کتاب صوتی داریوش بزرگ پادشاه پارس ها

علاقه مندی
ارسال به...
2 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...
کتاب صوتی داریوش بزرگ پادشاه پارس ها نوشته پیتریولیوس یونگ ترجمه داود منشی زاده

کتاب صوتی داریوش بزرگ پادشاه پارس ها نوشته پیتر یولیوس یونگ ترجمه داود منشی زاده شخصیت و زندگی و پیروزی ها و شیوه حکومت داریوش کبیر بر اساس مستندات معتبر تاریخی شرح داده شده است

پیتر یولیوس یونگ که در سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ در کاوش های باستان شناسی جنوب ایران کار میکرده، نتیجه مطالعات خود را در رساله گردآوری و منتشر کرده که در آن شخصیت و زندگی داریوش بزرگ را بر اساس مستندات تاریخی ارائه کرده است

در این کتاب شخصیت داریوش بزرگ و معنای آن برای جهان آنروز و امروز تصریح شده و بگفته نیچه بصورت یک بنای عظیم یادبود تاریخی در آمده است

کتاب صوتی داریوش بزرگ پادشاه پارس ها را به مدت 8 ساعت فایل صوتی mp3 آماده دانلود است


فهرست مطالب کتاب صوتی داریوش بزرگ پادشاه پارس ها

 • مقدمه مترجم
 • مقدمه نویسنده کتاب دکتر پیتر یولیوس یونگ
 • فصل یکم: اصل و نسب و دوره جوانی
 • فصل دوم: داریوش بزرگ در پی قدرت
 • فصل سوم: سالهای سازندگی
 • فصل چهارم : اتمام و انتها

مقدمه دکتر منشی زاده مترجم کتاب صوتی داریوش بزرگ

ملتها قهرمان میخواهند و تجلیل قهرمانها یعنی تقویت احساسات ملی اما تجلیل و تملق دو چیز مختلف اند و ای کاش هم وطنان ما فرق میان آنها را هر چه زودتر در میافتند

در این کتاب شخصیت داریوش بزرگ و معنای آن برای جهان آنروز و امروز تصریح شده و بگفته نیچه بصورت یک بنای عظیم یادبود تاریخی در آمده است

پیتر یولیوس یونگ نویسنده کتاب که در سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ در کاوش های باستان شناسی جنوب ایران کار میکرده، نتیجه مطالعات خود را در این رساله گردآوری و منتشر کرده است.

استادان بزرگ آلمانی پروفسور ارنست کرنمن Prof. Ernst Kornemann و پروفسور وایسباخ Prof. P. H. Weissbach کتاب حاضر را قبل از طبع مطالعه و تصحیح کرده اند

مؤلف خود در جنگ های استالینگراد ناپدید شده و طبع این کتاب را پرفسور کرنمن بعهده گرفته است

امیدوارم که هم نویسنده و هم داریوش بزرگ آن چهره تاریخی در خشنده ای که این کتاب درباره او نوشته شده هر دو سر مشق آموزنده ای برای هم وطنان من باشند.

دکتر داوود منشی زاده – تهران آبانماه ۱۳۳۳

مقدمه پیتر یولیوس یونگ نویسنده کتاب داریوش بزرگ

داریوش بزرگ مردی که زندگانی و کارهای او موضوع مطالعات ما را تشکیل میدهد، یکی از بزرگترین مظاهر رهبری بشریت است.

زندگی و کارهای خارق العاده او باندازه ای در نظر ما مدرن جلوه میکنند و باندازه ای اهمیت تاریخی جهانی دارند که ما برای زمان حاضر نیز احتیاج درونی به مطالعه آنرا در خود حس میکنیم.

اگر تاکنون چنین قدمی برداشته نشده، بعلت اشکالاتی بوده که در این راه به آنها بر میخورده ایم.

ترقیات باستانشناسی و نژادشناسی و تحقیقات ما قبل تاریخ (علومی که در سالهای اخیر اهمیت جهانی حاصل کرده اند) در مباحث تاریخی دریچه جهان بینی تازه ای را گشوده اند، که در آن ساختمان نژادی انسان یک عامل قاطعی است و نژاد هند و ژرمنی ( هند و اروپائی ) بصورت عنصر دینامیك در تكاملات تاریخی بارز میشود.

از آنجا که طرح وقایع تاریخی بعدی در آن دوره ای ریخته شده، که ما عصر قدیم مینامیم، بایست اول متوجه آن دوره شده، بعد به عصر معاصر و آینده بپردازیم

آنچه در آن دوره با وسایل جدید علمی میبینیم عبارت از نبرد عظیمی است میان «شمال » و « جنوب ».

در این زمان تیره های شمالی در فضای تنگ وطن خود با آب و هوای نامساعد سرد، تربیتی سخت و آهنین یافته ، آماده کارزار زندگی شده به مناطق جنوبی گسترش زندگانی سرازیر میشوند.

این مطلب را هم ببینید
افلاطون فلسفه است و فلسفه افلاطون

پیروزی نظامی و تشکیلاتی آنها پیشاپیش در همان اوایل این تکامل متعین بود.

اما مسئله اصلی در این بود که موضع قدرت را نه تنها بدست بیاورند، بلکه در دست نگهدارند و از آنجا جریان تاریخ و سر نوشت دنیا را برای آینده هدایت کنند و در عین حال در خون و نژاد بیگانه با قدرت عدد و کمیت آن ، قبل از انجام مأموریت تاریخی خود غرق نشوند

در چهار منطقه مختلف و نژاد شمالی، موفقیت کامل تحصیل کرده است،

ماهیت اصلی و جوهر عالم شمال را « نژاد شمالی » مینامیم. اگر چه میدانیم که نژاد خالص در دوره های تاریخی فقط در عالم تئوری وجود دارد .

تكاملات تاریخی بطرف عصر حاضر با پایه های سیاسی و فرهنگی خود بر این چهار قوه بنا شده اند :

ایران، هلاس( یونان )، رم و ژرمنی

این چهار مرکز گسترش قوای شمالی، با هم برضد هم و بعد از هم مانند رودی بهم میریزند و شرایط متقابله ئی تولید میکنند که پس از افول سیاسی خودشان در تحت تأثیر آن شرایط دنیای امروز ما درست شده است

در این گیر و دار در نبرد و در برومند ساختن متقابل، قوای برادران ایرانی و هلاس مانند رم و ژرمنی شریک بودند

همانطور که در دسته آخر ژرمنی آنطور که باید، شناخته نشده بود، در صورتیکه اهمیت آن در همه جا لااقل برابر اهمیت رم و در بعضی مراحل برای تطور تاریخ معاصر بیشتر از آن است

هم چنین در دسته اول ایران را چنانکه باید، نشناخته اند؛ با اینهمه و نژاد شمالی ، ایرانی ، که با دیگر بستگان قومی خود در آسیای قدامی و مرکزی – اینها از نظر تاریخی و سیاسی گسترش ایران قویتر را حاصل نکرده اند ولی پایه و قاعده قومی ایران هستند .

از لحاظ خون و ملیت و جهان بینی سیاسی خود را اریائی -arya نامیده اند ، اهمیت تاریخی فوق العاده ای دارند .

در ترکیب قوای و شمال و جنوب ایران برای اولین بار وظیفه ای ، که نژاد شمالی همیشه پی در پی تحمیل میکرده، انجام داده است .

این آریائی ها با تکیه بر آنچه تاکنون عالم قدیم جنوب ساخته بود ترتیب یك دولت حقیقی جهانی میدهند

با این عمل خود برای هم نژادان خویش راه زمامداری تاریخی را تسطیح میکنند و خود یك عامل انقلابی و سازنده عصر تازه ای میشوند، که نظامات و ایده های آن بعدها نیز در جریان تاریخ جهان مؤثراند.

هر چه هم نتیجه این حمله و شمالی در تاریخ باشد ، یک چیز مسلم است ، که این اولین نبرد و نژاد شمالی ، بخاطر فضاء قدرت و تسلط اهمیت بسزائی خواهد داشت .

اگر اهمیت بارز و قاطع ایران در سرنوشت دنیای امروز شناخته نشده ، سه علت در کار بوده :

 1. پایه جستارهای تاریخی بر افکار هومانیستی، و محدودیت به آثار كلاسیك یونانی و رو می گذاشته شده
 2. آثار باستان شناسی و ما قبل تاریخی به مراتب بیش از ادبیات تاریخی میتوانند زندگانی اقوام را در ادوار گذشته در نظر ما روشن سازند .
 3. مطلبی، که علم تاریخ تا کنون کمتر به آن توجه کرده، یا اصلا مورد مطالعه قرار نداده، مسئله « نژاد شناسی » است، که کاراکتر، روح و محرکین اولیه شخص منفرد یا كل قومی را بما مینمایاند .

اگر با كمك این سه علم نگاه کنیم، تاریخ تیره های ایرانی، که وارد صحنه آسیای قدامی و دریای روم شده اند، آن هسته اصلی و مرکزی را تشکیل میدهد، که از آنجا میتوان برای فهم و درك عصر قدیم بمیدان جستارهای تاریخی قدم
گذاشت .

در اوج این گسترش تاریخی قدرت آریائی مردی قرار دارد که ملت خود را از یك موقعیت متزلزل و نومیدی به تسلط واقعی جهانی رهبری کرده و قوای آن را در تشکیلات عجیبی چنان فشرده ، که توانسته اند ، یکی از بزرگترین عوامل سیلان تاریخ جهان باشند .

این مردِ بزرگ، نخستین کسی که با تغییر ارزش های دنیای قدیم جنوب و استفاده از آن ملت خود را بر دنیای معلوم آن زمان مسلط ساخته و خود از نجبای آریائی و نژاد شمالی بوده ، داریوش بزرگ است.

در وجود او بارزترین نمونه نژاد شمالی در مشرق زمین منعکس است. همه خواص نژادی و وجودی، تکامل و تطور، مأموریت تاریخی و انجام آن در وی مجتمع اند.

این مطلب را هم ببینید
7 دلیل برای شنیدن کتابهای صوتی

نمونه نژادی شخص داریوش بزرگ ، طریقی که او در تلفیق استعدادات خود بکار برده، جهت فکر او، نظر او درباه شاهی و آزاده سواری در دولت و تجسم سیاسی جهان در طرز تفکر خاص او نسبت به مذهب قدرت تشکیلاتی و حس سالم و دور بین اقتصادی او همه اینها پیشاپیش برای شناسائی این بشریتی که با اولین موج نژاد شمالی وارد سرزمین تمدن های قدیمی شده، كمك های نامحدودی کرده اند.

درباره پیتر یولیوس یونگ نویسنده کتاب داریوش یکم

پیتر یولیوس یونگ Peter Julius Junge مورخ و باستان شناس و ایران شناس آلمانی که در سال 1913 در بن به دنیا آمده و در سال 1943 در نبرد استالینگراد بین آلمان و شوروی،ناپدید شد

او در برسلاو به مدرسه رفت و متعاقباً در دانشگاه وین تحصیل کرد، اما بعداً به برسلاو بازگشت تا در دانشگاه آن تاریخ اقوام هند و اروپای شرقی را نزد فرانتس میلتنر مورخ آلمانی مطالعه کند.

یونگ در طی سالهای تحصیل در شهر وراتیسلاویا Breslau (لهستان) ابتدا در سال 1929 به انجمن دانشجویی ناسیونال سوسیالیست NS-Schülerbund پیوست و از سال 1930 عضو سازمان جوانان حزب نازی در آلمان HJ بود و در سال 1932 عضو حزب نازی آلمان NSDAP شد

یونگ در در سال 1936 دکترای خود را از دانشگاه وراتیسلاویا با کار انجمن مطالعات سکاها ( Saka-Studien) تحت نظر استاد بزرگ تاریخ غرب، پرفسور ارنست کرنمن Ernst Kornemann ،دریافت کرد

عنوان پایان نامه دکترای پیتر یولیوس یونگ: مطالعه سکاهای شمال شرقی در منظر جهان از دوران باستان

سکاها Saka

سکاها طایفه‌های ایرانی بودند که از سده هشتم پیش از میلاد تا آغاز عصر مسیحیت، بر دشت‌های اوراسیا مسلط بودند و در قلمرو وسیعی دو سوی دریای خزر و از سواحل شمالی دریای سیاه در غرب، تا مرزهای شمالی چین در شرق، به زندگی چادرنشینی و بیابانگردی روزگار می‌گذراندند.

اقوام کرد و لر کنونی را از بازماندگان این قوم باستانی میدانند و شهر سقز یکی از پایتخت های این قوم بوده ایت

در اکتبر 1937، او به عنوان دستیار آکادمیک در موزه های دولتی در برلین Staatliche Museen Berlin منصوب شد و کار بر روی مواد هلنیستی کشف شده توسط گروه اکتشافی تورفان آلمان را آغاز کرد.

یک سال بعد به ایران سفر کرد و آثار و کتیبه های تخت جمشید و نقش رستم را به طور کامل مطالعه کرد.

اریش اف اشمیت Erich Friedrich Schmidt مدیر گروه اکتشافی آمریکا به تخت جمشید، یونگ را «دانشمند جوان با استعداد» می‌خواند و مکرراً از او به عنوان یک مرجع در موضوعات ایرانی و کلاسیک یاد می‌کند.

سفر یونگ به ایران،مقدمات سه مطالعه را فراهم کرد:

 • «ساتراپی و ملل»، شرح مفصلی از تشکیلات دولت و و مردم در امپراتوری ایران
 • «کارا، در مورد امور و قوانین نظامی »، درباره سازمان نظامی ارتش هخامنشی و زندگینامه داریوش یکم عمدتاً بر اساس منابعی که به عنوان پایان نامه دکتری وی ارائه شده است.

یونگ در سال 1940 در دانشگاه اینسبروک Innsbruck اتریش به عنوان دانشیار منصوب شد، اما به زودی برای خدمت در جبهه غرب فراخوانده شد و بعداً در نزدیک شهر استالینگراد ناپدید شد

پس از حادثه ای که برای یونگ اتفاق افتاد، استاد راهنمایش پرفسور ارنست کرنمن کارهای چاپ کتاب داریوش یکم پادشاه مادها را انجام داد و قبل از انتشار هم پرفسور وایسباخ شرق شناس شهیر آلمانی کتاب را مطالعه و تصحیح کرد

عضویت یونگ ​​حزب ناسیونال سوسیالیست (نازی) آلمان، جایگاه او را در نظر بسیاری از محققان مخدوش کرده است اما اینرا هم بایستی اضافه کرد که از دانشمندانی که ماندن در آلمانِ نازی را انتخاب میکردند ، انتظار می رفت به حزب نازی بپیوندند

و البته همین عضویت در حزب نازی موجب شده که بورس تحصیلی و کمک های مالی خوبی به او برای مطالعات ایران داده شد و دستاورد مطالعاتی این بورس تحصیلی برای ایرانیان برجای مانده است

یونگ، اگرچه شاگرد مورخان یونان باستان مانند پرفسور ارنست کورنمن، دبلیو. شور، و جی. فوگت بود، اما تحقیقات خود را در گفتگو با اساتید شرق شناسی مانند دبلیو وایسباخ، هانس هاینریش گسترش داد.

کتاب صوتی از زبان داریوش بزرگ

پادشاهان هخامنشی به ترتیب

ترجمه متن کتیبه بیستون

2 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...

مقالات و نقدهای مشابه

مشاهده همه

جدیدترین کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

ترجمه متن کتیبه بیستون

معرفی کتاب ویژه سردبیر

ترجمه متن کتیبه بیستون

ترجمه متن کتیبه بیستون: این کتیبه اولین سنگ نوشته جهان است که حدود 2525 سال پیش و در زمان شاهنشاهی داریوش کبیر و به دستور او بر روی صخره ای در کوه بیستون در سی کیلومتری کرمانشاه نوشته شده است کتیبه بیستون تقریباً 15 متر ارتفاع و 25 متر عرض دارد که بر روی یک صخره آهکی به ارتفاع 100 متر در نزدیکی جاده باستانی محل اتصال پایتخت های بابل و ماد، حک شده است. زبان و خط بکار رفته در کتیبه بیستون متن کتیبه بیستون به …