فایل صوتی سخنرانی دکتر ایرج شهبازی در باره شادی و انواع آن

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

فایل صوتی سخنرانی دکتر ایرج شهبازی در باره شادی و انواع آن مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان تابستان 1396

شادی چیست و انواع آن کدام است؟ شادی حقیقی چیست؟  اینها سوالات مهمی هستند که نوع بشر همواره از خود میپرسد.

انسان همیشه حیران و سردرگم بوده که این احساس شادی چیست و چه عواملی باعث به وجود آمدن آن میشود و چطور میتوان برای مدتی طولانی شاد بود!

آیا شادی یک کنش فیزیکی و یا تأثیر هورمون‌های خاصی در بدن است؟ آیا شادی وابسته به شرایط خارجی خاصی است؟ یا به نوعی درونی، ذهنی یا احساسی است؟

انسانها در اکثر موارد پیش فرض های غلطی در مورد شادی دارند و نمی دانند که شادی حقیقی کدام است و چگونه میتوان بدان دست یافت.

دکتر ایرج شهبازی

در  سخنرانی دکتر ایرج شهبازی در باره شادی و انواع آن و چیستی شادی حقیقی  بحث شده است

موضوعات مورد بحث:

  • انواع شادی
  • شادی حقیقی
  • پیش‌فرض‌های نادرست دربارۀ شادی
  • شادی مولانا

جملاتی از متن سخنرانی:

ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن از ﺣﯿﺚ اﻧﺪوﻫﻨﺎﮐﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺪاومِ زﻧﺪﮔﯽِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ اﻧﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ:

ﺗـــﻮ ﻫﻤـــﺎن ﮐـﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪِ ﺷﺮق      ﺑـــــﺎ ﻧﻔــــﺎق و ﺣﯿــــــﻠﻪ و دزديّ و زٓرٕق

ﺗـــﻮ ﻋﺴــــﻞ، ﻣـــــﺎ ﺳﺮﮐﻪ در دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ      دﻓـــــﻊِ اﯾﻦ ﺻﻔــــــﺮا ﺑـُـــﻮٓد ﺳــﺮﮐﻨﮕﺒﯿﻦ

ﺳـــــﺮﮐﻪ اﻓــــﺰودﯾﻢ ﻣــــﺎ ﻗــــﻮمِ زٓﺣﯿﺮ        ﺗـــــﻮ ﻋﺴــــــﻞ ﺑِﻔْـــــﺰا، ﮐَـــﺮَم را واﻣﮕﯿر

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﺎدي ﯾﮏ ﻋﺎرف و ﺷﺎدي ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ، وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎدي ﻫﺎي دروﻧﯽِ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼً واﻗﻌﯽ اﻧﺪ

فایل های صوتی سخنرانی دکتر شهبازی را میتوانید در ادامه دانلود کنید و به همراه آنها فایل های پی دی اف اشعار استفاده شده در سخنرانی را دریافت نمایید

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب