مقاله: بررسي تجربيات مهندسي مجدد در ايران

بهروز زارعي دكتراي مديريت
سوفيا فركيش دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

چكيده
امروزه، انطباق با تغييرات سريع محيطي و كسب انعطاف پذيري ضرورتي اجتناب ناپذير است . لازمه اين كار دگرگون
سازي كسب و كار ، جهت انطباق با تغييرات محيطي است . يكي از شناخته شده ترين راهبردهاي دگرگون سازي كسب و
كار، مهندسي مجدد مي باشد . البته عليرغم اثربخشي بالا ي مهندسي مجدد پياده سازي اين پروژه ها در بيشتر موارد با
شكست مواجه مي شود . هدف ازاين تحقيق شناسايي عوامل حياتي موفقيت و شكست پروژه هاي مهندسي مجدد در
داخل كشور مي باشد . بدين منظور از طرحهايي كه با عنوان مهندسي مجدد اجرا شده يا ماهيتي مشابه با پروژه هاي
مهندسي مجدد داشته اند انتخاب و به بررسي عوامل موثر بر پروژ ه هاي مهندسي مجدد در آنها پرداخته شده است . اين
عوامل در هفت دسته كلي ، آمادگي سازمان براي اجراي تغيير، برنامه ريزي، شناخت و طراحي، ارزيابي، فرهنگ و تغيير و
تكنولوژي اطلاعات ، طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است . بررسيها از طريق مطالعه مستندات، انجام مصاحبه هاي
باز و توزيع پرسشنامه انجام گرفته است . نتايج حاصل از انجام بررسيها وضعيت متوسط رو به پاييني را براي پروژه هاي
مورد بررسي نشان مي دهد. اين امر حكايت از عدم دستيابي به نتايج كامل و مورد انتظار از پروژه ها دارد. عمده عواملي را
كه مي توان در اين امر موثر دانست عبارتند از : عدم آمادگي سازمانها در اجراي پروژه مهندسي مجدد و مواجهه با تغيير،
عدم توجه به تكنولوژي ا طلاعات، مشاركت نكردن افراد سازمان در انجام پروژه، عدم حمايت مدير ارشد و وجود
مقاومتهايي د ر بين مديران مياني و پرسنل سازمان در برابر پروژه .