دانلود کتاب اوستا بدون سانسور pdf

علاقه مندی
ارسال به...
5 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
3,80/5
Loading...
کتاب اوستا-دانلود کتاب اوستا بدون سانسور

کتاب اوستا میراث مشترک فرهنگی جهانیان کهن ترین نوشتار ایرانیان و نامه دینی مزدا پرستان است.

بخشهای گوناگون این مجموعه کهن از زمانی در حدود نیمه هزاره دوم پیش از میلاد به بعد پدید آمد و در طول سده های متوالی از نسلی به نسلی دیگر رسید تا سرانجام در روزگـ ساسانیان، آنچه از آن برجا مانده بود، به خطی به نام «دین دبیره» به نگارش درآمد و شکلی منظم و مدون یافت.

 اما رویدادهای تاریخی مانع از آن شد که این مجموعه، دست نخورده و به همان صورت تدوین شده در عصر ساسانی به نسل های پسین برسد و بجز گاهان پنجگانه زرتشت و وندیداد ـکه همۀ آن باقی مانده است- از دیگر بخشهای کتاب، تنها یک چهارم آنها موجود است.

اَوِسْتا، نام کلی مجموعهٔ کتاب های مذهبی زرتشتیان در هر عصر است که در واقع دانشنامه ی ایرانیان بوده و بر خلاف تفکر بسیاری از غیر زرتشتی ها همه اوستا کتاب آسمانی زرتشتیان نیست و کتاب آسمانی زرتشت تنها بخش گات ها است.

دانلود کتاب اوستا بدون سانسور pdf

دانلود pdf کتاب ترجمه اوستا- جلیل دوستخواه جلد اول

دانلود pdf ترجمه کتاب اوستا- جلیل دوستخواه جلد دوم


کتاب اوستا شامل 5 نسک (کتاب) است

کتاب اوستا شامل 5 نسک (کتاب) است
کتاب اوستا شامل 5 نسک است

نسک (کتاب) اول: یَسنَه

یَسنَه یا یسنا مهم‌ترین نسک (کتاب) اوستای کنونی است که 72 هات (فصل) و 24000 واژه  دارد و گاهان پنجگانه زرتشت (گاتاها) نیز جزو همین 72 فصل به‌شمار می‌آید.

یسنه درباره اهورامزدا و آفرینش و راه درست زیستن و به خوشبختی رسیدن و…..گفتگو میکند

گاهان (گات ها) که کتاب آسمانی زرتشت و قانون اساسی و گوهر اصلی دین مزدا پرستی است در کتاب (نسک) اول است و در پنج بخش روایت می شود:

گات ها از نسک اول اوستا

 • اهنود گات
 •  اشتود گات
 •  شپنتمد گات
 •  وهوخشتر گات
 •  وهوشواشت گات

نسک دوم: یَشت‌ها (سرودهای نیایشی)

بلندترین بخش اوستا را یَشت ها تشکیل میدهد، یشتن در زبانِ پهلوی، بمعنای ستودن و عبادت کردن است.

یشت‌ها سرودهایی منظوم  هستند که عموماً به ستایش ایزدان باستان اختصاص دارند

این بخش از اوستا شامل بیست و یک یَشت است که نام بیشتر آنها از نام ایزدانی که سی روز ماه در ایران باستان به نام آنها بود، گرفته شده و ویژه ستایش و نیایش و پرستش آن ایزدان و بردن قربانی و پیشکشی نزد آنان است.

 1. یشت اول، هُرمَزد یَشت
 2. یَشت دوم، اَمِشَ سپنتَه
 3. یَشت سوم، اردیبهشت یشت
 4. یَشت چهارم، خرداد یشت
 5. یشت پنجم، آبان‌یَشت
 6. یشت ششم، خورشید یَشت
 7. یشت هفتم، ماه یَشت
 8. یشت هشتم، تیر یَشت
 9. یشت نهم، گوش یَشت یا درواسپ یَشت
 10. یشت دهم، مِهر یَشت
 11. یشت یازدهم، سروش یَشت
 12. یشت دوازدهم، رشن یَشت
 13. یشت سیزدهم، فروردین‌ یشت
 14. یشت چهاردهم، بهرام یشت
 15. یشت پانزدهم، رام یَشت
 16. یشت شانزدهم، دین یشت
 17. یَشت هفدهم، ارد یشت
 18. یَشت هیجدهم، اشتاد یشت
 19. یَشت نوزدهم، زامیادیشت
 20. یشت بیستم، هوم یشت
 21. یَشت بیست و یکم، ونند یشت

نسک سوم: وندیداد

اصل این کلمه (وی دئو داته) است و به معنی قانون ضد دیو است.

این کتاب مجموعه ای از باورها، مطالب حقوقی و آیینی بعضی از ایرانیان بوده و در واقع شامل قوانین خشک و کلیشه ای بهداشتی و اجتماعی و… بوده است

در گردآوری این کتاب در زمان ساسانیان از مطالب غیر اصیل استفاده شده است

بسیاری از مطالب کتاب وندیداد اصولا”با اوستا و روح آیین زرتشت سازگاری و هم آهنگی ندارد و از نظر مذهبی معتبر و کاربردی نیست.

این مطلب را هم ببینید
پرهیز از گوشتخواری از زرتشت تا مزدک

عده ای هستند که (ضد زرتشتیان) در شرح اصول دین زرتشتی با ذکر مطلب و منبع از وندیداد میخواهند تصور نادرست از سنت و دین زرتشتی به دیگران بدهند.

 وندیداد ارزش تاریخی دارد اما از جهت بنیاد های دینی قابل استناد نیست. احکام و سنت زرتشتی باید در چهار چوب و بر اساس گات ها ( کتاب آسمانی ما) باشد نه وندیداد

نسک چهارم: ویسپرد

چهارمین دفتر اوستا ویسپرد است، واژه اوستایی این کلمه ویسپه ر ت و می باشد و به معنی همه سروران است و در هنگام انجام رسوم مذهبی همراه با یسنا خوانده میشود

این بخش در شیوه نگارش و موضوع، بسیار همانند «یسنه» است و سرودهای کوتاهی را در ستایش ردان و پاکان و پارسایان و همه آفرینش نیک اهورایی در بر میگیرد.

فصلهای ویسپرد را مانند فصلهای یشت ها کَرده میخوانند و هر کرده، بندهایی را شامل میشود، «ویسپرد» به بیست و چهار کرده بخش شده است.

مطالب این قسمت در ستایش اهورامزدا و امشاسپندان (فروزه های اهورایی) وهمه نیکان و اعمال نیک است

نسک پنجم: خُرده‌ اوستا

پنجمین دفتر اوستا و در زمان شاپور دوم به وسیله آزرد مهر اسپند تالیف و تدوین شده  است

نسک پنجم اوستا،  خرده‌اوستا یعنی «اوستای کوچک» است و در واقع بخش ویژه و جداگانه ای از اوستا نیست؛ بلکه گزیده ای است از سراسر کتاب دینی زرتشتیان که در نمازها و نیایش ها و جشن های گوناگون و هنگام سدره پوشی و گشتی بندی و در مراسم زناشویی و آیین یادبود درگذشتگان و جز آن خوانده میشود

مندرجات اوستا عبارتست از نیایشِ اهورا مزدا و امشاسپندان و دیگر ایزدان و مظاهر طبیعت و تکالیف انسان در این جهان و جهان آخرت و درباره بهشت و دوزخ و داستان‌های ملی

گویند پس از آنکه اسکندر مقدونی قصر سلطنتی ایران را آتش زد اوستای حکومتی نیز بسوخت.

بلاش اشکانی فرمان داد تا اوستای پراکنده را از شهرهای ایران جمع کنند.اردشیر بابکان تنسر را مامور مرتب ساختن آن کرد.

پسرش شاپور اول کار پدر را تعقیب نمود و در نهايت آنرا به همان شيوه كهن به بيست و يك نسك بخش كردند و نامها و شرحِ اين نسك ها در كتابِ پهلوي دينكرد و كتابهاي ديگر آمده است.


دانلود کتاب اوستا بدون سانسور
دانلود کتاب اوستا بدون سانسور pdf

فهرست کامل کتاب اوستا ترجمه جلیل دوستخواه

نسک اول: یَسنَه

 • سرآغاز
 • یسنه، هات های ۲ – ۱
 • یسنه، هات های ۸ – ۳ (سروش درون)
 • یسنه، هات های ۱۱ – ۹ (هوم یشت)
 • یسنه، هات ۱۲ (هاتِ خستویی)
 • یسنه، هات های ۱۳-۱۸
 • یسنه، هات های ۲۱ – ۱۹ (بغان یشت)
 • یسنه هات های ۲۷ – ۲۲
 • یسنه هات های ٤٢ – ٣٥ (هفت هات )
 • یسنه، هات ۵۲
 • یسنه، هات ٥٤ (نماز آیرْيَمَن ایشیه)
 • یسنه، هات های ۵۶ – ۵۵
 • یسنه، هات ۵۷ (سروش یشت سرشب)
 • یسنه هات های ۷۲ – ۵۸

*هات: فصل

گاهان (گات ها)

 • سرود یکم ـ آهونودگاه (یسنه، هاتهای ٣٤ – ٢٨)
 • سرود دوم – اشتودگاه (یسنه، هاتهای ٤٦ – ٤٣)
 • سرود سوم- سپنتمدگاه (یسنه، هاتهای ۵۰ ـ ٤٧)
 • سرود چهارم- وهوخشترگاه (یسنه، هات (۵۱)
 • سرود پنجم- وهيشتوایشت گاه (یسنه، هات ۵۳)

فایل صوتی بخشی از گات ها را بشنوید

نسک دوم: يَشت ها

 1. هرمزد يَشت
 2. هَفتَن يَشتِ کوچک
 3. هفتن يَشتِ بزرگ
 4. خُرداد يشت
 5. آبان پشت
 6. خورشید يَشت
 7. ماه يَشت
 8. تیر يَشت
 9. گوش يَشت
 10. مهریشت
 11. سُروش يَشتها دخت
 12. رَسُنْ يَشت
 13. فروردین یشت
 14. بهرام یشت
 15. رام يَشت
 16. دین يَشت
 17. آرت يَشت (اَشَی يَشت)
 18. آشتاد یشت
 19. زامیاد یشت (کیان يَشت)
 20. هوم يَشت
 21. ونند يَشت

نسک (کتاب) سوم: وندیداد

فرگرد یکم تا فرگرد بیست و دوم

نسک (کتاب) چهارم: ویسِپرَد

کرده یکم تا کرده بیست و چهارم

این مطلب را هم ببینید
کتاب از طرف او نوشته آلبا دسس پدس

نسک (کتاب) پنجم: خُرده اوستا

 • سه نیایش آغازین
 1.  نیرنگ گشتی بستن
 2. سروش باژ
 3. هو شبام
 • پنج نیایش
 1. خورشید نیایش
 2. مهر نیایش
 3. ماه نیایش
 4. آبان نیایش
 5. آتش بهرام نیایش
 • پنج گاه
 • سی روزه گوچک
 • سی روزه بزرگ

مفاهیم و محتوای کتاب اوستا

مفاهیم و محتوای کتاب اوستا
مفاهیم کتاب اوستا

در پی معرفی اجمالی بخشهای اوستای ،موجود اکنون نگاهی به محتوای این نامه کهن می افکنیم تا دورنمایی از گستره اندیشه و فرهنگ ایرانیان روزگار باستان را بنگریم.

در این کوتاه، نخست می پردازیم به گاهان که قانون اساسی و گوهر اصلی دین مزدا پرستی است.

 زرتشت اندیشه ور و دادگذار ایران باستان در گاهان پنجگانه خویش، همچون شاعری پرشور و فیلسوفی ژرف بین بنیادی ترین پرسش هایی را که در زمان وی در برابر آدمی مطرح بوده است ـــ و بسیاری از آنها هنوز هم مطرح است به میان میکشد و چون جوینده ای سخت کوش و گشودن چیستانهای زندگی بر می آید.

در گاهان نشانی از اسطوره ها و افسانه های کهن آریایی و پرستش و نیایش ایزدان فراوان شمار باستانی آریاییان و بردن قربانیهای خونین نزد ،آنان به چشم نمی خورد و آشکار است که پیام آور دین مزدا پرستی، میخواهد آدمی را از پیچ و خم دستگاه یزدان شناخت ابتدایی کوه نشینان و بیابان گردان رهایی بخشد و به دینی روشن و خرد پذیر فراخواند

 به دیگر سخن، بازتاب عمده ترین پیام اجتماعی – اقتصادی زرتشت، یعنی گذار از بیابان گردی و شبانی پرخشم و خشونت نخستین به روستانشینی و کشاورزی و گله پروری آرام را در جنبه های دینی و اخلاقی آموزشهای وی نیز می توان دید.

در آموزشهای زرتشت مقصود از آفرینش و نتیجۀ زندگی این است که آدمی در آباد کردن 

جهان و شادمانی خود و دیگران بکوشد و با اندیشه نیک، «گفتار نیک» و «کردار نیک»، خود را شایسته رسیدن به اوج کمال و پیوستن به بهروزی جاودانی نشان دهد.

 زرتشت پیروان خویش را از دلبستگی به جهان و شادخواری و زندگی شکوهمند بازنداشته و هرگز این جهان را به بهانه کوتاهی و زودگذری دوران زندگی آدمی در آن نکوهش نکرده است.

نگاهی به گاهان پنجگانه این نکته را به خوبی روشن میکند که سرایندۀ این سرودهای باستانی، راهنمای بهروزی آدمی در زندگی فردی و اجتماعی است و با گوشه گیری و بی پروایی نسبت به کار جهان هیچ گونه مـیـانـه ای ندارد.

به سخن دیگر، زرتشت کوتاهی زندگی یک تن در این جهان را نمی نگرد؛ بلکه به مجموع زندگی آدمیان و کار و کوشش زنجیروار و پیوسته آنان نظر دارد و میگوید در این راستاست که هر کس خویشکاری خود را بجای میآورد و نقش ویژه خویش را در این منظومة عظیم و نمایش بزرگ، برعهده میگیرد.

آموزش های زرتشت آدمی را آفریده پاک و بی آلایش اهوره مزدا و همکار و یاور آفریدگار در گسترش و تکامل آفرینش و پیکار با نیروهای اهریمنی میداند؛ نه گناهکاری ازلی که باید همواره روی از خوشی بگرداند و نفس خویش را بکشد و انواع شکنجه ها و هول و هراسها را برتابد تا بخشوده و رستگار شود

 زرتشت مانند «بودا» نمیگوید: «رهایی هرکس در نیستی اوست.» و آدمی باید از همه لذت های این جهانی دست بشوید و در گوشه ای به ریاضت بپردازد؛ بلکه میگوید آدمی برای کامروایی فردی و اجتماعی آفریده شده و زندگی ستیزه و مبارزه دیر پایی است میان نیکی و بدی و برماست که همواره پشتیبان راستی و درستی و رهرو راه نیکی باشیم و با زشتی و تباهی و بدی نبرد کنیم

یکی از درخشان ترین نمودهای پیام و آموزش ،زرتشت این است که نشانی از تعبد و پذیرش چشم و گوش بسته در آن نیست.

او پیروان خویش را از فرمانبری کورانه و ناآگاهانه باز میدارد و میگوید آنچه را که از من میشنوید، با خرد درست و منش پاک و روشن خویش بسنجید و ارزیابی کنید و آنگاه بپذیرید.

5 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
3,80/5
Loading...

مقالات و نقدهای مشابه

مشاهده همه

جدیدترین کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...