شاهنامه خوانی با خوانش و تفسیر استاد زاگرس و دکتر محجوب

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی شاهنامه – شاهنامه خوانی با خوانش و تفسیر دکتر زاگرس زند و دکتر محمد جعفر محجوب

دکتر زاگرس زند:

دکتر زاگرس زند

عنوان رساله ی دکتری: سنجش روایت تاریخی شه نامه ی فردوسی با تواریخ سده های نخستین اسلامی (از پادشاهی شیرویه تا فروپاشی ساسانیان). استاد راهنما: دکتر روزبه زرین کوب، استادان مشاور: دکتر جلال خالقی مطلق و  دکتر محمدباقر وثوقی. ۱۳۹۵٫

دکتر زند : شاهنامه افزون بر ارزش های ادبی و اسطوره ای، از مهمترینِ منابع تاریخ ایران باستان به ویژه در تاریخ ساسانیان است.


دکتر محمد جعفر محجوب:

 شاهنامه خوانی با صدای محمد جعفر محجوب
دکتر محمد جعفر محجوب

محمد جعفر محجوب (۱۳۰۳ تهران – ۱۳۷۴ لس آنجلس، کالیفرنیا )، نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود.

درجهٔ دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران سال ۱۳۴۲

آثار دکتر محمدجعفر محجوب:

  • آئین جوانمردی یا فتوت. نیویورک
  • آف‍ری‍ن ف‍ردوس‍ی‌. ت‍ه‍ران: م‍رواری‍د
  • ادب‍ی‍ات ع‍ام‍ی‍ان‍هٔ ای‍ران: م‍ج‍م‍وع‍ه م‍ق‍الات درب‍ارهٔ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و آداب و رس‍وم م‍ردم ای‍ران‌
  • از هفت پیکر تا هشت بهشت: تاملاتی در شعر فارسی.
  • ت‍ح‍ق‍ی‍ق در اح‍وال و آث‍ار و اف‍ک‍ار و اش‍ع‍ار ای‍رج م‍ی‍رزا و خ‍ان‍دان و ن‍ی‍اک‍ان او
  • خ‍اک‍س‍ت‍ر ه‍س‍ت‍ی‌. ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای از ب‍زرگ ع‍ل‍وی. ت‍ه‍ران
  • درب‍اره ک‍ل‍ی‍ل‍ه و دم‍ن‍ه: ت‍اری‍خ‍چ‍ه، ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا، و دو ب‍اب ت‍رج‍م‍ه ن‍ش‍ده از ک‍ل‍ی‍ل‍ه و دم‍ن‍ه‌
  • س‍ب‍ک خ‍راس‍ان‍ی در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی: ب‍ررس‍ی م‍خ‍ت‍ص‍ات س‍ب‍ک‍ی ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی از آغ‍از ظه‍ور ت‍ا پ‍ای‍ان ق‍رن پ‍ن‍ج‍م ه‍ج‍ری‌

در این محصول لینک دانلود فایل هایی بدین شرح تقدیم شده است:

1-  کتاب صوتی شاهنامه خوانی با شرح و تفسیر توسط دکتر زاگرس زند به مدت 5 ساعت

2- خوانش و شرح و تفسیر شاهنامه با صدای دکتر محمد جعفر محجوب به مدت 8 ساعت


ممکن است محصولات زیر را هم دوست داشته باشید:

مشاهده نقد و بررسی این کتاب