دانلود جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -عصر لویی چهاردهم، اثر ویل دورانت

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -عصر لویی چهاردهم، اثر ویل دورانت از سال 1643 تا سال 1715 میلادی

دانلود جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -عصر لویی چهاردهم، اثر ویل دورانت

فهرست مطالب جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -عصر لویی چهاردهم

کتاب اول : اعتلاي فرانسه 1715- 1643

فصل اول : خورشید طلوع می کند: -1715-1643

مازارن و فروند
پادشاه
نیکولا فوکه
کولبر فرانسه را از نو میسازد
آداب و اخلاق
دربار
زنان پادشاه
پادشاه به جنگ میرود

فصل دوم : ایمان در بوته آزمایش: – 1715-1643

پادشاه و کلیسا
پورروایال
ژانسنیست ها و یسوعیان
پاسکال
پورروایال
پادشاه و هوگنوها
بوسوئه
فنلون

فصل سوم : پادشاه و هنرهاي زیبا: 1715-1643

سازمان هنرهاي زیبا
معماري
تزیین
نقاشی
مجسمه سازي

فصل چهارم : مولیر: 1674-1622

تئاتر در فرانسه
دوره کارآموزي
مولیر و بانوان
قضیه تارتوف
ملحد عاشق پیشه
اوج افتخار
پرده میافتد

فصل پنجم : اوج شیوه کلاسیک در ادبیات فرانسه: 1715-1643
وضع محیط
حاشیه نویسی کورنی
راسین
لافونتن
بوالو
اعتراض هواخواهان رمانتیسم
مادام دو سوینیه
لاروشفوکو
لابرویر
به رسم احتیاط

فصل ششم : فاجعه در هلند: 1715-1649

هلند زیر سلطه اسپانیا
جمهوري هلند
شگفتی شیوه ژانر
یان دویت
ویلیام سوم د/ اورانژ

کتاب دوم انگلستان 1714- 1649

فصل هفتم : کرامول: 1660-1649

شورشی سوسیالیستی
شورش ایرلند
شورش اسکاتلند
آلیور مستبد
اوج خوشبختی پیرایشگران
کویکرز
مرگ و مالیاتها
راه برگشت
شاه باز میگردد

فصل هشتم : میلتن : 1674-1608
جان بانین
شاعر جوان
اصلاحطلب
ازدواج و طلاق
آزادي مطبوعات
منشی لاتینی
شاعر پیر
آخرین سالها

فصل نهم : بازگشت خاندان استوارت

شاه شادمان
دیگجوش مذهبی
اقتصاد انگلستان
هنر و موسیقی
اخلاقیات
آداب و رسوم
دین و سیاست
توطئه پاپی
ک مدي پایان میپذیرد

فصل دهم : انقلاب باشکوه: 1714-1685

شاه کاتولیک
سقوط از تخت سلطنت
انگلستان در زمان ویلیام سوم
انگلستان در سلطنت ملکه آن

فصل یازدهم : از درایدن تا سویفت: 1714-1660
مطبوعات آزاد
جان درایدن
فهرست خردهادیبان
اولین و پیپس
دنیل دفو
ستیل و ادیسن
جانثن سویفت

کتاب سوم پیرامون 1715- 1648

فصل دوازدهم : جنگ و ستیز بر سر بالتیک: 1721-1648

سوئد ماجراجو
لهستان و سوبیسکی
روسیه به غرب روي میآورد
دانشآموزي پطر
کارل دوازدهم و جنگ بزرگ شمالی

فصل سیزدهم : پطر کبیر: 1795-1698

وحشی
انقلاب پطر
عواقب

فصل چهاردهم : امپراطوري متغیر: 1715-1648
تجدید سازمان آلمان
روح آلمانی
هنر در آلمان
اتریش و ترکان

فصل پانزدهم : جنوب آماده میشود: 1715-1648
ایتالیاي کاتولیک
هنر ایتالیایی
سفرهاي کریستینا
از مونتوردي تا سکارلاتی
پرتغال
سقوط اسپانیا

فصل شانزدهم : وضع یهودیان: 1715-1564
سفارادیها
اورشلیم هلندي
انگلستان و یهودیان
اشکنازي
الهام هاي ایمان
بدعت گذاران

کتاب چهارم بلندپروازی هایی در عرصه اندیشه 1715- 1648

فصل هفدهم : از موهومپرستی تا دانشوري: 1715-1648
مشکلات
آموزش و پرورش
دانشوران

فصل هجدهم : دانش پژوهی: 1715-1648
بین الملل علوم
ریاضیات
نجوم
زمین
فیزیک
شیمی
تکنولوژي
زیست شناسی
کالبدشناسی و فیزیولوژي
پزشکی

فصل نوزدهم : آیزك نیوتن: 1727-1642
ریاضیدان
فیزیکدان
منشا و اصل گرانش
کتاب اصول
غروب

فصل بیستم : فلسفه انگلیسی: 1715-1648
تامس هابز

مدینه فاضله هرینگتن
خداپرستان
مدافعان ایمان
جان لاك
شافتسبري
جورج بارکلی

فصل بیست و یکم : ایمان و خرد در فرانسه: 1715-1648
دگرگونی هاي فلسفه دکارت
سیرانو دو برژاك
مالبرانش
پیر بل
فونتنل

فصل بیست و دوم : اسپینوزا: 1677-1632
بدعتگذار جوان
الاهیات و سیاست
فیلسوف
خداوند
ذهن
انسان
عقل
دولت
زنجیر نفوذ

فصل بیست و سوم : لایبنیتز: 1716-1646
فلسفه قانون
مسافرتها
لایبنیتز و مسیحیت
نقد فلسفه لاك
مونادها
آیا خداوند عادل است

کتاب پنجم فرانسه در برابر اروپا 1715 -1683

فصل بیست و چهارم : خورشید غروب می کند
جنگ جانشینی اسپانیا
غروب خدایگان

لویی چهاردهم

 
جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -عصر لویی چهاردهم، اثر ویل دورانت  شامل 123 فایل mp3 به مدت 62 ساعت آماده دانلود است.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب