شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات از روی شاهنامه فردوسی انتشارات سخن (۴ جلدی چاپ ۹۴) ویرایش دکتر جلال خالقی مطلق
با سپاس از کار ارزشمند استاد تات ، این صفحه به تدریج تکمیل می شود

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP
0 تومان

اگر این کتاب را دوست دارید'به ما بگید

پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات از روی شاهنامه فردوسی انتشارات سخن (۴ جلدی چاپ ۹۴) ویرایش دکتر جلال خالقی مطلق

فهرست فایل های صوتی شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- بخش اول دیباچه

۱- دیباجه به نام خداوند جان و خرد

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات-دیباچه

۲-گفتار اندر ستایش خرد

۳ گفتار اندر ستایش آفرینش

۴ گفتار اندر آفرینش مردم

۵ گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه

۶ گفتار اندر ستایش پیغامبر

۷ گفتار در فراهم آوردن شاهنامه

۸ داستان ابومنصور دقیقی

۹ گفتاراندر داستان دوست مهربان

۱۰ ستایش امیر منصور

۱۱ ستایش سلطان محمود

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- بخش دوم پیشدادیان

۱۲ پادشاهی گیومرت سی سال بود

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات-پادشاهی گیومرث

۱۳ پادشاهی هوشنگ چهل سال بود

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات-پادشاهی هوشنگ

۱۴ پادشاهی طهمورت سی سال بود

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات-پادشاهی طهمورس

۱۵ پادشاهی جمشید هفتسد سال بود

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات-پادشاهی جمشید

۱۸ ۱۷ ۱۶ گفتار اندر داستان مرداس

۱۹ پادشاهی ضحاک هَزار سال بود

۲۰ گفتار اندر خواب دیدن ضحاک

۲۱ زادن آفریدون از مادر

۲۲ داستان کاوه ی آهنگر با ضحاک تازی

۲۳ تا۲۵ رفتن آفریدون به جنگ ضحاک

۲۶ تا ۲۹ پادشاهی فریدون پانسد سال بود

۳۰ آزمودن فریدون جهان را بر پسران (بخش۱)

۳۱ و ۳۲ بخش کردن آفریدون جهان را بر پسران

۳۳ و ۳۴ نامه آفربدون به سلم به سلم و تور

۳۵ گفتار اندر زادن منوچهر از مادر (بخش۱)

۳۶ گفتار اندر زادن منوچهر از مادر (بخش2)

۳۷ آمدن سلم و تور به جنگ آفریدون (بخش۱)

۳۸ آمدن سلم و تور به جنگ آفریدون (بخش2)

۳۹ نامه فرستادن منوچهر به نزدیک شاه آفریدون (بخش۱)

۴۰ نامه فرستادن منوچهر به نزدیک شاه آفریدون (بخش 2)

۴۱ نامه فرستادن منوچهر به نزدیک شاه آفریدون (بخش3)

۴۲ پادشاهی منوچهر سدو بیست سال بود

شاهنامه خوانی -پیشدادیان ،داستان زال و رودابه

۴۳ شاهنامه خوانی داستان زال و رودابه

۴۴ خواب دیدن سام نریمان (بخش۱)

۴۵ خواب دیدن سام نریمان (بخش 2)

۴۶ داستان زال با مهراب (بخش۱)

۴۷ داستان زال با مهراب (بخش۲)

۴۸ داستان زال با مهراب (بخش۳)

۴۹ رفتن زال به نزد روداوه

۵۰ سخن گفتن زال با موبدان

۵۱ نامه نبشتن زال به پدرش سام

۵۲ آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه

۵۳ آگاهی یافتن سیندخت از کار روداوه

۵۴ آگاهی یافتن شاه منوچهر از پیوند گرفتن زال با دختر مهراب

۵۵ آگاهی یافتن سام از آمدن پسرش زال

۵۶ نامه فرستادن سام نریمان به شاه منوچهر

۵۷ گفتار اندر خشم گرفتن مهراب بر سیندخت و رفتن سیندخت نزد سام

۵۸ آگاهی منوچهر از آمدن زال

۵۹ سخن پرسیدن موبدان از زال

۶۰ باز آمدن زال به نزد سام

۶۱ زادن رستم از مادر به پیروزی

۶۲ آمدن سام به نزدیک رستم

۶۳ پادشاهی نوذر هفت سال بود

۶۴ آگاهی پشنگ از مرگ منوچهر

۶۵ آمدن افراسیاب به جنگ نوذر 1

۶۶ آمدن افراسیاب به جنگ نوذر 2

۶۷ گفتار اندر داستان شَماساس

۶۸ پادشایی افراسیاب در ایران

۶۹ پادشاهی زو طهماسپ ، آگاهی یافتن افراسیاب از مرگ زوطهماسپ ، گزینش رخش برای رستم

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات
شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- بخش سوم کیانیان

۷۰ پادشاهی کیقباد سد سال بود

۷۱ نامه ی پشنگ نزد کیقباد

۷۲ پادشاهی کیکاووس سد و بیست سال بود

۷۳ گفتار اندر شدن کیکاوس به مازندران

۷۴ آگاهی دادن کیکاوس زال را

۷۵ هفت خان رستم، یکم، دویم، سیم

۷۶ خان چهارم و پنجم

۷۷ خان ششم رستم

۷۸ خان هفتم رستم

۷۹ نامه کیکاوس به شاه مازندران

۸۰ نامه کاوس به شاه مازندران

۸۱ جنگ شاه مازندران با کیکاوس و ایرانیان

۸۲ رسیدن کاوس به ایران

۸۳ شاهنامه خوانی داستان جنگ هاماوران

۸۴ داستان جنگ مازندران

۸۵ آگاهی رستم از کار کیکاوس

۸۶ آگاهی رستم از کار کیکاوس

۸۷ خانه ساختن و پرواز کیکاوس

۸۸ داستان رستم و هفت گردان

۸۹ آگاهی افراسیاب از آمدن رستم

۹۰ شاهنامه خوانی داستان رستم و سهراب

۹۱ آمدن تهمینه به بالین رستم

۹۲ زادن سهراب از مادر

۹۳ آمدن سهراب بایران و دزسپید

۹۴ نامه گژدهم به کاوس

۹۵ نامه کاوس به نزد رستم

۹۶ نامه کاوس به نزدیک رستم

۹۷ پرسیدن سهراب نشان خیمه ها

۹۸ شدن سهراب به لشکرگاه کاوس

۹۹ شدن سهراب به لشکرگاه کاوس

۱۰۰ جنگ دویم سهراب با رستم و افگندن سهراب رستم را

۱۰۱ افگندن رستم سهراب را

۱۰۲ افگندن رستم سهراب را

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- داستان سیاوخش

۱۰۳ داستان سیاوخش

۱۰۴ گفتاراندر زادن سیاوَخش

۱۰۵ عشق سوداوه بر سیاوخش

۱۰۶ عشق سوداوه بر سیاوخش

۱۰۷ عشق سوداوه بر سیاوخش

۱۰۸ گذشتن سیاوخش برآتش

۱۰۹ آگاهی کاوس از آمدن افراسیاب

۱۱۰ نامه سیاوخش به نزدیک پدر

۱۱۱ خواب دیدن افراسیاب

۱۱۲ خواب دیدن افراسیاب

۱۱۳ نامه نبشتن سیاوخش به کاوس

۱۱۴ پاسخ نامه سیاوخش از کاوس

۱۱۵ فرستادن زنگه نزد افراسیاب

۱۱۶ پاسخ افراسیاب به سیاوش

۱۱۷ رفتن سیاوش به ترکستان

۱۱۸ گوی زدن سیاوش و افراسیاب

۱۱۹ سخن گفتن پیران با سیاوش

۱۲۰ پیوند کردن سیاوخش با افراسیاب بخش 1

۱۲۱ پیوند کردن سیاوش با افراسیاب بخش 2

۱۲۲ نامه افراسیاب به سیاوش

۱۲۳ هنر سیاوخش پیش کرسیوز بخش 1

۱۲۴ هنر سیاوخش پیش کرسیوز بخش 2

۱۲۵ آمدن کرسیوز نزد سیاوخش

۱۲۶ نامه سیاوخش به افراسیاب

۱۲۷ خواب دیدن سیاوخش

۱۲۸ رسیدن افراسیاب به سیاوش

۱۲۹ کشته شدن سیاوخش

۱۳۰ زادن کیخسرو از مادر

۱۳۱ بردن کیخسرو نزد افراسیاب

۱۳۲ داستان کین سیاوخش

۱۳۳ آگاهی افراسیاب از آمدن رستم

۱۳۴ کشته شدن پیلسم بر دست رستم

۱۳۵ پادشایی رستم به توران

۱۳۶ حال زُواره با تُرک در نخچیرگاه سیاوش

۱۳۷ خواب دیدن گودرز سروش را

۱۳۸ داستان رفتن گیو به ترکستان

۱۳۹ یافتن گیو کیخسرو را

۱۴۰ رسیدن کیخسرو به شبرنگ بهزاد

۱۴۱ آگاهی پیران از گریختن کیخسرو

۱۴۲ اندرشدن پیران ویسه پس گیو و فریگیس

۱۴۳ آگهی افراسیاب ازگریختن کیخسرو و فریگیس

۱۴۴ رسیدن کیخسرو و مادرش و گیو به کنار جیحون

۱۴۵ رسیدن گیوو کیخسرو به ایران زمین

۱۴۶ رسیدن کیخسرو به تخت کاوس

۱۴۷ رفتن کیخسرو به دز بهمن

شاهنامه خوانی – داستان پادشاهی کیخسرو

۱۴۸ پادشاهی کیخسرو شست سال بود

۱۴۹ عرض دادن کیخسرو لشکر را 1

۱۵۰ عرض دادن کیخسرو لشکر را 2

۱۵۱ بر گذشتن لشکر ایران نزد کیخسرو

۱۵۲ داستان فرود سیاوخش

۱۵۳ آگاهی یافتن فرود از آمدن لشکر ایران

۱۵۴ دیدن توس فرود و نخوار را بر کوه

۱۵۵ نبرد ریونیز با فرود و رفتن زرسپ پسر توس به نبرد توس

۱۵۶ رفتن توس ِ نوذر به نبرد فرود

۱۵۷ رفتن گیو به نبرد فرود

۱۵۸ نبرد بیژن با فرود -خواب دیدن جریره مادر فرود

۱۵۹ رزم فرود با ایرانیان و کشته شدن فرود

۱۶۰ رزم کاسه رود و نبرد بیژن با بلاشان

۱۶۱ آگاهی یافتن افراسیاب از آمدن لشکر ایران

۱۶۲ آمدن تژاو به جنگ ایرانیان

۱۶۳ شبیخون پیران برتوس

۱۶۴ گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیخسرو به فریبرز کاوس -نشستن فریبرز کاوس به جای توس نوذر

۱۶۵ جنگ پَشنلاوَن

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- داستان بهرام گودرز

۱۶۶ داستان بهرام گودرز

۱۶۷ رفتن گیوو بیژن پس بهرام

۱۶۸ گریختن لشگر ایران ازپیران

۱۶۹ داستان کابوس کُشانی

۱۷۰ رفتن توس و به جنگ پیران

۱۷۱ نبرد توس با هومان ویسه

۱۷۲ نبرد دویم توس با پیران

۱۷۳ داستان بازار جادو

۱۷۴ گریختن توس به کوه هماون

۱۷۵ آمدن پیران ویسه به نزد هومان و تاختن توس و گیو و رهام بر سر ترکان

۱۷۶ آگاهی کیخسرو از شکست لشکر

۱۷۷ خواب دیدن توس سیاوخش را

۱۷۸ خواب دیدن توس سیاوش را

۱۷۹ آگاهی گودرز از آمدن لشکر

۱۸۰ رسیدن فریبرز به کوه هماون

۱۸۱ رزم کاوس با ایرانیان

۱۸۲ رزم کاوس با ایرانیان

۱۸۳ رزم رستم با اشکبوس

۱۸۴ رزم رستم با اشکبوس

۱۸۵ رزم رستم با کاموس کُشانی

۱۸۶ رزم چنگش با رستم

۱۸۷ رفتن هومان نزد رستم

۱۸۸ آمدن پیران نزد رستم

۱۸۹ آمدن پیران نزد رستم

۱۹۰ آمدن پیران نزد رستم

۱۹۱ آمدن پیران بار دویم

۱۹۲ رزم رستم با شنگُل

۱۹۳ کشته شدن گهار بر دست رستم

۱۹۴ گرفتن رستم خاقان چین را

۱۹۵ گرفتن رستم خاقان چین را

۱۹۶ نامه رستم به کیخسرو

۱۹۷ پاسخ نامه رستم از کیخسرو

۱۹۸ رسیدن رستم به دز مردم خور

۱۹۹ آگاهی افراسیاب از آمدن رستم

۲۰۰ آگاهی افراسیاب از آمدن رستم

۲۰۱ رزم رستم با پولادوند

۲۰۲ گریختن افراسیاب ازرستم

۲۰۳ داستان رستم با اُکوانِ دیو

۲۰۴ رفتن افراسیاب از پس رستم

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- داستان بیژن و منیژه

۲۰۵ داستان بیژن و منیژه 1

۲۰۶ داستان بیژن و منیژه 2

۲۰۷ آگاهی افراسیاب از کار منیژه

۲۰۸ آمدن پیران نزد افراسیاب

۲۰۹ بازگشتن گرگین به ایران

۲۱۰ بازگشتن گرگین میلاد بی بیژن بدایران

۲۱۱ نامه کیخسرو به رستم

۲۱۲ نامه کیخسرو به رستم

۲۱۳ ستایش رستم بر کیخسرو

۲۱۴ پیغام گرگین به رستم

۲۱۵ رفتن رستم به ترکستان

۲۱۶ آمدن منیژه نزدیک رستم

۲۱۷ رفتن رستم به سرچاه بیژن

۲۱۸ رزم رستم با افراسیاب

۲۱۹ آمدن رستم و بیژن به ایران

۲۲۰ داستان دوازده رخ

۲۲۱ آگاهی کیخسرو از آمدن افراسیاب

۲۲۲ رسیدن گودرز به کَنارزیبد

۲۲۳ بازگشتن گیو از پیش پیران

۲۲۴ آمدن بیژن و جنگ خواستن

۲۲۵ آمدن هومان به لشگر ایران

۲۲۶ آمدن هومان به لشکر ایران

۲۲۷ خواستن بیژن جنگ هومان را

۲۲۸ خواستن بیژن جنگ هومان را

۲۲۹ رزم هومان با هومان ویسه

۲۳۰ رزم بیژن با هومان ویسه

۲۳۱ شبیخون نستهن ویسه

۲۳۲ نامه گودرز به کیخسرو

۲۳۳ پاسخ نامه گودرز از کیخسرو

۲۳۴ نامه پیران به گودرز

۲۳۵ پاسخ گودرز به نامه پیران

۲۳۶ پیغام پیران به افراسیاب

۲۳۷ پاسخ افراسیاب به پیران

۲۳۸ جنگ ایرانیان و تورانیان 1

۲۳۹ جنگ ایرانیان با تورانیان 2

۲۴۰ جنگ ایرانیان با تورانیان 3

۲۴۱ جنگ ایرانیان و تورانیان 4

۲۴۲ رسیدن گودرز و پیران به هم

۲۴۳ نبرد فریبرز کاوس با گلباد – گیوگودرز با گروی زره – گرازه با سیامک – فروهل بازنگله – رهام با بارمان- بیژن با رویین

۲۴۴ نبرد هجیر بسپارم و با سپهرم زنگه- شاوران با اخواشت- گرگین با اندریمان_پرته با گهرم

۲۴۵ نبرد گودرز با پیران ویسه

۲۴۶ آگهی ازآمدن کیخسرو

۲۴۷ گریختن برادران پیران

۲۴۸ رفتن بیژن پس گستهم

۲۴۹ رسیدن بیژن به گستهم

۲۵۰ رسیدن کیخسرو به سپاه ایران

۲۵۱ زینهار خواستن لشکر توران

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات-داستان جنگ بزرگ کیخسرو

۲۵۲ داستان جنگ بزرگ کیخسرو

۲۵۳ آغاز داستان

۲۵۴ آگاهی افراسیاب از مرگ پیران

۲۵۵ آگهی افراسیاب از مرگ پیران

۲۵۶ آگهی کیخسرو از آمدن افراسیاب

۲۵۷ پیغام افراسیاب به کیخسرو 1

۲۵۸ پیغام افراسیاب به کیخسرو 2

۲۵۹ پاسخ کیخسرو به افراسیاب

۲۶۰ آمدن شیده به جنگ کیخسرو 1

۲۶۱ آمدن شیده به جنگ کیخسرو 2

۲۶۲ رزم دویم کیخسرو با افراسیاب

۲۶۳ رزم دویم کیخسرو با افراسیاب

۲۶۴ پیروزی کیخسرو بر افراسیاب

۲۶۵ نامه کیخسرو به کیکاوس

۲۶۶ آگاهی افراسیاب ازکیخسرو

۲۶۷ آگاهی افراسیاب ازکیخسرو

۲۶۸ رسیدن کیخسرو به کنگ بهشت

۲۶۹ پیغام افراسیاب به کیخسرو

۲۷۰ پاسخ کیخسرو افراسیاب را

۲۷۱ رسیدن جهن پیش پدر 1

۲۷۲ رسیدن جهن پیش پدر 2

۲۷۳ رسیدن جهن پیش پدر 3

۲۷۴ نامه کیخسرو به کاوس شاه

۲۷۵ پیغام افراسیاب به کیخسرو

۲۷۶ شبیخون افراسیاب بر کیخسرو

۲۷۷ شبیخون افراسیاب بر کیخسرو

۲۷۸ فرستادن گیوپیش کاوس

۲۷۹ پاسخ کیخسرو از کاوس

۲۸۰ رزم کیخسرو با شاه مُکران

۲۸۱ رسیدن کیخسرو به کنگ دز

۲۸۲ بازگشتن کیخسرو بدایران

۲۸۳ افراسیاب بردست هوم

۲۸۴ رسیدن گودرز به نزدیک هوم

۲۸۵ کشتن کیخسرو افراسیاب را

۲۸۶ سیرشدن کیخسرو از پادشایی

۲۸۷ رفتن گیو در پی زال و رستم

۲۸۸ آمدن زال و ستم و پنددادن

۲۸۹ پنددادن زال کیخسرو را

۲۹۰ پوزش زال از کیخسرو

۲۹۱ خواهش ایرانیان از کیخسرو

۲۹۲ پادشایی دادن لهراسب را

۲۹۳ اندرز کردن خسرو ایرانیان

۲۹۴ ناپدید شدن خسرو و مردن توس و فریبز و گیوو بیژن و گستهم دربرف

۲۹۵ عهد بستن لهراسب با ایران

شاهنامه خوانی – داستان پادشاهی لهراسب

۲۹۶ پادشاهی لهراسب

۲۹۷ رفتن گشتاسب به هندوستان

۲۹۸ رفتن گشتاسپ به روم

۲۹۹ داستان کتایون با گشتاسب

۳۰۰ خواستن میرین دختر قیصر

۳۰۱ رزم گشتاسپ با گرگ

۳۰۲ خواستن اهرمن دختر قیصر

۳۰۳ رزم گشتاسپ با اژدها

۳۰۴ هنرمندان گشتاسپ پیش قیصر

۳۰۵ رزم گشتاسپ با الیاس

۳۰۶ پیغام قیصر به لهراسپ

۳۰۷ پاسخ لهراسب به قیصر

شاهنامه خوانی – داستان پادشاهی گشتاسب

۳۰۸ پادشاهی گشتاسب صد و بیست سال بود، داستان جنگ گشتاسب با ارجاسپ (سخن دقیقی)

۳۰۹ پدید آمدن زردُشتِ پَیغامبر

۳۱۰ نامه ارجاسپ به گشتاسپ

۳۱۱ پاسخ نامه ارجاسپ از گشتاسپ و آگاهی یافتن گشتاسب از لشگر ارجاسب

۳۱۲ باز گفتن جاماسپ از کار لشکر

۳۱۳ رزم ارجاسپ با گشتاسپ

۳۱۴ رزم ارجاسپ با گشتاسپ

۳۱۵ رزم اسنفدیار با بیدرفش پلید

۳۱۶ گریختن ارجاسپ از اسپندیار

۳۱۷ بدگفتن کُرَزم اسپندیار را

۳۱۸ بند کردن گشتاسپ اسپندیار

۳۱۹ بازگشتن به سخن فردوسی و رزم گهرم با لهراسب

۳۲۰ آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسپ و دیگر رزم گشتاسپ با ارجاسپ

۳۲۱ آمدن جاماسپ پیش اسپندیار

۳۲۲ آمدن جاماسپ نزد اسفندیار

۳۲۳ رسیدن اسپندیار نزد گشتاسپ

۳۲۴ رزم اسپندیار با ارجاسپ

۳۲۵ داستان هفت‌خوان اسپندیار

۳۲۶ خان یکم و دویم اسفندیار

۳۲۷ خان سیم و چهارم اسپندیار

۳۲۸ گفتار اندرخان پنجم سیمرغ

۳۲۹ خان ششم اسپندیار برف

۳۳۰ خان هفتم و روایین دز

۳۳۱ آمدن خوهران ایران پیش اسپندیار

۳۳۲ کشتن اسپندیار ارجاسپ را

۳۳۳ نامه اسپندیار به گشتاسپ

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات-داستان رستم و اسپندیار

۳۳۴ داستان رستم و اسپندیار

۳۳۵ آغاز داستان

۳۳۶ رفتن اسپندیار به زاولستان 1

۳۳۷ رفتن اسپندیار به زاولستان 2

۳۳۸ پاسخ اسپندیار رستم زال

۳۳۹ رسیدن رستم و اسپندیار

۳۴۰ بازآمدن رستم نزد اسپندیار و نکوهش کردن اسفندیار سام را و پاسخ سام

۳۴۱ پاسخ دادن رستم و اسپندیار یک دیگر را

۳۴۲ هنر نمودن رستم و اسپندیار

۳۴۳ هنر نمودن رستم و اسپندیار

۳۴۴ سخن گفتن رستم با پرده سرای

۳۴۵ پنددادن زال رستم را

۳۴۶ رزم رستم با اسپندیار

۳۴۷ رزم زواره و فرامرز با نوش آذر و مهرنوش 1

۳۴۸ رزم زواره و فرامرز با نوش آذر و مهرنوش 2

۳۴۹ چاره ساختن سیمرغ وزال

۳۵۰ کشتن رستم اسپندیار را 1

۳۵۱ کشتن رستم اسپندیار را 2

۳۵۲ اندر اندرز کردن اسپندیار رستم را

۳۵۳ آگاهی گشتاسپ از مرگ اسفندیار

۳۵۴ نامه رستم به گشتاسپ

۳۵۵ داستان رستم با شغاد 1

۳۵۶داستان رستم با شغاد 2

۳۵۷ کشته شدن رستم

۳۵۸ کین خواستن فرامرز از شاه کابل

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات – پادشاهی بهمن

۳۵۹ پادشاهی بهمن شست سال بود

۳۶۰ رزم بهمن با فرامرز

۳۶۱ پادشاهی همای چهرآزاد 32 سال بود

۳۶۲ پژوهش کردن داراب نژاد خود را را از زن گازر ورفتن رشنواد به روم به رزم

۳۶۳ حال داراب با رشنواد و طاق ویران

۳۶۴ بازشناختن همای داراب را

۳۶۵ پادشاهی داراب ۱۲ سال بود

۳۶۶ گفتار اندر زادن اسکندر از مادر

شاهنامه خوانی داستان پادشاهی دارا

۳۶۷ پادشاهی دارا چهارده سال بود

۳۶۸ آمدن اسکندر به رسولی نزد دارا

۳۶۹ جنگ اول ودوم دارا با اسکندر

۳۷۰ جنگ سیم دارا و اسکندر

۳۷۱ جنگ چهارم و کشته شدن دارا

۳۷۲ اندرز کردن دارا اسکندر را و نامه اسکندر به کارداران ایران

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات
شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- بخش چهارم اسکندر

۳۷۳ پادشاهی اسکندر چهارده سال بود

۳۷۴ خواب دیدن کید هندی 1

۳۷۵ خواب دیدن کید هندی 2

۳۷۶ نامه فرستادن اسکندر به کیدهندی 1

۳۷۷ نامه فرستادن اسکندر به کیدهندی 2

۳۷۸ آزمودن اسکندر فیلسوف و پزشک هندی را

۳۷۹ نامه اسکندر به فورهندی 1

۳۸۰ رزم اسکندر با فورهندی 2

۳۸۱ رفتن اسکندر به خانه کعبه

۳۸۲ نامه اسکندر به قیدافه

۳۸۳ رفتن اسکندر به رسولی نزد قیدافه 1

۳۸۴ رفتن اسکندر به رسولی نزد قیدافه 2

۳۸۵ رفتن اسکندربه رسولی نزد قیدافه 3

۳۸۶ رفتن اسکندر به شهر برهمنان

۳۸۷ رفتن اسکندر به خاور

۳۸۸ رسیدن اسکندریه شهر هروم

۳۸۹ رفتن اسکندربه ظلمات به جستن آب حیوان

۳۹۰ ساختن اسکندر سد یاجوج و ماجوج

۳۹۱ رسیدن اسکندر به درخت گویا

۳۹۲ رفتن اسکندر به چین

۳۹۳ پاسخ نامه اسکندر از بغپور چین

۳۹۴ رسیدن اسکندر به یمن و بابل

۳۹۵ اندرز کردن اسکندر

۳۹۶ سپری شدن روزگار اسکندر

شاهنامه خوانی استاد سیاوش تات- بخش پنجم اشکانیان

۳۹۷-اشکانیان

۳۹۸ آغاز داستان و به خواب دیدن بابک ساسان را

۳۹۹ گفتار اندر زادن اردشیر از مادر

شاهنامه را آنلاین بشنوید

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : فردوسی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

داستان های اساطیری شاهنامه

داستان های اساطیری شاهنامه

در نوشته دسته بندی داستان های شاهنامه ، گفتیم که از دیدگاه منابع اصلی، داستان های شاهنامه به اساطیری­، پهلوانی، تاریخی و عامیانه ؛ در این مطلب به شرح کامل داستان های اساطیری شاهنامه می پردازیم. داستان های اساطیری شاهنامه پیش از شرح داستان های اساطیری شاهنامه شایسته است که شرح کوتاهی از مفهوم اسطوره داده شود در باب اسطوره در داستان های شاهنامه داستان اساطیری به داستانی گفته می شودکه پیش از تاريخ یا در سپیده دمان آن، در ذهن آدمیان شکل گرفته و حاکی ازکوشش …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 1940 بازدید بدون دیدگاه