کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم انبیاء (ص)

کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم انبیاء (ص) نوشته اسماعیل هنرمندنیا

در این کتاب به اختصار شرح کوتاهی از زندگی و سیره عملی 42تن از پیامبران الهی با استناد به آیات قرآن کریم و برخی روایات فراهم آمده است .اسامی برخی پیامبران از قرار ذیل است :حضرت آدم، صالح، هود، نوح، اسماعیل، لوط، یوسف، موسی، یوشع، الیاس، یونس، لقمان، عیسی، جرجیس، زکریا و یحیی (ع) .