دانلود جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن – عصر لویی چهاردهم

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن – عصر لویی چهاردهم، اثر ویل دورانت از سال 1643 تا سال 1715 میلادی

دانلود جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -عصر لویی چهاردهم، اثر ویل دورانت

فهرست مطالب جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن – عصر لویی چهاردهم

کتاب اول : اعتلاي فرانسه 1715- 1643

فصل اول : خورشید طلوع می کند: -1715-1643

 • مازارن و فروند
 • پادشاه
 • نیکولا فوکه
 • کولبر فرانسه را از نو میسازد
 • آداب و اخلاق
 • دربار
 • زنان پادشاه
 • پادشاه به جنگ میرود

فصل دوم : ایمان در بوته آزمایش: – 1715-1643

 • پادشاه و کلیسا
 • پورروایال
 • ژانسنیست ها و یسوعیان
 • پاسکال
 • پورروایال
 • پادشاه و هوگنوها
 • بوسوئه
 • فنلون

فصل سوم : پادشاه و هنرهاي زیبا: 1715-1643

 • سازمان هنرهاي زیبا
 • معماري
 • تزیین
 • نقاشی
 • مجسمه سازي

فصل چهارم مولیر: 1674-1622

 • تئاتر در فرانسه
 • دوره کارآموزي
 • مولیر و بانوان
 • قضیه تارتوف
 • ملحد عاشق پیشه
 • اوج افتخار
 • پرده میافتد

فصل پنجم اوج شیوه کلاسیک در ادبیات فرانسه: 1715-1643

 • وضع محیط
 • حاشیه نویسی کورنی
  راسین
 • لافونتن
  بوالو
 • اعتراض هواخواهان رمانتیسم
 • مادام دو سوینیه
 • لاروشفوکو
 • لابرویر
 • به رسم احتیاط

فصل ششم فاجعه در هلند: 1715-1649

 • هلند زیر سلطه اسپانیا
 • جمهوري هلند
 • شگفتی شیوه ژانر
 • یان دویت
 • ویلیام سوم د/ اورانژ

کتاب دوم انگلستان 1714- 1649

فصل هفتم : کرامول: 1660-1649

 • شورشی سوسیالیستی
 • شورش ایرلند
 • شورش اسکاتلند
 • آلیور مستبد
 • اوج خوشبختی پیرایشگران
 • کویکرز
 • مرگ و مالیاتها
 • راه برگشت
 • شاه باز میگردد

فصل هشتم : میلتن : 1674-1608

 • جان بانین
 • شاعر جوان
 • اصلاحطلب
 • ازدواج و طلاق
 • آزادي مطبوعات
 • منشی لاتینی
 • شاعر پیر
 • آخرین سالها

فصل نهم : بازگشت خاندان استوارت

 • شاه شادمان
 • دیگجوش مذهبی
 • اقتصاد انگلستان
 • هنر و موسیقی
 • اخلاقیات
  آداب و رسوم
 • دین و سیاست
 • توطئه پاپی
 • ک مدي پایان میپذیرد

فصل دهم : انقلاب باشکوه: 1714-1685

 • شاه کاتولیک
 • سقوط از تخت سلطنت
 • انگلستان در زمان ویلیام سوم
 • انگلستان در سلطنت ملکه آن

فصل یازدهم : از درایدن تا سویفت: 1714-1660

 • مطبوعات آزاد
 • جان درایدن
 • فهرست خردهادیبان
 • اولین و پیپس
 • دنیل دفو
 • ستیل و ادیسن
 • جانثن سویفت

کتاب سوم پیرامون 1715- 1648

فصل دوازدهم : جنگ و ستیز بر سر بالتیک: 1721-1648

 • سوئد ماجراجو
 • لهستان و سوبیسکی
 • روسیه به غرب روي میآورد
 • دانشآموزي پطر
 • کارل دوازدهم و جنگ بزرگ شمالی

فصل سیزدهم : پطر کبیر 1795-1698

 • وحشی
 • انقلاب پطر
 • عواقب

فصل چهاردهم : امپراطوري متغیر: 1715-1648

 • تجدید سازمان آلمان
 • روح آلمانی
 • هنر در آلمان
 • اتریش و ترکان

فصل پانزدهم : جنوب آماده میشود: 1715-1648

 • ایتالیاي کاتولیک
 • هنر ایتالیایی
 • سفرهاي کریستینا
 • از مونتوردي تا سکارلاتی
 • پرتغال
 • سقوط اسپانیا

فصل شانزدهم : وضع یهودیان: 1715-1564

 • سفارادیها
 • اورشلیم هلندي
 • انگلستان و یهودیان
 • اشکنازي
 • الهام هاي ایمان
 • بدعت گذاران

کتاب چهارم بلند پروازی هایی در عرصه اندیشه 1715- 1648

فصل هفدهم : از موهومپرستی تا دانشوري: 1715-1648

 • مشکلات
 • آموزش و پرورش
 • دانشوران

فصل هجدهم : دانش پژوهی: 1715-1648

 • بین الملل علوم
 • ریاضیات
 • نجوم
 • زمین
 • فیزیک
 • شیمی
 • تکنولوژي
 • زیست شناسی
 • کالبدشناسی و فیزیولوژي
 • پزشکی

فصل نوزدهم : آیزك نیوتن: 1727-1642

 • ریاضیدان
 • فیزیکدان
 • منشا و اصل گرانش
 • کتاب اصول
 • غروب

فصل بیستم : فلسفه انگلیسی: 1715-1648

 • تامس هابز
 • مدینه فاضله هرینگتن
 • خداپرستان
 • مدافعان ایمان
 • جان لاك
 • شافتسبري
 • جورج بارکلی

فصل بیست و یکم : ایمان و خرد در فرانسه: 1715-1648

 • دگرگونی هاي فلسفه دکارت
 • سیرانو دو برژاك
 • مالبرانش
 • پیر بل
 • فونتنل

فصل بیست و دوم : اسپینوزا: 1677-1632

 • بدعتگذار جوان
 • الاهیات و سیاست
 • فیلسوف
 • خداوند
 • ذهن
 • انسان
 • عقل
 • دولت
 • زنجیر نفوذ

فصل بیست و سوم : لایبنیتز: 1716-1646

 • فلسفه قانون
 • مسافرتها
 • لایبنیتز و مسیحیت
 • نقد فلسفه لاك
 • مونادها
 • آیا خداوند عادل است

کتاب پنجم فرانسه در برابر اروپا 1715 -1683

فصل بیست و چهارم : خورشید غروب می کند

 • جنگ جانشینی اسپانیا
 • غروب خدایگان

جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -عصر لویی چهاردهم، اثر ویل دورانت به مدت 62 ساعت آماده دانلود است.

 تاریخ ویل دورانت لویی چهاردهم
لویی چهاردهم
مشاهده نقد و بررسی این کتاب