در هر زمان ومکان؛ هنگام رانندگی ،استراحت و ورزش و.. کتاب بشنویم! کتاب صوتی!

کتاب صوتی رمان های معروف و آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان به همراه کتاب صوتی آثار معتبر تاریخ و فرهنگ ایران را برای استفاده کتاب شنوان! و فرهنگ دوستان درکتابخانه صوتی سلام صدا جمع آوری کرده ایم.