فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی

علاقه مندی
ارسال به...
2 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...
فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی
hiword.ir 70بازدید , , 3 روز پیش بدون دیدگاه مشاهده محصول

برای استفاده همراهان عزیزی که خوانش اشعار شاهنامه فردوسی توسط دکتر میرجلاالدین کزازی رادریافت کرده یا قصد خریداری آنرا دارند فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی تقدیم شده است.

شایان ذکر است که استاد کزازی حدود 60 هزار بیت را از روی شاهنامه چاپ مسکو خوانده اند، اگر این کتاب را در دسترس ندارید، میتواند از فایل pdf استفاده بفرمایید

فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی

مشخصات مجموعه فایل های صوتی دکتر کزازی

فایل های صوتی خوانش اشعار شاهنامه توسط دکتر کزازی مجموعا به مدت 156 ساعت است که در پنج مجلد جداگانه قابل دانلود است


جلد اول شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی
جلد اول شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

فهرست فایل های جلد اول

داستان های بخش اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه

 1. مقدمه، گفتار اندر ستایش خرد، گفتار اندر ستایش عالم (بخش اول)
 2. گفتار اندر آفرینش مردم، گفتار اندر ستایش پیغمبر، گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه
 3. داستان دقیقی شاعر، داستان دوست مهربان، اندر داستان ابومنصور
 4. اندر ستایش سلطان محمود
 5. پادشاهی کیومرث، پادشاهی هوشنگ
 6. پادشاهی طهمورث
 7. پادشاهی جمشید
 8. داستان ضحاک با پدرش
 9. پادشاهی ضحاک، خواب دیدن ضحاک
 10. زادن فریدون از مادر و جستجو درباره ی نژادش
 11. داستان ضحاک با کاوه ی آهنگر
 12. رفتن فریدون به جنگ ضحاک
 13. داستان فریدون با کندرو
 14. به بند کشیده شدن ضحاک توسط فریدون
 15. پادشاهی فریدون
 16. فرستادن جندل به یمن توسط فریدون
 17. آزمودن پسران و تقسیم کردن جهان بین آنها توسط فریدون
 18. پیغام فرستادن سلم و تور(پسرانش) به فریدون و پاسخ فریدون به آنها
 19. رفتن ایرج به نزد برادران و کشته شدنش به دست برادران
 20. با خبر شدن فریدون از کشته شدن ایرج، گفتار اندر زاده شدن دختر ایرج
 21. آگاه شدن سلم و تور از منوچهر، پیغام سلم و تور نزد فریدون
 22. پاسخ دادن فریدون به پسران
 23. فرستادن منوچهر توسط فریدون به جنگ سلم و تور و تاخت کردن منوچهر به سپاه تور
 24. نامه فرستادن منوچهر به فریدون و تصرف دژ اَلانان توسط قارَن
 25. پادشاهی منوچهر، گفتار اندر زادن زال
 26. خواب دیدن سام
 27. آگاه شدن منوچهر از کار سام و زالِ زر
 28. آمدن زال به نزد مهراب کابلی، مشورت رودابه با کنیزکان
 29. رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زَر، بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه
 30. رفتن زال به نزد رودابه، مشورت زال با موبدان در کار رودابه
 31. نامه نوشتن زال به سام، مشورت سام با موبدان در کار زال
 32. آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه، آگاه شدن مهراب از کار دخترش
 33. آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه، رفتن سام به جنگ مهراب
 34. رفتن زال به نزد منوچهر، خشم گرفتن مهراب بر سیندخت
 35. دلخوشی دادن سام به سیندخت، آمدن زال با نامه ی سام نزد منوچهر
 36. سوال کردن موبدان از زال، جواب دادن زال به موبدان
 37. پاسخ نامه ی سام از منوچهر، رسیدن زال به نزدیک سام
 38. گفتار اندر زادن رستم، آمدن سام به دیدن رستم

ادامه جلد اول: شروع داستان های بخش پهلوانی

 1. نصیحت منوچهر به نوذر، پادشاهی نوذر
 2. آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر، رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد
 3. جنگ نوذر با افراسیاب، گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب
 4. تاخت کردن شَماساس و خُروزان به زابلستان، رسیدن زال به مدد مهراب
 5. کشته شدن نوذر به دست افراسیاب، آگاهی یافتن زال از مرگ نوذر، کشته شدن اَغریرَث به دست برادر
 6. پادشاهی زُوِتهماسب، سربرآوری رستم
 7. گرفتن رخش توسط رستم، لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب، آوردن کیقباد از کوه توسط رستم، پادشاهی کیقباد
 8. آشتی خواستن پشنگ از کیقباد، پادشاهی کیکاووس
 9. پند دادن زال به کاووس، رفتن کاووس به مازندران، پیغام کاووس به زال و رستم
 10. هفت خوان: خوان اول ، خوان دوم ، خوان سوم و خوان چهارم
 11. هفت خوان: خوان پنجم ، خوان ششم ، خوان هفتم
 12. نامه نوشتن کاووس به شاه مازندران، آمدن رستم نزد شاه مازندران، جنگ کاووس با شاه مازندران
 13. بازآمدن کاووس به ایران زمین، رزم کاووس با شاه هاماوران
 14. گرفتن کاووس توسط شاه هاماوران، تاختن افراسیاب به ایران، پیام فرستادن رستم به شاه هاماوران، رزم رستم با سه شاه و رهایی کاووس
 15. پیغام فرستادن کاووس به قیصر روم و افراسیاب، آراستن جهان توسط کاووس، گمراه کردن کاووس توسط ابلیس، بازآوردن کاووس توسط رستم
 16. داستان جنگ هفت گُردان، رزم رستم با تورانیان، گریختن افراسیاب از رزمگاه، داستان سهراب
 17. آغاز داستان، آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم، زادن سهراب از تهمینه، فرستادن بارمان و هومان توسط افراسیاب به نزد سهراب‏
 18. رسیدن سهراب به دژ سپید، نامه ی گُژدَهم به کاووس، گرفتن دژ سپید توسط سهراب، نامه ی کاووس به رستم و فراخواندن او از زابلستان
 19. خشم گرفتن کاووس بر رستم، لشکر کشیدن کاووس با رستم، کشته شدن زندرزم به دست رستم، پرسش سهراب از هژیر درباره نام سرداران ایران
 20. تاختن سهراب بر لشکر کاووس، رزم زستم با سهراب، بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه
 21. افکندن رستم توسط سهراب، کشته شدن سهراب به دست رستم، زاری کردن رستم بر سهراب، بازگشت رستم به زابلستان
 22. داستان سیاوش، آغاز داستان، زادن سیاوش

جلد دوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی
فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی جلد دوم

فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی:جلد دوم

ادامه داستان های بخش پهلوانی شاهنامه

 1. شیفتن سودابه بر سیاوش (شروع بخش دوم)
 2. گذشتن سیاوش بر آتش، آگاهی یافتن کاووس شاه از آمدن افراسیاب به ایران
 3. نامه نوشتن سیاوش به پدر، خواب دیدن افراسیاب و هراسیدن او، فرستادن گرسیوز توسط افراسیاب به سوی سیاوش
 4. نامه نوشتن سیاوش به کاووس، پاسخ نامه ی سیاوش از کاووس
 5. فرستادن زنگنه ی شاوران توسط سیاوش به نزدیک افراسیاب، پاسخ افراسیاب به نامه ی سیاوش
 6. رفتن سیاوش از ایران به ترکستان، دیدار سیاوش با افراسیاب، هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب
 7. رفتن سیاوش و افراسیاب به شکار، به زنی دادن پیران جریره را به سیاوش، سخن گفتن پیران با سیاوش از فریگیس
 8. سخن گفتن پیران با افراسیاب، پیوند کردن سیاوش با افراسیاب
 9. پی افکندن سیاوش سیاوشگِرد را، رفتن گرسیوز به سیاوشگرد، هنر نمودن سیاوش پیش گرسیوز
 10. بازگشت گرسیوز و بدگویی از سیاوش نزد افراسیاب، بازآمدن گرسیوز به نزد سیاوش
 11. نامه نوشتن سیاوش به افراسیاب، خواب دیدن سیاوش، بازگفتن سیاوش بودنی ها را، گرفتار شدن سیاوش
 12. کشته شدن سیاوش به دست گُروی، اندر زادن کیخسرو
 13. بردن کیخسرو توسط پیران به نزد افراسیاب، رفتن کیسخرو به ایران زمین، کشتن سودابه به دست رستم
 14. کشته شدن وَرازاد توسط فرامرز، آگاهی یافتن افراسیاب از کشتن سُرخه
 15. گریختن افراسیاب از رستم
 16. در خواب دیدن سروش توسط گودرز، رفتن گیو به تُرکستان، آغاز داستان، یافتن کیسخرو توسط گیو
 17. آگاهی یافتن پیران از گریختن کیخسرو، رفتن پیران در پی کیخسرو
 18. آگاهی یافتن افراسیاب از گریختن کیخسرو، رسیدن کیخسرو و فریگیس و گیو به کنار جیحون
 19. رسیدن کیخسرو به ایران زمین، رفتن کیخسرو به دژ بهمن
 20. کیخسرو، آغاز داستان، گردیدن کیخسرو گرد پادشاهی، شمردن پهلوانان توسط کیخسرو
 21. فرستادن رستم به هند توسط کیخسرو، داستان فرود سیاوش، آغاز داستان، آگاهی یافتن فرود از آمدن لشکر ایرانیان
 22. رفتن فرود و تُخار به دیدن لشکر، اندر شدن ریونیز به جنگ فرود، کشته شدن زَراَسب به دست فرود
 23. رفتن گیو به نزد فرود سیاوش، اندر جنگ بیژن با فرود، اندر خواب دیدن جریره، اندر نبرد بیژن با فَلاشان
 24. آگاهی یافتن افراسیاب از آمدن توس، اندر رزم ایرانیان با پَژاو، شبیخون پیران به توس
 25. نامه نوشتن کیخسرو به فریبرز کاووس، نشستن فربیرز کاووس به جای توس، رزم پَشَن و لاوَن
 26. داستان بهرام گودرز، رفتن گیو و بیژن پی بهرام گودرز،گریختن لشکر ایرانیان از پیش پیران، رزم کاموس کشانی
 27. آغاز داستان، رفتن گیو و گودرز به جنگ پیران
 28. نبرد توس با پیران ویسه
 29. آمدن پیران ویسه به نزدیک هومان، آگاهی یافتن شاه کیخسرو از توس و گودرز
 30. به خواب دیدن سیاوش توسط توس نوذر، آگاه شدن گودرز و توس از آمدن لشکر ایرانیان
 31. رسیدن فریبرز کاووس به کوه هماون، رسیدن رستم به نزدیک ایرانیان
 32. اندر راست کردن خاقان چین و پیران لشکر توران را، آمدن اشکبوس به میدان
 33. نبرد رستم با کاموس کشانی، رزم چنگش با رستم زال، رفتن ناشناس هومان ویسه به نزد رستم
 34. آمدن پیران ویسه به نزد رستم
 35. لشکر آراستن ایرانیان و تورانیان، رزم شَنگُل با رستم، رزم رستم با ساوه، رزم رستم با گَهار گَهانی
 36. پیغام فرستادن خاقان چین به رستم،گرفتن خاقان چین توسط رستم، هزیمت لشکر ترکان، نامه نوشتن رستم به کیخسرو
 37. پاسخ نامه ی شاه کیخسرو، آگاهی یافتن افراسیاب از شکستن لشکر، رسیدن رستم به دَن دژ
 38. آمدن شیده به طلب پولادوند، نبرد پولادوند با پهلوانان ایران و رستم، گریختن افراسیاب از پیش رستم
 39. بازگشت رستم و پهلوانان ایران از ترکستان، داستان اَکوان دیو، آغاز داستان، رفتن افراسیاب از پس رستم
 40. داستان بیژن و منیژه، آغاز داستان، رفتن بیژن به جنگ گرازان، فریب بیژن توسط گرگین، رفتن بیژن به دیدن منیژه
 41. آمدن بیژن به خیمه ی منیژه، بردن بیژن توسط گریسوز به نزد افراسیاب، جان بیژن خواستن پیران از افراسیاب
 42. به زندان افکندن بیژن توسط افراسیاب،رفتن گرگین به ایران زمین و دروغ گفتن درباره او، آوردن گرگین توسط گیو به نزد خسرو
 43. دیدن بیژن در جام گیتی نما توسط کیخسرو،نامه نوشتن خسرو به رستم،بردن نامه به نزد رستم توسط گیو،مهمانی رستم از بهر گیو
 44. آمدن رستم نزد خسرو، بزم کیسخرو با پهلوانان، خواستن گرگین از شاه توسط رستم، آراستن رستم لشگر خویش را
 45. رفتن رستم به توران، آمدن منیژه به نزد رستم، آگاهی یافتن بیژن از آمدن رستم، درآورن بیژن از چاه توسط رستم
 46. شبیخون کردن رستم به ایوان افراسیاب،آمدن افراسیاب به جنگ رستم، رفتن رستم به نزدیک کیخسرو، جشن آراستن خسرو
 47. داستان 12 رخ، آغاز داستان،فرستادن گودرز توسط کیخسرو به جنگ تورانیان،پیام بردن گیو از گودرز به نزد پیران
 48. رفتن گیو به ویسه گرد به نزد پیران، رویارویی دو لشکر، رفتن بیژن به نزد گیو و رزم خواستن
 49. دستور نبرد خواستن هومان از پیران، رزم خواستن هومان از رُهام، رزم خواستن هومان از فریبرز، رزم خواستن هومان از گودرز
 50. آگاه شدن بیژن از کردار هومان، دادن دِرع سیاوش به بیژن توسط گیو، آمدن هومان به جنگ بیژن، کشته شدن هومان به دست بیژن
 51. :شبیخون کردن نَستیهن و کشته شدن او، یاری خواستن گودرز از خسرو،پاسخ نامه گودرز از خسرو،لشکر آراستن خسرو
 52. نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتی خواستن، پاسخ نامه ی پیران از گودرز، یاری خواستن پیران از افراسیاب
 53. پاسخ پیغام پیران از افراسیاب، رزم ایرانیان و تورانیان به انبوه، رزم گیو و پیران و فروماندن اسب گیو
 54. پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ 12 رخ، سخن گفتن پیران با نامداران خویش، نامزد گردن گوان برای جنگ
 55. رزم فریبرز با کَلباد، رزم گیو با گُروی رزه، رزم گُرازه با سیامک، رزم فُروهَل با زَنگَله، رزم رهام با بارمان، رزم بیژن با رویین
 56. رزم هُجیر با سپهرم،رزم زنگه ی شاوران با اَخواست، رزم گرگین با اَندریمان،رزم بِرته با کُهرَم، رزم گودرز با پیران
 57. آمدن گودرز به نزد گَوان ایران، زاری کردن لَهاک و فرشیدوَرد بر پیران، راه توران گرفتن لَهاک و فرشیدوَرد
 58. رفتن گُستَهم از پس لَهاک و فرشیدوَرد، رفتن بیژن از پس گُستهم، کشته شدن لَهاک و فرشیدوَرد به دست گُستهم
 59. دیدن گُستَهم توسط بیژن در مرغزار، دخمه کردن کیخسرو پیران و سران توران را، زنهار خواستن تورانیان از کیخسرو
 60. بازآمدن بیژن با گُستهم، جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب، آغاز داستان رزم بزرگ
این مطلب را هم ببینید
داستان جنگ های شاهنامه ٣- دوران پادشاهی کیکاووس

جلد سوم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی
فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی: جلد سوم

فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی: جلد سوم

 1. آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران، آگاهی یافتن کیخسرو از آمدن افراسیاب به جنگ، آمدن پَشنگ به نزد افراسیاب (بخش سوم)
 2. پیغام فرستادن افراسیاب به کیخسرو، پاسخ فرستادن کیخسرو به افراسیاب، رزم کیخسرو با شیده پسر افراسیاب
 3. کشته شدن شیده بر دست خسرو، رزم دو لشکر به انبوه، شکست افراسیاب، فتح نامه نوشتن کیخسرو به کاووس
 4. رسیدن افراسیاب به گَنگ دژ،گذشتن کیخسرو بر جیحون،رزم دیگر کیخسرو با افراسیاب،پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت
 5. نامه افراسیاب به فغفور چین،آمدن کیخسرو به گَنگ دژ،آمدن جَهن به پیغام افراسیاب،پاسخ کیخسرو به جهن
 6. رزم کیخسرو با افراسیاب و گشودن گنگ، گریختن افراسیاب از گنگ، زنهار دادن خسرو به خویشان افراسیاب
 7. پند دادن کیخسرو به ایرانیان،نامه خسرو به کاووس به نوید پیروزی،آگاهی یافتن خسرو از رفتن افراسیاب بالشکر فغفور
 8. نامه افراسیاب به کیخسرو،جنگ ایرانیان با تورانیان،شبیخون افراسیاب به کیخسرو،رسول فرستادن خاقان چین نزد کیخسرو
 9. برگذشتن افراسیاب از آب زره، فرستادن بندیان با گنج نزد کاووس توسط کیخسرو، پاسخ نامه خسرو از کاووس
 10. پیغان فرستادن کیخسرو به فغفور چین، رزم کیخسرو با شاه مُکران، درگذشتن کیخسرو از آب رزه، رسیدن کیخسرو به گنگ دژ
 11. بازگشت خسرو از گنگ دژ به سیاوش گرد، بازگشت کیخسرو از توران به ایران، بازآمدن کیسخرو به نزد نیا
 12. گرفتار شدن افراسیاب به دست هوم، گریختن افراسیاب از دست هوم، آمدن کاووس و کیخسرو به نزد هوم
 13. گرفتار شدن افراسیاب بار دوم، بازآمدن کاووس و خسرو به پارس، بردن کیکاووس، ناامید گشتن کیخسرو از جهان
 14. پژوهش کردن بزرگان از باربستن کیخسرو، خواندن ایرانیان زال و رستم را، دیدن سروش در خواب توسط کیخسرو
 15. اندرز زال به کیخسرو، پاسخ کیخسرو به زال، نکوهش زال به کیخسرو، پاسخ کیخسرو و پوزش خواستن زال
 16. 136 اندرز دادن کیخسرو به ایرانیان، سفارش کردن خسرو به گودرز، خواستن زال منشور از خسرو برای رستم
 17. منشور دادن کیخسرو به گیو، منشور دادن کیخسرو به توس، دادن پادشاهی به لُهراسب توسط کیخسرو
 18. بدرود کردن کیخسرو با کنیزان خود، غرقه شدن پهلوانان در میان برف،آگاه شدن لهراسب از ناپدید شدن کیخسرو
 19. پادشاهی لهراسب،رفتن گشتاسب از پیش لهراسب به خشم،بازآمدن گشتاسب با زَیرز، رفتن و رسیدن گشتاسب به روم
 20. بردن دهقانی گشتاسب را به خانه خویش، داستان کتایون و گشتاسب،دادن کتایون به گشتاسب توسط قیصر،داستان میرین با قیصر روم
 21. گشتن گرگ توسط گشتاسب، به زن خواستن اَهرن دختر سوم را، گشتن اژدها توسط گشتاسب، هنر نمودن گشتاسب در میدان
 22. نامه قیصر به الیاس و باج خواستن از او، رزم گشتاسب با الیاس و کشته شدن الیاس، باج ایران خواستن قیصر از لهراسب
 23. بردن پیغام لهراسب به قیصر توسط زریر، بازرفتن گشتاسب با زریر به ایران و دادن تخت ایران به گشتاسب توسط لهراسب
 24. پادشاهی گشتاسب، به بلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب، پیدا شدن زردشت و پذیرفتن دین او توسط گشتاسب
 25. نپذیرفتن گشتاسب باژ (باج) ایران اَرجاسپ را، نامه نوشتن ارجاسپ به گشتاسب، پیامبران فرستادن ارجاسپ به گشتاسب
 26. پاسخ دادن زَریر به ارجاسپ، بازآمدن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسب، گردآوردن گشتاسب لشگر خویش را
 27. پیش گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسب، لشگر آراستن گشتاسب و ارجاسپ، آغاز رزم ایرانیان و تورانیان
 28. کشته شدن گرامی پسر جاماسپ، کشته شدن زریر برادر گشتاسب به دست بیدرفش، آگاه شدن اسفندیار از کشته شدن زریر
 29. رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ، کشتن بَستور و اسفندیار بیدرفش را، فرار ارجاسپ از کارزار، عفو ترکان توسط اسفندیار
 30. بازآمدن گشتاسب به بلخ،فرستادن گشتاسب اسفندیار را به همه کشور و دین به گرفتن ایشان از او،بدگویی گُرَزم از اسفندیار
 31. آمدن جاماسپ نزد اسفندیار، بند کردن گشتاسب اسفندیار را، رفتن گشتاسب به سیستان و لشگر آراستن دوباره ارجاسپ
 32. سخن فردوسی و نکوهیدن او مَر دقیقی را، آمدن لشگر ارجاسپ به بلخ و کشتن لهراسب،آگاه شدن گشتاسب از کشته شدن لهراسب
 33. شکست خوردن گشتاسب از ارجاسپ، رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار، دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدوَرد را
 34. رسیدن اسفندیار بر کوه به نزد گشتاسب،فرار ارجاسپ از رزم، فرستادن دوباره اسفندیار به جنگ ارجاسپ توسط گشتاسب
 35. داستان هفت خوان اسفندیار، آغاز داستان، خوان 1: کشتن گرگ ها توسط اسفندیار، خوان 2: کشتن شیرها توسط اسفندیار
 36. خوان 3: کشتن اژدها توسط اسفندیار، خوان 4: کشتن زن جادو توسط اسفندیار، خوان 5: کشتن سیمرغ توسط اسفندیار
 37. خوان 6: گذشتن اسفندیار از برف، خوان 7: گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گُرگسار
 38. رفتن اسفندیار به رویین دژ در جامه ی بازرگانان، شناختن خواهران اسفندیار را، تاختن پَشوتَن به رویین دژ
 39. کشتن ارجاسپ توسط اسفندیار، کشتن کُهرَم توسط اسفندیار، نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسب و پاسخ او
 40. بازگشت اسفندیار نزد گشتاسب، داستان رستم و اسفندیار، آغاز داستان، خواستن اسفندیار پادشاهی را از پدر
 41. پاسخ دادن گشتاسب پسر را، پند دادن کتایون اسفندیار را، لشگر آوردن اسفندیار به زابل
 42. فرستادن بهمن به نزد رستم توسط اسفندیار، رسیدن بهمن به نزد زال، پیغام دادن بهمن به رستم، پاسخ دادن رستم به بهمن
 43. بازگشتن بهمن، رسیدن رستم و اسفندیار به یکدیگر، نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانی و پوزش خواستن او
 44. نکوهیدن اسفندیار نژاد رستم را،پاسخ رستم به اسفندیار،ستودن اسفندیار نژاد خویش را، ستودن رستم پهلوانی خود را
 45. زورآزمایی رستم و اسفندیار با یکدیگر،می خوردن رستم با اسفندیار،بازگشتن رستم به ایوان خود، پند دادن زال رستم را
 46. رزم رستم با اسفندیار، کشته شدن پسران اسفندیار به دست زُواره و فرامرز، گریختن رستم به بالای کوه
 47. مشورت رستم با خویشان،چاره ساختن سیمرغ برای رستم،بازگشتن رستم به رزم اسفندیار، تیرانداختن رستم به چشم اسفندیار
 48. اندرز کردن اسفندیار به رستم، آوردن تابوت اسفندیار نزد گشتاسب توسط پشوتن، بازفرستادن بهمن به ایران توسط رستم
 49. داستان رستم و شَغاد، رفتن رستم به کابل، چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و افتادن رستم و زُواره در آن
 50. کشتن رستم شَغاد را و مردن، آگاهی یافتن زال از کشته شدن رستم، لشکر کشیدن فرامز به کین ستانی رستم و کشتن شاه کابل

شروع داستان های بخش تاریخی شاهنامه

 1. بیهوش شدن سودابه از سوگ رستم، مردن گشتاسپ و سپردن پادشاهی به بهمن، پادشاهی بهمنِ اسفندیار
 2. دربند انداختن زال توسط بهمن، رزم فرامرز با بهمن و کشته شدن او، رها کردن زال توسط بهمن و بازگشتن به ایران
 3. ازدواج بهمن با دخترش هُمای، پادشاهی همای چهرزاد،پروردن گازُر داراب را، پرسیدن داراب نژاد خود را از زن گازُر
 4. آگاه شدن رَشنَواد از کار داراب، رزم داراب با لشگر روم، شناختن همای پسر را، بر تخت نشاندن داراب توسط همای
 5. پادشاهی داراب، آغار داستان، شکستن داراب لشگر تازیان را، رزم داراب با فیلقوس و ازدواج با دختر او
 6. بازفرستادن داراب ناهید را و زادن سکندر از او، پادشاهی دارایِ داراب، مردن فیلقوس و بر تخت نشستن اسکندر
 7. آمدن اسکندر به رسولی به نزد دارا، رزم دارا با سکندر و شکستن یافتن او، رزم دوم دارا با اسکندر
 8. رزم سوم دارا با اسکندر و فرار دارا به کرمان،نامه دارا به اسکندر و آشتی جستن،کشته شدن دارا به دست دستوران خود
 9. اندرز کردن دارا به اسکندر و مردن، نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران
 10. پادشاهی اسکندر، نامه اسکندر به مادر روشنک، ازدواج اسکندر با روشنک، خواب دیدن کید پادشاه قنوج، پاسخ مهران به کید

فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی جلد چهارم
فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی جلد چهارم

جلد چهارم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

داستان های بخش تاریخی شاهنامه

 1. لشکرکشی سکندر به سوی کید، فرستادن 9 مرد دانا توسط اسکندر برای دیدن 4 چیز شگفت و آوردن آن به نزد اسکندر (بخش چهارم)
 2. آزمودن فیلسوف هندوستان توسط اسکندر، آزمودن پزشک هندوستان توسط اسکندر، آزمودن جام کید توسط اسکندر
 3. نامه اسکندر به فور هندی،لشکر آراستن و جنگیدن با هندوان و کشته شدن فور به دست سکندر،رفتن اسکندر به زیارت کعبه
 4. لشکرکشی اسکندر به مصر، نامه اسکندر به قیدافه، گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان
 5. رفتن اسکندر به سوی قیدافه، پند دادن قیدافه به اسکندر، چاره نمودن اسکندر با تینوش، پیمان اسکندر با قیدافه
 6. رفتن اسکندر به شهر بَرهمَنان، رفتن اسکندر به دریای خاور، رسیدن اسکندر به شهر نرم پایان و کشتن اژدها
 7. دیدن شگفتیهای شهر هروم توسط اسکندر،به مغرب لشگر راندن و جستجوی آب حیوان توسط اسکندر،گفتگوی اسکندر با مرغان
 8. دیدار اسکندر و اسرافیل، بستن سد یأجوج و مأجوج، دیدن مرده در ایوان یاقوت زرد و دیدن درخت گویا توسط اسکندر 188
 9. رفتن اسكندر نزد فغفور چین، رسیدن اسکندر به کشور سِند، لشگرکشی اسکندر به بابل، رفتن اسکندر نزد ارسطاطاليس
 10. نامه اسکندر به مادر، مردن اسکندر در بابل و شیون حکیمان، مادر و زن او، گله ی فردوسی از پیری و دهر
 11. پادشاهی اشکانیان،آغاز داستان اشکانیان،خواب دیدن بابک در کار سامان،زادن اردشیر بابکان، آمدن اردشیر نزد اردوان
 12. دیدار اردشیر و گلنار و مردن بابک، فرار اردشیر با گلنار و آگاهی یافتن اردوان از آن، گردآوری لشگر توسط اردشیر
 13. رزم اردشیر با بهمن،اردوان و کردان،داستان کرم هفت واد،رزم اردشیر با هفت واد،تاراج خانه اردشیر توسط مهران نوشزاد
 14. کشتن اردشیر کرم هفت واد را، کشتن اردشیر هفت واد را،پادشاهی ساسانیان،اردشیر و دختر اردوان، زادن شاپور اردشیر
 15. گوی زدن شاپور و شناختن پدر او را، فال پرسیدن اردشیر از کید هندی، ازدواج شاپور با دختر مهرک،زادن اورمزد شاپور
 16. تدبیر اردشیر در پادشاهی،اندرز اردشیر به مهتران و مردمان،ستودن خُراد اردشیر را،سپردن اردشیر پادشاهی را به شاپور
 17. پادشاهی شاپور اردشیر، بر تخت نشستن شاپور، رزم شاپور با رومیان، اندرز شاپور به پسرش اورمَزد، پادشاهی اورمَزد
 18. اندرز کردن اورمزد و مردن،پادشاهی بهرام اورمزد،تخت سپردن بهرام به پسرش بهرام بهرام و مردن،پادشاهی بهرام بهرام
 19. پادشاهی بهرام بهرامیان، پادشاهی نِرسی بهرام، پادشاهی اورمزد نرسی، پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
 20. بردن طایر عرب دختر نرسی را، عاشق شدن مالکه دختر طایر بر شاپور، دادن مالکه دز طایر را به شاپور، رفتن شاپور به روم
 21. رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر، گریختن شاپور از روم به ایران، شناسایی شاپور توسط ایرانیان، شبیخون شاپور به روم
 22. نامه نوشتن شاپور به کارداران، لشگرکشی شاپور به روم، بر تخت نشاندن بَرانوش توسط رومیان، رفتن برانوش نزد شاپور
 23. آمدن مانی و پیغمبر خواندن خویش، جانشینی اردشیر به جای شاپور، پادشاهی اردشیر نکوکار، پادشاهی شاپورِ شاپور
 24. پادشاهی بهرامِ شاپور، پادشاهی یزدگرد بزه‌گر، زادن بهرام پسر یزدگرد، سپردن یزدگرد بهرام را به مُنذر و نُعمان
 25. داستان بهرام با کنیزک چنگ زن، هنرنمایی بهرام در شکارگاه، آمدن بهرام با نُعمان نزد پدرش، بند کردن یزگرد بهرام را
 26. آمدن یزدگرد به توس و کشتنش،نشاندن مهان خسرو را برتخت،آگاهی یافتن بهرام گور از مردن پدر،نامه نوشتن ایرانیان به منذر
 27. آمدن بهرام گور به جهرم، سخن گفتن بهرام با ایرانیان، تاج برداشتم بهرام گور از میان دو شیر، پادشاهی بهرام گور
 28. بدرود بهرام گور با منذر و نعمان،داستان بهرام با لُنبک آبکش و بَراهام جهود،بخشیدن بهرام گور خواسته براهام لنبک را
 29. داستان بهرام گور با مهربُنداد و کَبروی، داستان کودک کفش گر، داستان بهرام گور و دهی که ویران و آباد شد
 30. داستان بهرام گور با چهار خواهران، یافتن بهرام گور گنج جمشید را، داستان بهرام گور با بازرگان و زن پالیزبان
 31. داستان بهرام گور با دختران بُرزین دهقان ،گوهر فروش، فرشیدوَرد کدیور و مرد خارکن، رفتن بهرام گور به نخجیرگاه 211
 32. هنرنمایی بهرام در نخجیرگاه،لشگرکشی خاقان چین به ایران و تاختن بهرام،میل برآوردن بهرام بر مرز ایران و توران
 33. نامه بهرام به برادرش نِرسی،بازگشت بهرام به ایران،اندرزنامه نوشتن بهرام به کارداران و فرستادن نرسی به خراسان
 34. پرسش و پاسخ فرستادۀ رومی با موبدان ایران و بدرود بهرام با آنها،سخن گفتن بهرام با سرداران،نامه بهرام به شنگُل
 35. رفتن بهرام به هندوستان با نامه خود و پاسخ شنگل، کشتی گرفتن بهرام در بارگاه شنگل، در گمان افتادن شنگل از بهرام
 36. جنگ بهرام با کَرگ، کشتن بهرام اژدها را، ازدواج بهرام با دختر شاه هندوستان، نامه فغفور چین به بهرام گور
 37. گریختن بهرام از هند با دختر شنگل و تاختن شنگل پس او، پذیرش ایرانیان بهرام را،آمدن شنگل با 7 پادشاه نزد بهرام
 38. بازگشتن شنگل از ایران،بخشیدن بهرام خراج را به دهقانان، خواندن بهرام لوریان را از هند، سپری شدن روزگار بهرام گور
 39. پادشاهی یزدگرد، پادشاهی هرمز، پادشاهی پیروز یزدگرد، جنگ پیروز با تورانیان، نامه خوشنواز با پیروز
 40. افتادن پیروز در چاه،پادشاهی بَلاش پیروز، رزم سوخرای با خوشنواز،بازگشت قباد به ایران، پادشاهی قباد پیروز
 41. بدگمانی قباد به سوخرای و کشتنش،بند کردن ایرانیان قباد را و برگزیدن جاماسپ،گریختن قباد،بازگشت قباد از هیتال
 42. سربرآوردن مزدک و پذیرفتن قباد دین او را،آویختن کسری مزدک را و کشتنش،ولیعهدی و پادشاهی کسری
 43. اندرز نوشین روان به سرداران ایران،بخشیدن کسری پادشاهی را به 4 بحر،نامه نوشین روان به کارداران،داستان بابک
 44. فرداد و فرهنگ نوشین روان،برگشتن نوشین روان گرد پادشاهی خویش،سزا دادن کسری،فریاد خواستن منذر تازی
 45. نامه نوشین روان به قیصر،لشگرکشی نوشین روان به روم و دژها گرفتش،رزم نوشین روان با فَرفوریوس رومی
 46. فتح نوشین روان شهر اَنتاکیه را،آشتی قیصر با نوشین روان،داستان نوشزاد و زن ترسا،بیماری نوشین روان
 47. جنگِ رام بُرزين با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد،خواب دیدن نوشین روان، گزاردن بوزرجمهر خواب کسری را
 48. هفت بزم نوشین روان با موبدان و بوزرجمهر
 49. داستان مهبود،آشکار شدن افسون زَروان و یهودی،ساختن نوشين روان شارستان سورستان را،رزم خاقان چین با هیتالیان
 50. آگاه شدن نوشین روان از کار هیتالیان،لشگرکشی نوشین روان برای جنگ خاقان،نامه خاقان به نوشین روان و پاسخ او
 51. نامه خاقان به نوشین روان،فرستادن نوشین روان مهران ستاد را برای دیدن دختر خاقان و آوردنش،بازگشت خاقان
 52. بازگشت نوشین روان به ایران،آرام یافتن جهانیان از آیین نوشین روان،پند بوزرجمهر به نوشین روان
 53. فرستادن رای هند شطرنج را به ایران،ساختن بوزرجمهر نرد را و فرستادن به هند،ناشناختن دانندگان هند راز بازی نرد
 54. داستان گِو و تلخند و پیدا شدن شطرنج،گفتگوی گِو و تلخند،جنگ ساختن گِو و تلخند،پند دادن گِو تلخند را
 55. جنگ گو و تلخند،جنگ دوباره گو و تلخند و مردن تلخند،آگاهی مادر تلخند از مرگ او،شطرنج ساختن از بهر مادر تلخند
 56. آوردن بُرزویه کلیله و دمنه را از هند،خشم نوشین روان بر بوزرجمهر و بند کردنش،فرستادن قیصر دُرج سربسته را
 57. توقیع نوشین روان،پند نوشین روان به پسرش هُرمُزد،پرسش موبد از نوشین روان،نامه نوشین روان به پسر قیصر
 58. لشگرکشی کسری به روم،آمدن فرستادگان قیصر نزد نوشین روان،ولیعهد کردن نوشین روان هرمزد را،پرسش موبدان از هرمزد
 59. عهد نوشتن نوشین روان هرمزد را، پادشاهی هرمزد و بر تخت نشستنش ،کشتن هرمزد ایزدگُشسب را
این مطلب را هم ببینید
معرفی رمان های مشهور ادبیات عرب

جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی
فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی جلد چهارم: جلد پنجم

فهرست کامل شاهنامه خوانی استاد کزازی: جلد پنجم

داستان های بخش تاریخی شاهنامه

 1. کشتن هرمزد سیمای برزین و بهرام آذرمِهان را،برگشتن هرمزد از بیداد به دادگستری، لشگرکشی ساوه شاه به جنگ هرمزد (بخش پنجم)
 2. خواستن هرمزد بهرام چوبینه را،آمدن بهرام چوبیه به نزد هرمزدشاه،پهلوانی دادن هرمزد بهرام چوبیه را
 3. رفتن بهرام چوبینه نزد ساوه شاه،فرستادن هرمزدشاه هرّاد برزین را نزد ساوه شاه،پیغام ساوه شاه به بهرام چوبینه
 4. پیغام دیگر ساوه شاه به بهرام چوبینه و پاسخ بهرام،خواب دیدن بهرام چوبینه،رزم بهرام چوبینه با ساوه شاه
 5. کشتن بهرام چوبینه جادو را،فرستادن بهرام چوبینه پیروزی نامه را نزد هرمزد،رزم بهرام چوبینه با پرموده
 6. پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه، خواستن بهرام منشور زینهاری،خشم بهرام بر پرموده، آمدن خاقان نزد هرمزد
 7. آگاهی یافتن هرمزد از ناراستی بهرام چوبینه،فرستادن هرمزد دوکدان و جامه زنان نزد بهرام،دیدن بهرام بخت خود را
 8. گرفتن بهرام آیین پادشاهی،آگاهی دادن خُرادبرزین هرمزد را از کار بهرام،سِگالیدن بهرام با سرداران از پادشاهیش
 9. سکه زدن بهرام به نام خسروپرویز،نامه بهرام به هرمزد،فرستادن هرمزد آیین گُشسپ را به جنگ بهرام
 10. کور کردن گُستهم و بَندوی هرمزد را،پادشاهی خسرو پرویز و بر تخت نشستنش، آگاهی بهرام چوبینه از کوری هرمزد
 11. رسیدن خسرو پرویز و بهرام چوبینه به یکدیگر، پند دادن گُردیه برادر خود بهرام را، رای زدن خسروپرویز با سپهبدان
 12. شبیخون بهرام چوبینه بر لشگر خسرو،گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدرش هرمزد،رفتن خسرو به روم
 13. بردن بهرام سیاوش بندوی را نزد بهرام چوبینه،رای زدن ایرانیان و بهرام بهر پادشاهی،بهرام چوبینه،گریختن بندوی
 14. رفتن خسرو سوی روم،آمدن خسرو به بوم روم،بازگفتن راهب بودنی را به خسرو پرویز،نامه خسرو پرویز به قیصر روم
 15. پاسخ نامه خسرو از قیصر،نامه دیگر قیصر به خسرو پرویز،عهدنامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر 254
 16. طلسم ساختن رومیان،گزارش کردن خراد بر دین هندوان،فرستادن قیصر لشگر و دختر بر خسرو پرویز
 17. لشگرکشی خسرو به سوی آذرآبادگان، آگاهی بهرام چوبینه از بازگشت خسرو،سپاه راندن بهرام به جنگ خسرو پرویز
 18. جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه،جنگ سوم خسرو با بهرام،فرار بهرام چوبینه،نامه خسرو به قیصر به پیروزی
 19. خشم گرفتن نیاتوس بر بندوی،بازگشت نیاتوس و رومیان از ایران،زاری فردوسی از مردن فرزند خویش
 20. داستان بهرام چوبینه با خاقان چین،کشته شدن مَقاتوره به دست بهرام چوبینه،کشتن دَد دختر خاقان را
 21. کشته شدن شیر کپی به دست بهرام چوبینه،آگاهی خسرو پرویز از کار بهرام،سپاه آراستن خاقان چین
 22. فرستادن خسرو خرادبرزین را به نزد خاقان،فرستادن خرادبرزین قُلون را نزد بهرام چوبین،کشته شدن بهرام به دست قلون
 23. آگاهی یافتن خاقان از مرگ بهرام،نامه نوشتن خاقان به گُردیه خواهر بهرام،رای زدن گردیه با پهلوانان خویش
 24. فرستادن خاقان تُوُرگ را از پس گردیه،کشتن خسرو بندوی را،سرپیچی گُستهم از خسرو،کشته شدن گستهم به دست گردیه
 25. نامه نوشتن گردیه به خسرو پرویز،هنرنمودن گردیه نزد خسرو،سبب ویران شدن شهر ری،بخش کردن خسرو پادشاهیش را
 26. زادن شیرویه پسر خسرو،نامه خسرو به قیصر و پاسخ قیصر،پاسخ نامه قیصر از خسرو،داستان خسرو پرویز و شیرین
 27. رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین،پند دادن بزرگان خسرو را،کشتن شیرین مریم را و بند کردن خسرو،داستان تخت طاقدیس
 28. داستان باربَد رامشگر،ساختن خسرو ایوان مداین را،بزرگی خسرو پرویز،در بیدادی کردن خسرو و ناسپاسی سپاه او
 29. برگشتن لشگر ایران از خسرو،رها کردن سران شیرویه را از بند،آگاه شدن خسرو از کار سپاه،گرفتار شدن خسرو پرویز
 30. پادشاهی قَباد پرویز،پاسخ خسرو به قباد،شیون باربَد بر خسرو،خواستن بزرگان از شیروی مرگ خسرو را
 31. داستان شیرویه با شیرین،پادشاهی اردشیر شیروی،کشته شدن اردشیر به دست پیروز خسرو،پادشاهی فَرایین گُراز
 32. پادشاهی پوراندخت، پادشاهی آزرم دخت، پادشاهی فرخزاد، پادشاهی یزدگرد
 33. تاختن سعد وقاص به ایران،نامه رستم به سعد وقاص،پاسخ نامه از سعد وقاص،رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم
 34. رای زدن یزدگرد با ایرانیان،نامه یزدگرد به ماهوی سوری،رفتن یزدگرد به توس و پذيره شدن ماهوى سورى او را
 35. برانگیختن ماهوی سوری بیژن را به جنگ یزدگرد،کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان،برتخت نشستن ماهوی سوری
 36. لشگرکشی بیژن به جنگ ماهوی سوری،جنگ بیژن با ماهوی و کشته شدن ماهوی،تاریخ انجام شاهنامه
2 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...

مقالات و نقدهای مشابه

مشاهده همه

جدیدترین کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...