کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم، روسو و انقلاب

کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم، روسو و انقلاب

جلد دهم تاریخ تمدن به تاریخ فرانسه ، انگلیس و آلمان و بقیه اروپا از سال 1756 تا 1789 می پردازد
” به جز تاریخ تمدن ، هیچ کتاب تاریخ مشهوری وجود ندارد که همانند دائره المعارف و خواندنی باشد. “

کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم، روسو و انقلاب

فهرست کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم، روسو و انقلاب

 • کتاب اول: پیش درآمد
 • فصل اول : روسو سرگردان
 • اعترافات
  بی خانمان
  مامان
  لیون، ونیز، و پاریس
  آیا تمدن یک بیماري است
  پاریس و ژنو
  جنایت تمدن
  محافظه کار
  فرار از پاریس
 • فصل دوم : جنگ هفت ساله:
  چگونه جنگی را باید آغاز کرد
  یاغی
  از پراگ تا روسباخ
  روباه در تنگنا
  بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا
  فرسودگی و ناتوانی
  صلح
 • کتاب دوم فرانسه قبل از طوفان
 • فصل سوم : حیات کشور
  رفیقه میرود
  بهبود اوضاع فرانسه
  فیزیوکراتها
  روي کار آمدن تورگو
 • کمونیستها
  پادشاه
  دو باري
  شوازول
  انقلاب پارلمانها
  درگذشت شاه
 • فصل چهارم : هنر زندگی
 • اصول اخلاقی و برازندگی
  موسیقی
  تئاتر
  مارمونتل
  زندگی هنر
  مجسمه سازي
  معماري
  گروز
  فراگونار
  سالونهاي بزرگ
  مادام ژوفرن
  مادام دو دفان
  مادموازل دو لسپیناس
 • فصل پنجم : ولتر، زعیم قوم
  ارباب خوب
  قدرت قلم
  ولتر سیاستمدار
  اصلاح طلب
  ولتر به عنوان یک انسان
 • فصل ششم : روسو رمانتیک
 • در ارمیتاژ
  عاشق
  هیاهوي بسیار
  جدایی از فلاسفه
  هلوئیز جدید
 • فصل هفتم : روسو فیلسوف
 • قرارداد اجتماعی
  امیل
  تعلیم و تربیت
  مذهب
  عشق و ازدواج
 • فصل هشتم : روسو مطرود:
  فرار
  روسو و اسقف اعظم
  روسو و کالونی مذهبان
  روسو و ولتر
  بازول روسو را ملاقات میکند
  قانون اساسی براي کرس
  فراري
  روسو در انگلستان
 • کتاب سوم جنوب کاتولیک
 • فصل نهم : ایتالیاي سعادتمند
  چشم انداز
  موسیقی
  مذهب
  از تورن تا فلورانس
  ملکه آدریاتیک
  زندگی ونیز
  ویوالدي
  تجدید خاطرهها
  تیپولو
  گولدونی و گوتتسی
  رم
  ناپل
  پادشاه و مردم
  جامباتیستا ویکو
  موسیقی ناپل
 • فصل دهم : پرتغال و پومبال:
  ژان پنجم
  پومبال و یسوعیان
  پومبال مصلح
  پیروزي گذشته
 • فصل یازدهم : اسپانیا و نهضت روشنگري:
  اوضاع محیط
  فیلیپ پنجم
  فردیناند ششم
  نهضت روشنگري وارد اسپانیا میشود
  کارلوس سوم
  حکومت جدید
  اصلاح دینی اسپانیا
  اقتصاد جدید
  خلق و خوي مردم اسپانیا
  ذهن اسپانیایی
  هنر اسپانیا
  فرانثیسکو د گویا اي لوئینتس
  رشد و نمو
  ماجراي عشقی
  نقطه اوج
  انقلاب
  ناپیدایی تدریجی
 • فصل دوازدهم : خداحافظ ایتالیا:
  گردش خداحافظی
  پاپها، پادشاهان، و یسوعیان
  قانون و بکاریا
  ماجراجویان
  کالیوسترو
  کازانووا
  وی نکلمان
  هنرمندان
  موسیقی
  آلفیري
 • فصل سیزدهم : نهضت روشنگري در اتریش:
  امپراطوري جدید
  ماري ترز
  رشد یوزف
  مادر و پسر
  مستبد
  امپراطور و امپراطوري
  فرشته مرگ
 • فصل چهاردهم : اصلاح وضع موسیقی
  کریستوف ویلیبالد گلوك
  یوزف هایدن
  فصل پانزدهم : موتسارت
  پسر اعجاب انگیز
  نوجوانی
  موسیقی و ازدواج
  در پاریس
  سالزبورگ و وین
  آهنگساز
  روح و جسم
  اوج
  حضیض
  رکوئیم
 • کتاب چهارم اسلام و شرق اسلاوي
 • فصل شانزدهم : اسلام
  ترکان
  اسلام در آفریقا
  ایران
 • فصل هفدهم : میان پرده روسیه
  کار و فرمانروایی
  مذهب و فرهنگ
  اوضاع سیاسی روسیه
  الیزابت پتروونا
  پطر و کاترین
  پطر سوم
 • فصل هجدهم : کاترین بزرگ:
  فرمانرواي مستبد
  عاشق پیشه
  فیلسوف
  کشوردار
  اقتصاددان
  جنگجو
  به عنوان یک زن
  ادبیات
  هنر
  پایان سفر
 • فصل نوزدهم : تجاوز بر لهستان:
  منظره لهستان
  پادشاهان ساکسی
  پونیاتوفسکی
  نخستین تجزیه
  نهضت روشنگري لهستان
  تقسیم
 • کتاب پنجم شمال پروتستان
 • فصل بیستم : آلمان عهد فردریک:
  فردریک پیروز
  نوسازي پروس
  امیرنشینها
  نهضت روشنگري در آلمان
  گوتهولد لسینگ
  عکسالعمل مکتب رمانتیک
  شتورم اوند درانگ
  هنرمندان
  بعد از باخ
  در آلته فریتس
 • فصل بیست و یکم : کانت
  مقدمه
  نقد عقل محض
  نقد عقل عملی
  نقد قضاوت
  مذهب و عقل
  مصلح
  آثار پس از مرگ
 • فصل بیست و دوم : راههاي وایمار:
  آتن آلمان
  ویلانت
  گوته پرومتئوس
  رشد و نمو
  گوتس و ورتر
  ملحد جوان
  هردر
  دوران کارآموزي شیلر
 • فصل بیست و سوم : شکفتگی و ایمار
  دنبالۀ ویلانت
  هردر و تاریخ
  گوته عضو شورا
  گوته در ایتالیا
  گوته در انتظار
  شیلر در انتظار
  شیلر و گوته
 • فصل بیست و چهارم : گوته، پیر دیر
  گوته و ناپلئون
  فاوست: بخش اول
  پیر دیر عاشق
  دانشمند
  فیلسوف
  فاوست: بخش دوم
  نیل به آرزوها
 • فصل بیست و پنجم : یهودیان:
  تنازع بقا
  آرامش رازورانه
  موزس مندلسون
  به سوي آزادي
 • فصل بیست و ششم : از ژنو تا استکهلم
  سویسیها
  هلندیها
  دانمارکیها
  سوئدیها
  سیاست
  گوستاو سوم
  جنبش روشنگري سوئد
  قتل گوستاو
 • کتاب ششم انگلستان جانسن
 • فصل بیست و هفتم : انقلاب صنعتی
  علل
  اجزا و عناصر ترکیب کننده
  شرایط و احوال
  عواقب
 • فصل بیست و هشتم : نمایشنامۀ سیاسی:
  ساختمان سیاسی
  شخصیتهاي اول نمایشنامه
  پادشاه علیه پارلمنت
  پارلمنت علیه مردم
  انگلستان علیه امریکا
  انگلستان و هندوستان
  انگلستان و انقلاب فرانسه
  قهرمانان از صحنه خارج میشوند
 • فصل بیست و نهم : مردم انگلستان:
  شیوههاي انگلیسی
  اخلاقیات انگلیسیها
  ایمان و شک
  بلکستون، بنتم، و قانون
  تئاتر
  نمایش
  گریک
  لندن
 • فصل سی عصر رنلدز
  موسیقیدانان
  معماران
  وجوود
  جاشوا رنلدز
  تامس گینزبره
 • فصل سی و یکم : همسایگان انگلستان
 • ایرلند عصر گرتن
  دورنماي اسکاتلند
  جنبش روشنگري اسکاتلند
  ادم سمیث
  جیمز بازول
  بچه خرس
  بازول در خارج
  بازول در موطن خود
 • فصل سی و دوم : صحنۀ ادبی
  مطبوعات
  لا رنس سترن
  فنی برنی
  هوریس والپول
  ادوارد گیبن
  مرحلۀ آمادگی
  کتاب
  گیبن به عنوان یک مرد
  گیبن تاریخنویس
  چترتن و کوپر
  آلیور گولدسمیث
 • فصل سی و سوم : سمیوئل جانسن
 • سالهاي ادبار
  فرهنگ زبان
  محفل مسحور
  خرس بزرگ
  ذهن محافظه کارانه
  خزان عمر
  رهایی از بند
  مرگ بازول
 • کتاب هفتم سقوط فرانسۀ فئودال
 • فصل سی و چهارم : شکوه آخرین:
  وراث تاج و تخت
  حکومت
  ملکۀ باکره
  پادشاه خوش باطن
  وزارت تورگو،
  نخستین دوران وزارت نکر
  فرانسه و امریکا
 • فصل سی و پنجم : مرگ و فیلسوفان
  پایان ولتر
  نیمتاب در فرانسه
  ستایش تا حد پرستش
  تأثیر ولتر
  پایان سخن دربارة روسو
  روح سرگردان
  تأثیر روسو
  مارش عزا
  آخرین فیلسوف
  فیلسوفان و انقلاب
 • فصل سی و ششم : در آستانه
 • مذهب و انقلاب
  زندگی در لبۀ پرتگاه
  سالوانداران
  موسیقی
  هنر در دوران سلطنت لویی شانزدهم
  ادبیات
  بومارشه
 • فصل سی و هفتم : تجزیه و تحلیل انقلاب
 • نجبا و انقلاب
  دهقانان و انقلاب
  صنایع و انقلاب
  بورژوازي و انقلاب
  تجمع نیروها
 • فصل سی و هشتم : از هم پاشیدگی سیاسی
  قضیۀ گردنبند الماس
  کالون
  لومنی دو برین
  بار دیگر نکر
  ورود میرابو به صحنه
  آخرین تمرین
  اتاژنرو
  به سوي باستیل
  آخرین پیام

 کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت -جلد دهم،روسو و انقلاب  شامل 136 فایل mp3 به مدت 68 ساعت آماده دانلود است