس
 • آیا تمدن یک بیماري است
 • پاریس و ژنو
 • جنایت تمدن
 • محافظه کار
 • فرار از پاریس

فصل دوم : جنگ هفت ساله:

 • چگونه جنگی را باید آغاز کرد
 • یاغی
 • از پراگ تا روسباخ
 • روباه در تنگنا
 • بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا
 • فرسودگی و ناتوانی
  صلح

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم : کتاب دوم فرانسه قبل از طوفان

فصل سوم : حیات کشور

 • رفیقه میرود
 • بهبود اوضاع فرانسه
 • فیزیوکراتها
 • روي کار آمدن تورگو
 • کمونیستها
 • پادشاه
 • دو باري
 • شوازول
 • انقلاب پارلمانها
 • درگذشت شاه
فصل چهارم : هنر زندگی
 • اصول اخلاقی و برازندگی
 • موسیقی
 • تئاتر
 • مارمونتل
 • زندگی هنر
 • مجسمه سازي
 • معماري
 • گروز
 • فراگونار
 • سالونهاي بزرگ
 • مادام ژوفرن
 • مادام دو دفان
 • مادموازل دو لسپیناس
فصل پنجم : ولتر، زعیم قوم
 • ارباب خوب
 • قدرت قلم
 • ولتر سیاستمدار
 • اصلاح طلب
 • ولتر به عنوان یک انسان
فصل ششم : روسو رمانتیک
 • در ارمیتاژ
 • عاشق
 • هیاهوي بسیار
 • جدایی از فلاسفه
 • هلوئیز جدید
فصل هفتم : روسو فیلسوف
 • قرارداد اجتماعی
 • امیل
 • تعلیم و تربیت
 • مذهب
 • عشق و ازدواج
فصل هشتم : روسو مطرود:
 • فرار
 • روسو و اسقف اعظم
 • روسو و کالونی مذهبان
 • روسو و ولتر
 • بازول روسو را ملاقات میکند
 • قانون اساسی براي کرس
 • فراري
 • روسو در انگلستان

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب سوم جنوب کاتولیک

فصل نهم : ایتالیاي سعادتمند

 • چشم انداز
 • موسیقی
 • مذهب
 • از تورن تا فلورانس
 • ملکه آدریاتیک
 • زندگی ونیز
 • ویوالدي
 • تجدید خاطرهها
 • تیپولو
 • گولدونی و گوتتسی
 • رم
 • ناپل
 • پادشاه و مردم
 • جامباتیستا ویکو
 • موسیقی ناپل

فصل دهم : پرتغال و پومبال:

 • ژان پنجم
 • پومبال و یسوعیان
 • پومبال مصلح
 • پیروزي گذشته
فصل یازدهم : اسپانیا و نهضت روشنگري:
 • اوضاع محیط
 • فیلیپ پنجم
 • فردیناند ششم
 • نهضت روشنگري وارد اسپانیا میشود
 • کارلوس سوم
 • حکومت جدید
 • اصلاح دینی اسپانیا
 • اقتصاد جدید
 • خلق و خوي مردم اسپانیا
 • ذهن اسپانیایی
 • هنر اسپانیا
 • فرانثیسکو د گویا اي لوئینتس
 • رشد و نمو
 • ماجراي عشقی
 • نقطه اوج
 • انقلاب
 • ناپیدایی تدریجی

فصل دوازدهم : خداحافظ ایتالیا:

 • گردش خداحافظی
 • پاپها، پادشاهان، و یسوعیان
 • قانون و بکاریا
 • ماجراجویان
 • کالیوسترو
 • کازانووا
 • وی نکلمان
 • هنرمندان
 • موسیقی
 • آلفیري

فصل سیزدهم : نهضت روشنگري در اتریش:

 • امپراطوري جدید
 • ماري ترز
 • رشد یوزف
 • مادر و پسر
 • مستبد
 • امپراطور و امپراطوري
 • فرشته مرگ

فصل چهاردهم : اصلاح وضع موسیقی

 • کریستوف ویلیبالد گلوك
 • یوزف هایدن

فصل پانزدهم کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم : موتسارت

پسر اعجاب انگیز

 • نوجوانی
 • موسیقی و ازدواج
 • در پاریس
 • سالزبورگ و وین
 • آهنگساز
 • روح و جسم
 • اوج
 • حضیض
 • رکوئیم

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب چهارم اسلام و شرق اسلاوي

فصل شانزدهم : اسلام

 • ترکان
 • اسلام در آفریقا
 • ایران
فصل هفدهم : میان پرده روسیه
 • کار و فرمانروایی
 • مذهب و فرهنگ
 • اوضاع سیاسی روسیه
 • الیزابت پتروونا
 • پطر و کاترین
 • پطر سوم

فصل هجدهم : کاترین بزرگ:

 • فرمانرواي مستبد
 • عاشق پیشه
 • فیلسوف
 • کشوردار
 • اقتصاددان
 • جنگجو
 • به عنوان یک زن
 • ادبیات
 • هنر
 • پایان سفر

فصل نوزدهم : تجاوز بر لهستان:

 • منظره لهستان
 • پادشاهان ساکسی
 • پونیاتوفسکی
 • نخستین تجزیه
 • نهضت روشنگري لهستان
 • تقسیم

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب پنجم شمال پروتستان

فصل بیستم : آلمان عهد فردریک:

 • فردریک پیروز
 • نوسازي پروس
 • امیرنشینها
 • نهضت روشنگري در آلمان
 • گوتهولد لسینگ
 • عکسالعمل مکتب رمانتیک
 • شتورم اوند درانگ
 • هنرمندان
 • بعد از باخ
 • در آلته فریتس

فصل بیست و یکم : کانت

 • مقدمه
 • نقد عقل محض
 • نقد عقل عملی
 • نقد قضاوت
 • مذهب و عقل
 • مصلح
 • آثار پس از مرگ

فصل بیست و دوم : راههاي وایمار:

 • آتن آلمان
 • ویلانت
 • گوته پرومتئوس
 • رشد و نمو
 • گوتس و ورتر
 • ملحد جوان
 • هردر
 • دوران کارآموزي شیلر
فصل بیست و سوم : شکفتگی و ایمار
 • دنبالۀ ویلانت
 • هردر و تاریخ
 • گوته عضو شورا
 • گوته در ایتالیا
 • گوته در انتظار
 • شیلر در انتظار
 • شیلر و گوته

فصل بیست و چهارم : گوته، پیر دیر

 • گوته و ناپلئون
 • فاوست: بخش اول
 • پیر دیر عاشق
 • دانشمند
 • فیلسوف
 • فاوست: بخش دوم
 • نیل به آرزوها
فصل بیست و پنجم : یهودیان:
 • تنازع بقا
 • آرامش رازورانه
 • موزس مندلسون
 • به سوي آزادي

فصل بیست و ششم : از ژنو تا استکهلم

 • سویسیها
 • هلندیها
 • دانمارکیها
 • سوئدیها
 • سیاست
 • گوستاو سوم
 • جنبش روشنگري سوئد
 • قتل گوستاو

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب ششم انگلستان جانسن

فصل بیست و هفتم : انقلاب صنعتی

 • علل
 • اجزا و عناصر ترکیب کننده
 • شرایط و احوال
 • عواقب
فصل بیست و هشتم : نمایشنامۀ سیاسی:
 • ساختمان سیاسی
 • شخصیتهاي اول نمایشنامه
 • پادشاه علیه پارلمنت
 • پارلمنت علیه مردم
 • انگلستان علیه امریکا
 • انگلستان و هندوستان
 • انگلستان و انقلاب فرانسه
 • قهرمانان از صحنه خارج میشوند

فصل بیست و نهم : مردم انگلستان:

 • شیوههاي انگلیسی
 • اخلاقیات انگلیسیها
 • ایمان و شک
 • بلکستون، بنتم، و قانون
 • تئاتر
 • نمایش
 • گریک
  لندن

فصل سی عصر رنلدز

 • موسیقیدانان
 • معماران
 • وجوود
 • جاشوا رنلدز
 • تامس گینزبره
فصل سی و یکم : همسایگان انگلستان
 • ایرلند عصر گرتن
 • دورنماي اسکاتلند
 • جنبش روشنگري اسکاتلند
 • ادم سمیث
 • جیمز بازول
 • بچه خرس
 • بازول در خارج
 • بازول در موطن خود
فصل سی و دوم : صحنۀ ادبی
 • مطبوعات
 • لا رنس سترن
 • فنی برنی
 • هوریس والپول
 • ادوارد گیبن
 • مرحلۀ آمادگی
 • کتاب
 • گیبن به عنوان یک مرد
 • گیبن تاریخنویس
 • چترتن و کوپر
 • آلیور گولدسمیث
فصل سی و سوم : سمیوئل جانسن
 • سالهاي ادبار
 • فرهنگ زبان
 • محفل مسحور
 • خرس بزرگ
 • ذهن محافظه کارانه
 • خزان عمر
 • رهایی از بند
 • مرگ بازول

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم :کتاب هفتم سقوط فرانسۀ فئودال

فصل سی و چهارم : شکوه آخرین:
 • وراث تاج و تخت
 • حکومت
 • ملکۀ باکره
 • پادشاه خوش باطن
 • وزارت تورگو،
 • نخستین دوران وزارت نکر
 • فرانسه و امریکا
فصل سی و پنجم : مرگ و فیلسوفان
 • پایان ولتر
 • نیمتاب در فرانسه
 • ستایش تا حد پرستش
 • تأثیر ولتر
 • پایان سخن دربارة روسو
 • روح سرگردان
 • تأثیر روسو
 • مارش عزا
 • آخرین فیلسوف
 • فیلسوفان و انقلاب
فصل سی و ششم : در آستانه
 • مذهب و انقلاب
 • زندگی در لبۀ پرتگاه
 • سالوانداران
 • موسیقی
 • هنر در دوران سلطنت لویی شانزدهم
 • ادبیات
 • بومارشه
فصل سی و هفتم : تجزیه و تحلیل انقلاب
 • نجبا و انقلاب
 • دهقانان و انقلاب
 • صنایع و انقلاب
 • بورژوازي و انقلاب
 • تجمع نیروها
فصل سی و هشتم : از هم پاشیدگی سیاسی
 • قضیۀ گردنبند الماس
 • کالون
 • لومنی دو برین
 • بار دیگر نکر
 • ورود میرابو به صحنه
 • آخرین تمرین
 • اتاژنرو
 • به سوي باستیل
 • آخرین پیام

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دهم ،روسو و انقلاب شامل 136 فایل mp3 به مدت 68 ساعت آماده دانلود است


کتاب تاریخ تمدن

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...