Write it down, make it happen: knowing what you want and getting it

کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد می گوید: « اگر بدانی چه می خواهی ، می توانی به آن برسی .»

در این کتاب زندگی کسانی را روایت میکند که خواسته هایشان را قبلا یادداشت کرده و در مقطعی از زندگی از از عملی شدن عینی خواسته‌هایشان در زندگی حیرت می‌کنند، کسانی که آرزوهایشان را با جزئیات تمام می‌نویسند و منتظر به وقوع پیوستن آن‌ها می‌شوند و روزی به خود می‌آیند و زندگی‌شان را سرشار از آنچه نوشته بودند، می‌بینند.

کتاب صوتی بنویس تا اتفاق بیفتد نوشته هنریت کلاوسر

این که تعیین هدف ، تمرکز روی نتیجه ی کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی به دنبالش هستید می توا ند باعث تحقق رویاهای شما شود.

عنصرکلیدی دردستیابی به موفّقیّت این است که با توجه به توانائی و علایق و آرزوهای خود ، اهداف خود را شناسائی کنید بطوریکه بتوانید با شفافیت و صراحت آنها را بنویسید .

نگران نوع کاغذ یاخودکاری که می نویسید نباشید. تنها قانون این است که هر بار چیزی را می نویسید زیر آن تاریخ نوشتن و رسیدن به آن را بنویسید…
هر کسی می تواند این کار را انجام دهد و هیچ روش درست و غلطی برای این کار وجود ندارد زیرا هرکسی آن را به شیوه خودش ا نجام می دهد و باز هم موثر واقع می شود .
زندگی روایتی است که شما هم دستی در نوشتن آن دارید . ما بیش از حد نگران ظواهر امور هستیم اما چیزی که اهمیت دارد ایمان است ، ایمان به این که (خیراست) . افکار ما مانند درخت آرزوها ست . هر چه فکر کنیم همان می شود . هر عملی که انجام می دهیم جهان بازتاب آن را به ما بر می گردا ند و بالاترین عملی که از ما سرمی زند (اندیشه وتفکّر) است . هرا ندیشه ای که داشته باشیم ، جهان انعکاس آن را در قالب حوادث و اتفاقات به ما برمی گرداند . راه درست یا غلطی برای انجام آن وجود ندارد …

کتاب صوتی بنویس تا اتفاق بیفتد در ۲۰ فصل نوشته شده است که در هر فصل نویسنده ماجرای فرد یا افرادی را بررسی می کند که از طریق نوشتن به خواسته ها و آرزو های خود رسیده اند. برای هر فردی این نوشتن و مکتوب کردن به طریقی جواب داده است.

فهرست فصل های کتاب صوتی بنویس تا اتفاق بیفتد نوشته هنریت کلاوسر :

 • بنویس تا اتفاق بیفتد
 • آگاهی نسبت به خواسته: تعیین اهداف
 • جمع بندی نظریه ها: صندوق پیشنهادهای مغز
 • آماده دریافت شدن
 • بررسی ترس ها و احساس ها
 • دستیابی به آزادی: تمام و کمال نوشتن تا رسیدن به نتیجه
 • ساده گرفتن کار: فهرست کردن
 • تمرکز به روی نتیجه
 • محیط را تغییر دهید: رفتن به کنار آب برای نوشتن
 • زندگی روزمره خود را مکتوب کنید
 • متعهد شدن
 • روی هم چیدن اهداف: بالا بردن موانع
 • یک گروه تشکیل دهید: چه چیزی و چه موقع؟
 • به دست گرفتن ابتکار عمل
 • نامه نوشتن به خدا
 • مقاومت پر معناست
 • ایجاد یک مراسم آیینی
 • رها کردن: برقراری تعادل
 • سپاسگزاری
 • از پس شکست برآمدن

کتاب صوتی بنویس تا اتفاق بیفتد نوشته هنریت کلاوسربه مدت 7 ساعت و 20 فایل صوتی mp3 را اینجا دانلود کنید.