دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻮب Abdolhossein Zarrinkoub  نویسنده و مورخ ایرانی و  نویسنده دو قرن سکوت در ﺳﺎل ١٣٠١ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ در ﺑﺮوﺟﺮد دﻳﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .

دﻛﺘﺮ زرﻳﻦ ﻛﻮب ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ را در زادﮔﺎه ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد .

ﺳﭙﺲ در ﻛﻨﺎر ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﭘﺪر ﻛﻪ ﻣﺮدي ﻣﺘﺸﺮع و دﻳﻨﺪار ﺑﻮد ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﺻﺮف ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ و ﺣﻮزه اي ﻧﻤﻮد ،و ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻘﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب،ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ .

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادﺑﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،واو آن را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﻼس ﺷﺸﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺗﻨﻬﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ادﺑﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و در ﺳﺎل ١٣١٩ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد،و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ادﺑﻲ را ﻗﺒﻼ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ ادﺑﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،رﺗﺒﻪ دوم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد

ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺳﺎل ١٣٢٠ ، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻮب در اﻣﺘﺤﺎن ورودي داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد.ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ،در داﻧﺸﻜﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺰام ﭘﺪر ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮك ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .

در ﻫﻤﺎن اﻳﺎم ،ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ دﻫﺨﺪا ﻛﻪ رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮي ﻓﺎﺿﻠﻲ را از دﺳﺖ ﻣﻲ داد ،اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﻛﺮده ﺑﻮد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ او ر ا ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﺎﻧﺪ.

در ﺳﺎل ١٣٢٤ ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ورودي داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ،و داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت ﺣﺎﻳﺰ رﺗﺒﻪ اول ﺷﺪه ﺑﻮد ،وارد رﺷﺘﻪ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.

این مطلب را هم ببینید
کتاب آویشن قشنگ نیست نوشته حامد اسماعیلیون

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻮب در ﺳﺎل ١٣٢٧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي رﺗﺒﻪ اول از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ،و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وارد دوره دﻛﺘﺮي رﺷﺘﻪ ادﺑﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﻳﺪ و درﺳﺎل ١٣٣٤ از رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان (ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ و اﺻﻮل آن) ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﻓﺎع ﻛﺮد .

دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻮب در ﺳﺎل ١٣٣٠ درﻛﻨﺎر ﻋﺪه ای از ﻓﻀﻼي ﻋﺼﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ، ﭘﺮوﻳﺰﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮي ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ و ﻋﺒﺎس زرﻳﺎب ،ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮح ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ﻃﺒﻊ ﻫﻠﻨﺪ،دﻋﻮت ﺷﺪ .

دﻛﺘﺮ زرﻳﻦ ﻛﻮب در اﻳﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺗﻬﺮان ،ﭼﻨﺪي ﻧﺰد ﺣﺎج ﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﻌﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻜﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ .از ﻫﻤﺎن روزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎب ﺗﺼﻮف ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﺎد ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻋﺮﺑﻲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ،ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ دوزﺑﺎن ﭘﺮاﺧﺖ .

در ﺳﺎل ١٣٢٣ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎب او ﺑﻪ ﻧﺎم (ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺷﻌﺮ ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮر ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮي دراﻳﺮان) در ﺑﺮوﺟﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ .

در همین سال ها و در سال 1330 کتاب معروف خودرا به نام دو قرن سکوت نوشت.

دﻛﺘﺮ زرﻳﻦ ﻛﻮب ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام ﭘﺪر داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق را ﺗﺮك ﮔﻔﺖ ، ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و در ﺧﺮم آﺑﺎد و ﺑﻌﺪدر ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪي ﺑﺪان ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .در دوران ﻣﻌﻠﻤﻲ ،از ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺑﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و ﺣﺘﻲ رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻴﺎت ،ﻫﻤﻪ را ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺮد .

این مطلب را هم ببینید
کتاب های ممنوعه در ایران و دلیل ممنوعیت آن ها

دﻛﺘﺮ زرﻳﻦ ﻛﻮب ﭘﺲ از اﺧﺬ درﺟﻪ دﻛﺘﺮا ،از ﺳﻮي اﺳﺘﺎد ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ، ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ درداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل دﻋﻮت ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٣٣٥ ﻳﺎ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎري ،ﻛﺎر ﺧﻮد را داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻼم و ﻣﺠﺎدﻻت ﻓﺮق ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮف اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺮداﺧﺖ .

ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (١٣٣٩ ش ) دﻛﺘﺮ زرﻳﻦ ﻛﻮب ﭼﻨﺪي ﻧﻴﺰ در داﻧﺸﺴﺮاي ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻬﺮان ،ودوره دﻛﺘﺮا ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و در داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎي درﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎي ١٣٤٧ ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣٤٩ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻴﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎ ﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و ﭘﺮﻧﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ و در دو ﮔﺮوه ﺗﺎرﻳﺦ و ادﺑﻴﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪ .

دﻛﺘﺮ زرﻳﻦ ﻛﻮب در ٢٤ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٧٨ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺐ و ﭼﺸﻢ و ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﮔﺬﺷﺖ.

کتاب صوتی دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب

آﺛﺎر دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻮب

١- دو ﻗﺮن ﺳﻜﻮت

دانلود کتاب صوتی دو قرن سکوت

٢- ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم

٣- ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم

دانلود کتاب صوتی ایران پس از اسلام

٤- ﺑﺎﻣﺪاد اﺳﻼم

٥- ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼم

٦- ارزش ﻣﻴﺮاث ﺻﻮﻓﻴﻪ

٧- ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا

دانلود کتاب صوتی پله پله تا ملاقات خدا

٨- ﺳﺮﻧﻲ

٩- ﺑﺎ ﻛﺎروان ﺣﻠﻪ

١٠- ﭘﻴﺮ ﮔﻨﺠﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺎﻛﺠﺎ آﺑﺎد

11- روزگاران – تاریخ ایران از آغاز تا سقوط پهلوی

 

دانلود مجموعه دو جلدی کتاب صوتی روزگاران