خانه / دانلود / مقاله: بررسي تجربيات مهندسي مجدد در ايران

مقاله: بررسي تجربيات مهندسي مجدد در ايران

بهروز زارعي دكتراي مديريت
سوفيا فركيش دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

چكيده
امروزه، انطباق با تغييرات سريع محيطي و كسب انعطاف پذيري ضرورتي اجتناب ناپذير است . لازمه اين كار دگرگون
سازي كسب و كار ، جهت انطباق با تغييرات محيطي است . يكي از شناخته شده ترين راهبردهاي دگرگون سازي كسب و
كار، مهندسي مجدد مي باشد . البته عليرغم اثربخشي بالا ي مهندسي مجدد پياده سازي اين پروژه ها در بيشتر موارد با
شكست مواجه مي شود . هدف ازاين تحقيق شناسايي عوامل حياتي موفقيت و شكست پروژه هاي مهندسي مجدد در
داخل كشور مي باشد . بدين منظور از طرحهايي كه با عنوان مهندسي مجدد اجرا شده يا ماهيتي مشابه با پروژه هاي
مهندسي مجدد داشته اند انتخاب و به بررسي عوامل موثر بر پروژ ه هاي مهندسي مجدد در آنها پرداخته شده است . اين
عوامل در هفت دسته كلي ، آمادگي سازمان براي اجراي تغيير، برنامه ريزي، شناخت و طراحي، ارزيابي، فرهنگ و تغيير و
تكنولوژي اطلاعات ، طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است . بررسيها از طريق مطالعه مستندات، انجام مصاحبه هاي
باز و توزيع پرسشنامه انجام گرفته است . نتايج حاصل از انجام بررسيها وضعيت متوسط رو به پاييني را براي پروژه هاي
مورد بررسي نشان مي دهد. اين امر حكايت از عدم دستيابي به نتايج كامل و مورد انتظار از پروژه ها دارد. عمده عواملي را
كه مي توان در اين امر موثر دانست عبارتند از : عدم آمادگي سازمانها در اجراي پروژه مهندسي مجدد و مواجهه با تغيير،
عدم توجه به تكنولوژي ا طلاعات، مشاركت نكردن افراد سازمان در انجام پروژه، عدم حمايت مدير ارشد و وجود
مقاومتهايي د ر بين مديران مياني و پرسنل سازمان در برابر پروژه .

رایگان – افزودن به سبدخرید

حتما ببینید

روش عملی ساخت کتاب صوتی ،روش تولید کتاب صوتی، ویرایش کتاب صوتی

روش عملی تولید کتاب صوتی

روش ساخت کتاب صوتی  Audiobook این روزها روش های مطالعه با پیشرفت تکنولوژی وافزایش مشغله …