کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم انبیاء (ص)

کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم انبیاء (ص) نوشته اسماعیل هنرمندنیا

در کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران شرح کوتاهی به اختصار از زندگی و سیره عملی 42 تن از پیامبران الهی با استناد به آیات قرآن کریم و برخی روایات فراهم آمده است .

اسامی برخی پیامبران از قرار ذیل است :حضرت آدم، صالح، هود، نوح، اسماعیل، لوط، یوسف، موسی، یوشع، الیاس، یونس، لقمان، عیسی، جرجیس، زکریا و یحیی (ع) .